Webversion
 
 
 
 
 
 
Vejdirektoratet
vejman.dk nyhedsbrev

Marts 2021

Kære læser
 
I året første nyhedsbrev kan du bl.a. læse om den opdaterede ledelsesinfo app, som giver et rigtig godt overblik over mængden og sagsbehandlingstid af kommunens tilladelser. Du kan også læse om arbejdet i drift- og udviklingsgrupperne samt få en status på indkøb af det nye AMiS.

Udvikling af vejman.dk i 2021

Tirsdag den 23. februar kom den nyeste release, som retter en række fejl og introducerer nye funktioner.

Ansøger skal bl.a. nu angive en forventet dato for færdiggørelse, ved midlertidig færdigmeldelse.

Indtil nu har vi gemt alle tilladelsesdata, men dette vil fremover ikke være muligt. Gravesager vil blive gemt i syv år og alle andre sagstyper i fem år fra færdigmeldingsdatoen.

I samarbejde med vejman.dk drift- og udviklingsgrupperne er vi ved at arbejde på, hvilke udviklingstiltag der skal med i efterårets release.
 
Pt. forventes følgende:
 • Sikkerhedsopdateringer bl.a. i forbindelse med NemLogin-3
 • Opdatering af Tilsynsapp’en (Understøttelse af flere sagstyper)
 • Arbejde med designforslag til understøttelse af en mere fleksibel registrering af udstyr og polygoner
 • Forbedret håndtering af tilknyttet data, f.eks. uheldsdata til veje og kryds

Vi styrker vejman.dk supporten

Vores vision for vejman.dk supporten er at sikre høj kvalitet og kort gennemløbstid i løsningen af alle henvendelser.

Vi har derfor besluttet at udvide support teamet med to ekstra kollegaer, som vil være klar til at løse opgaver i løbet af sommeren/efteråret 2021.

Som et yderligere led i styrkelsen af supporten på vejman.dk har Vejdirektoratet ansat en it-koordinator, Malene Moltke Hoff, som har fået ansvar for supporten. Malene har i mere end 30 år beskæftiget sig med support i mange forskellige roller og virksomheder.

Malenes opgave er, udover at have den daglige koordinering af aktiviteter, også at styrke vidensdelingen i teamet og sikre opfølgning på opgaver, som er sendt videre til øvrige teams i Vejdirektoratet.

Malene er ligeledes kontaktperson, hvis I oplever et særligt behov for at få eskaleret sager, der af den ene eller anden grund ikke er løst tilfredsstillende, samt hvis I skulle have anden ris eller ros til supporten.

Malene kan kontaktes direkte på mamh@vd.dk. 

Vi håber, at I vil tage rigtig godt imod det ”nye” styrkede support team.

Ny vejman.dk Basisgruppe er kommet godt fra start

Vejman.dk Basisgruppe er en drifts- og udviklingsgruppe med deltagere fra kommunerne og Vejdirektoratet, der har til formål at rådgive i forhold til prioritering af udviklingsønsker, indberette ønsker til fejlrettelser samt nye indsatsområder i vejman.dk. Gruppen skal således medvirke til, at Vejman.dk bedst muligt understøtter fælles løsninger. Basisgruppen dækker følgende områder i vejman.dk:  
 • Stamdata
 • Basissystem
 • Trafikdata
 • Rutenummeret vejnet
 • Naboretsdata
 • Uheldsdata
 • Systemarkitektur elementer (eks. referencesystem, kortmodul, brugergrænseflader, arealer og udstyr mv.)
 • Belægningsdata
Fra kommunerne deltager Holbæk, Herning, Rudersdal, Aarhus, Esbjerg, Aalborg, Tønder og Odense. På gruppens 1. møde i december var der en grundig drøftelse af de temaer, både Vejdirektoratet og kommunerne har behov for, at der bliver arbejdet med, og der blev prioriteret tre temaer, som der skal nedsættes ad-hoc arbejdsgrupper omkring. Basisgruppen har fredag d. 12. marts holdt sit 2. møde. Her blev de tre undergrupper bemandet, og de skal hver især udarbejde en specifikation til ændringer i udvalgte funktionaliteter i Vejman.dk. De tre undergrupper er:
 • Forbedret håndtering af tilknyttede data til veje og kryds
 • Inddatering og udlæsning af data, herunder Tværprofilregister og polygoner
 • Cykelstier – bedre registrering af data
Det er målet, at arbejdsgruppen vedr. håndtering af tilknyttede data i kryds skal levere en specifikation, der kan blive implementeret i vejman.dk, med næste release 2.9. På møderne er der ligeledes en god erfaringsudveksling om brugen af de forskellige funktionaliteter i vejman.dk, og det er besluttet, at der på hvert møde skal være små faglige oplæg fra både Vejdirektoratet og kommunerne, der kan bidrage til vidensdeling og erfaringsudveksling.  
 
Næste møde i Basisgruppen er fastlagt til d. 15. juni 2021.

Status på VRD

Januars worklab blev gennemført med stort engagement fra de deltagende kommuner, og mange er nu rigtig godt i gang med opgaven for at blive klar til kobling til VRD. Yderligere to kommuner er nu klar til at komme på, og der nu er 11 vejman.dk kommuner tilkoblet, så processen går stille og roligt fremad.

Hvis din kommune endnu ikke er kommet i gang og ønsker hjælp til opstart, så tag kontakt til Lennart i Kommunernes Landsforening på LECH@kl.dk  eller Claus fra Vejdirektoratet på ceol@vd.dk.

For support så brug TEAMS gruppen, som KL har oprettet eller tag direkte kontakt til Claus.

Positive tilbagemeldinger på det nye modul til fleksibel trafikudmelding i OTMAN

Klik for stor format
Den 1. december 2020 blev et nyt modul i OTMAN frigivet i en særopdatering i vejman.dk. Kommunerne har via det nye modul fået mulighed for mere fleksibilitet i måden af trafikudmelde på, særligt ved store og mere komplicerede vejarbejder. I udviklingsprocessen af modulet, var der enighed om, at den nye fleksibilitet ikke måtte gøre arbejdsgange og håndtering mere kompliceret, for de kommuner som synes, at den eksisterende løsning dækkede hele behovet. Derfor fungerer det nye modul som en tilføjelse og tilvalg til den allerede eksisterende OTMAN-løsning, men i tæt sammenspil med fanen ”Trafikinformation” i vejman.dk.
 
Klik på billedet for at se det i stor format. 
 
De foreløbige tilbagemeldinger fra kommunerne på brugen af det nye modul i OTMAN har været rigtig positive. Flere kommuner melder tilbage, at de finder løsningen brugervenlig og intuitiv, samt at der opleves et godt overblik over trafikmeldingerne i modulet. Lone Aarøe fra Herlev Kommune beskriver her, hvordan Herlev Kommune benytter det nye modul:

- ”I Herlev Kommune benytter vi OTMAN i alle de situationer, hvor trafikken er påvirket ekstraordinært.

I øjeblikket er der i Herlev Kommune gang i større vejarbejder, hvor samme grave-/rådighedstilladelse er inddelt i flere faser, som påvirker trafikken på forskellige måder.

Herlev Kommune har allerede haft stor glæde af at benytte det nye OTMAN-modul, særligt fordi der kan laves flere trafikudmeldinger i samme tilladelse og i forskellige tidsperioder afhængig af arbejdets faser. Det nye modul giver mulighed for at tilrettelægge trafikudmeldingerne en gang, når tilladelsen behandles, eller når der ansøges om ændringer. På den måde slipper OTMAN-brugeren/sagsbehandleren for at ændre i trafikudmeldingen løbende og huske, hvornår ændringerne sker, eller at skulle oprette særskilte trafikudmeldinger. Alle trafikmeldinger ligger i samme tilladelse.

Herlev Kommune oplever, at trafikanterne modtager en mere retvisende trafikudmelding med det nye OTMAN-modul, og vi kan varmt anbefale andre kommuner at benytte systemet.”


Har I ikke OTMAN i kommunen, kan I læse mere om OTMAN og priser på vejdirektoratet.dk.

Overblik over Tilladelser - Opdatering til ledelsesinfo-app

Som tidligere nævnt har vejman.dk indført en ny web-app, som giver et overblik over henholdsvis den samlede sagsmængde i myndigheden samt behandlingstider for de forskellige typer af ansøgninger, der ansøges om på myndighedens veje. Disse to rapporter har nu været tilgængelige i vejman.dk i et år.

Web-appen findes nu i en forbedret version - nu med Microsoft PowerBI som rapportmotor. Denne forbedring har afstedkommet, at rapporterne, foruden et mærkbart grafisk løft, nu også er blevet interaktive. Det betyder, at I som brugere af løsningen bl.a. har fået flere filtreringsegenskaber, samt muligheder for at ”dykke ned” i informationerne ved at klikke på det ønskede datasæt. I praksis betyder det, at man har muligheder for eksempelvis at begrænse eller udvide perioden, man undersøger, eller vælge hvor mange sagstyper og hvilke, man ønsker, skal indgå i statistikken.
 
Rapporterne kan findes her. (kræver login til vejman.dk)
 
Klik for stort format
Klik på billedet for at se det i stor format. 
 
Formålet med rapporterne er at yde støtte til sagsbehandlere og ledelsen i de respektive myndigheder. Udstyret med dette redskab bliver det nemmere at styre allokeringen af ressourcer til sagsbehandling af f.eks. grave- og rådighedsansøgninger og at få dannet overblik over områder, hvor sagsbehandlingstiden ikke er som ønsket.

Om betaversion:
I skrivende stund har Vejdirektoratet valgt at frigive løsningen som en betaversion. Årsagen hertil er, at der er it-infrastrukturmæssige opsætninger, som afventer erfaring med reelle brugssituationer. Disse opsætninger har ikke sikkerheds- eller funktionalitetsmæssig karakter, men er alene relateret til stabiliteten af driftsplatformen, og derfor kan der i få og sjældne tilfælde opstå midlertidige nedbrud af løsningen.
Bemærk at det datamæssige indhold af rapporterne er identisk med de allerede eksisterende rapporter, så rapporterne kan fortsat benyttes til de formål, som allerede er beskrevet.

Status fra Tilladelsesgruppen

Drifts- og udviklingsgruppen for tilladelsesområdet holdt sit første møde d. 10. december 2020. Gruppen består af medarbejdere fra otte kommuner samt medarbejdere fra Vejdirektoratets faglige områder og repræsentanter fra vejman.dk udviklingsafdelingen. Gruppen er sammensat ud fra ønsket om et bredt udsnit af diversitet og behov.
 
Ud over at drøfte gruppens kommissorium blev en række behov og ønsker til fremtidens tilladelsesområde vendt. Særligt digitalisering og automatisering var et ønske hos brugerne. Som følge af en stigende sagsmængde er der ønske om genbrug af data samt en mere intuitiv ansøger- og brugerflade. Også ønsket for smidigt at kunne føre tilsyn med vejarbejder og arrangementer, som påvirker vejnettet, var på dagsordenen.
 
Derfor blev det også indstillet at videreudvikle Eftersyn & Tilsynsappen, som vejmyndighederne kan benytte på vejen til at føre tilsyn med grave- og vejarbejder. Fra kun at føre eftersyn med gravearbejder skal man fremover også have mulighed for at føre tilsyn med afmærkning ved vejarbejder.
 
Gruppen holder næste møde i april og forventer at holde ca. tre møder årligt.

Status på AMiS systemet – Leverandør fundet

Vejdirektoratet har nu udvalgt en leverandør til det nye AMiS system.

I vurdering af tilbuddene blev der særlig lagt vægt på pris, den tekniske løsning og leverancesikkerhed/samarbejde.

Valget er faldet på virksomheden Deighton. Deighton bød ind med deres standardsystem dTIMS, som netop er udviklet til håndtering af vejrelaterede assets. Deighton er udbredt i særligt Nordamerika, men er også i Europa, herunder Irland og Østrig. I Danmark har de allieret sig med Atkins som underleverandør.

Som tidligere nævnt, skal systemet i første omgang erstatte vejman.dk/belægningsoptimering samt broforvaltningssystemet DANBRO, men også skabe grundlag for et løft i processerne omkring asset management. Der er tale om et bredt favnende standardsystem med rig mulighed for at tilføje andre assets end belægninger og bygværker. Vi har haft fokus på, at det skulle være et standardsystem, da vi ønskede at høste fordele ved bl.a. at nyde godt af andres erfaring og sikre fortsat og løbende udvikling efter internationale standarder.

Vejdirektoratet er i gang med den indledende dialog med Deighton omkring formen på samarbejdet. Efter påske vil den officielle projektstart finde sted. Den første fase i projektet vil være en afklaringsfase, hvor der vil ske en yderligere afklaring af krav og behov samt udvikling af et ’Proof Of Concept’, så vi kan få konkrete erfaringer med systemet.

Til at repræsentere kommunale brugerønsker i forhold til det nye system, fik alle vejman.dk kommuner et tilbud om at deltage i en kommunal AMiS referencegruppe sidste år. Her skal vi nu i gang med dataanalyse af både kommunernes brodata, belægningsdata og andre vejman.dk stamdata. Kommunerne i gruppen vil også få mulighed for teste og kommentere løbende samt være pilotkommuner og dermed de første, der overgår til det nye system.

Tidsplan
Som tidsplanen er lige nu, vil det tidligst være i 2023 og frem, at de resterende vejman.dk kommuner vil blive flyttet fra belægningsoptimering og over i det nye AMiS modul for belægninger. Det forventes, at overførsel af data er uden beregning for kommunerne, der kan dog være en fordel i at se på kvaliteten af data, før de overføres. Men vi informerer meget mere om dette, når vi er længere i vores planlægning og samarbejde med leverandøren.

Det nye AMiS modul for bygværker vil være et tilkøbsmodul, som vi vil tilbyde i stedet for DANBRO til alle kommuner, uafhængigt af vejman.dk. Tidsplanen er den samme som for belægningsmodulet.

Husk at stedfæste ulykker før 1. april 2021

Inden vi kan lukke uheldsåret og offentliggøre ulykkestal for 2020, skal vi gennemgå en række kontroller og efterbehandling af data. Derfor er det vigtigt, at de ulykker, der er sket i 2020, bliver stedfæstet senest d.1. april. For de er jer, der holder ferie i dagene op til påske, vil det i år sige, at jeres stedfæstelser skal være afsluttet senest d. 26. marts.

Når uheldsåret er lukket, vil det ikke længere være muligt at redigere andre ulykkesoplysninger end de rent geografiske.

Målesæsonen er begyndt - bestil tilstandsmålinger på din kommunes veje, stier og fortove allerede nu

 
Vinteren er ved at slippe vejene, og foråret skal til at begynde. Det betyder, at Vejdirektoratets målebiler så småt er begyndt at køre ude på de danske veje, stier og fortove.

For at få et optimalt udbytte af vejman.dk er det vigtigt at have opdaterede vejdata, og vi anbefaler, at du allerede bestiller din tilstandsregistrering nu. Alle Vejdirektoratets målinger lægges selvfølgelig direkte ind i vejman.dk.

Vi tilbyder typisk to former for tilstandsregistreringer:

Med et "Hovedeftersyn" får du en detaljeret gennemgang af din kommunes sti og fortovsnet, et systematisk eftersyn baseret på de gældende vejregler, fokus på specifikke skader (opspring af fliser, sætninger, kantstensskader) og et godt grundlag for beregning af skadespoint og videre håndtering vha. vejman.dk/belægningsoptimering.

Alternativt til "Hovedeftersynet" kan vi tilbyde at klassificere din kommunes eksisterende sti- og fortovsnet efter SAMKOM-metodens 5-trins kategorisering. Denne metode er væsentligt billigere end et hovedeftersyn og lægges også direkte i vejman.dk/belægningsoptimering, men giver ikke det samme grundlag for prioritering.

Kontakt Peter S. Jensen på tlf. 4124 1465 eller mail peje@vd.dk og få en snak om mulighederne.

Mastra brugerdage 2021 – form og indhold

Usikkerheden omkring coronarestriktioners omfang og varighed medfører desværre, at vi fortsat ikke kan forvente at afholde fysiske brugerdage og kurser på denne side af sommerferien. Vi vil derfor afholde både virtuelle brugerdage og mastrakurser forventelig i løbet af maj måned. I øjeblikket har vi et spørgeskema ude hos alle Mastrabrugere. Svarene herfra vil i høj grad give input til indholdet på brugerdagene samt til kursusaktiviteterne. Vi opfordrer derfor Mastrabrugerne til at huske at svare og komme med ønsker til disse aktiviteter.

Gratis webinar d. 25 marts - nyt værktøj skal opgøre CO2-reduktioner

Transportsektoren står for en betydelig del af den samlede, nationale udledning af CO2, men CO2 kommer ikke kun fra trafikken. Der ligger store muligheder i at nedbringe klimaaftrykket i store anlægsprojekter. Med de rette datainput kan vi nu fastlægge, hvordan, hvor og hvornår, der opnås mest klimavenlige løsninger.

Vejdirektoratet har nemlig fået udviklet et nyt værktøj, der gør det muligt at analysere konkrete CO2-udledninger i plan-, anlægs- samt drift og vedligeholdelsesfasen for Vejdirektoratets projekter og fastlægge specifikke muligheder for at reducere den samlede udledning.

Dette nye værktøj giver både Vejdirektoratet og samarbejdspartnere mulighed for at analysere på CO2-aftrykket, hvad enten det er en vej, et bygværk, en energitung proces mm.
Værktøjet VejLCA giver dermed mulighed for at kunne vælge de mest klimarigtige løsninger, f.eks. allerede før byggeprojektet går i gang.

VejLCA vil være i stand til at bidrage med konkrete værdier inden for klimaindsatser i alle faser og aktiviteter, hvilket vil gøre Vejdirektoratet klar til at bidrage konkret og specifikt til Danmarks nationale mål om en 70 procent CO2-reduktion i 2030. Bl.a. vil vi kunne stille præcise og målbare CO2-reduktionskrav til vores samarbejdspartnere på byggeprojekterne.

VejLCA kan f.eks. bruges til at fastsætte et maksimum for, hvor meget en entreprenør må belaste klimaet, når der bygges ud fra en fastlagt baseline. Hermed kan Vejdirektoratet på sigt indføre muligheden for bonus, hvis entreprenøren er innovativ og bygger klimavenligt, på samme måde som der i dag er bonussystemer, hvis entreprenøren bliver færdig med sit arbejde før tid.
 
VejLCA bliver implementeret i Vejdirektoratet i løbet af 2021 og vil herfra blive offentliggjort, så det frit kan anvendes af hele vejsektoren. VejLCA ejes af Vejdirektoratet, som også sørger for den løbende opdatering af dette værktøj.

Vejdirektoratet afholder et Webinar om VejLCAs rolle og funktion d. 25. marts kl.12.30 – 15.00. Webinaret er åbent for alle interesserede. Tilmelding skal ske til Dorthe Margrethe Jensen på DMH@VD.DK.

Deadline for registrering er mandag d. 22. marts kl. 12:00.

Tip fra supporten

Hvad betyder lyserøde kort?
At kortet er lyserødt betyder, at der er et eller flere kortlag, der er fejlramt, men ofte vil det meste af vejman.dk stadig kunne bruges. Herunder er lidt hjælp til selvhjælp.

Hvordan fjernes de lyserøde lag?
For at fjerne dem, må du finde ud af, hvilket eller hvilke lag der fejler.

Er det et baggrundskort?
Skift til ”Tomt” baggrundskort og se om det lyserøde forsvinder.
Hvis problemet vedrører baggrundskort fra Kortforsyningen/Datafordeler, så kan du prøve at bruge baggrundskortet Open Streetmap i stedet. Det ligger på en helt anden server og er ikke afhængig af baggrundskort fra SDFE.

Er det andre lag der hentes fra vejman.dk og fra eksterne kortsamlinger?
Prøv at slukke alle lag (det røde kryds i menubaren for oven – ”Fjern alle lag”).
Tænd lagene et ad gangen og sluk dem igen, hvis de bliver lyserøde.
Kan jeg få oplysninger om driftsstatus?
Du kan få oplysninger om driftsstatus på vejman.dk’s forside. Når du er inde i kortmodulet trykker du på vejman.dk logo i øverste venstre hjørne og derefter på teksten FORSIDE i øverste menu.

Illustrationen: På vejman.dk forside vises driftsmeddelelser fra vejman.dk øverst til venstre (indrammet med rødt) og fra Kortforsyningen under Tweets, KFdrift (indrammet med rødt).
 
Når der er lag, der ikke virker, så prøv at tænke kreativt: Kan jeg få lignende information fra et andet lag?
 
Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info, servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vejman.dk supporten:
 
Brugere der har vejman.dk login:
Log ind via vejman.dk og indmeld din sag via supportknappen i øverste højre hjørne. 
 
Brugere uden vejman.dk login:
Henvendelser kan meldes ind via blanket. Klik på linket: Indmeld.   
Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i juni 2021. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.
 
vejman.dk tilbydes som en del af Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed, hvor vi også tilbyder produkter og rådgivningsydelser blandt andet inden for områderne: Trafiksikkerhed, Trafikinformation, Trafikregistrering, Vintertjeneste samt Måling & rådgivning inden for vej- og trafikdata.
 
  
Vejdirektoratet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores privatlivspolitik på vejdirektoratet.dk.
 
 
 
 
 
 
 
Afmeld