Webversion
 
 
 
 
 
 
Vejdirektoratet
vejman.dk nyhedsbrev

September 2017

Kære læser    
 
I dette nummer kan du bl.a. læse om den nyeste opdatering i vejman.dk. Du kan læse om, hvordan en ny vejreferencemodel skal implementeres i vejman.dk, og om et nyt paradigme, der skal bidrage til et sikkert arbejdsmiljø ved asfaltvedligeholdelsesarbejder. Endelig kan du også læse om, hvordan Herning kommune har taget teten for faggruppemøder i Jylland og på Fyn.   
 
Til sidst vil vi minde om vejman.dk årsmødet, der finder sted d. 12. oktober. Du kan stadig nå at melde dig til.
 
God læselyst.

vejman.dk opdateres 26. september

I forbindelse med opdateringen bliver der frigivet en række rettelser og nye funktioner. Særligt i "Trafik" og "Tilladelser" vil man opleve lidt ændringer.
 
1. Det faglige emne "Trafik" er flyttet fra 4i1 brugergrænsefladen til kortmodulet
Under ”Drift – Trafik” har vi samlet alt om trafiktal. Dette gælder både listevisning vedrørende årsopregnede trafiktal på strækningsniveau (overført fra MASTRA) samt kortlag fra MASTRA f.eks. med tællesnit. Sidstnævnte kortlag skal du derfor ikke længere finde under ”Bestyrers” egne lag.    
 
 
2. Tilladelser
Vi er nu også klar med en ny brugergrænseflade til registrering af faste vilkår, som gør det lettere både at oprette og ajourføre de enkelte vilkår. Vi er også nået endnu et skridt på vejen mod at få søgemulighederne på fanen ”Søgning” omlagt til siden ”Opsætning”. På den måde er der i den version, der frigives d. 26. september, tilføjet mulighed for at søge på en række datoer afhængigt af valgte tilladelsestyper og tilstande. Fordelene ved at benytte siden ”Opsætning” til søgninger er, at man har mulighed for selv at bestemme, hvilke informationer om sagerne, der skal vises på siden ”Sagsoversigt”, samt at søgeresultatet genereres langt hurtigere.
 
Endelig kan nævnes, at der indføres felter til information på gravesagerne, som længe har været efterspurgt af politiet i forbindelse med samtykke. Det drejer sig om information om ”Beskyttelsesniveau” og ”Afmærkningsplaner”, som på denne måde kan angives af ansøgeren og af sagsbehandleren. 
 
Hvis der er spørgsmål eller opstår problemer i forbindelse med opdateringen, er man meget velkommen til at kontakte vejman.dk supporten vejman.dk@vd.dk.
 

Oprettelse af kryds

Til brug for en ny ruteudpegning for arrangementssager i ROV-ansøgermodulet planlægger Vejdirektoratet at automatoprette manglende kryds på alle kommunale veje i forbindelse med den kommende release d. 26. september 2017.  
 
I forbindelse med den automatiske krydsoprettelse skal man være opmærksom på følgende forhold:  
  • Der ændres ikke i eksisterende kryds.
  • Der oprettes udelukkende kryds mellem kommuneveje, der oprettes ikke kryds mellem statsveje og kommuneveje og ikke mellem veje og stier.
  • Der oprettes ikke et nyt kryds nærmere end 10 meter fra et eksisterende kryds.
  • Aktiviteten vil medføre, at der fejlagtigt oprettes kryds mellem kommuneveje, som skærer hinanden ude af niveau. Disse skal manuelt slettes af kommunen efterfølgende.
  • Der kan være behov for efterfølgende at have fokus på de gamle amtsveje, hvor de eksisterende kryds ofte er fejlplaceret.
  • Alle kryds vil blive oprettet med krydstype "Kryds generelt".
  • Krydsoprettelsen har ingen indvirkning på andre datagrupper.
Alle lokaladministratorer og brugere med ajourføringsrettigheder til referencesystemet vil få direkte besked om denne ændring.

Vi ses til årsmødet

Nu nærmer vejman.dk årsmødet sig. Om lidt under en måned torsdag d. 12. oktober. Som bekendt finder årsmødet sted i Fredericia på Trinity. Invitationerne til årsmødet er sendt ud, og der er deadline for tilmelding d. 19. september. Deadline kan dog strækkes lidt, hvis du ikke har fået meldt dig til endnu. Vi håber, at rigtig mange vil melde sig til i år.
 
Der vil være en række enkeltstående indlæg som altid, og så vil der være to sessioner, hvor der vil være god tid til inddragelse og dialog. Samtidig er der også sat mere tid af til at netværke. To ting der har været efterspurgt de tidligere år. Arrangørerne af årsmødet håber, at det nye vil falde i god jord.
 
På gensyn!

Kommune tager selv initiativ til faggruppemøde

I forbindelse med nedlukningen af de regionale faggruppemøder opfordrede Vejdirektoratet kommunerne til selv at arrangere et lignende netværk i eget regi – og gerne med deltagelse af fagfolk fra Vejdirektoratet.  
 
Herning kommune har taget den opfordring til sig! Kommunen følte, at der manglede et sted at få diskuteret de faglige problemstillinger, som medarbejderne oplevede med bl.a. gravetilladelser, og hvor man i det hele taget kunne vende spørgsmål og ønsker til vejman.dk.    
 
Derfor har de nu taget initiativ til at samle fagmedarbejdere i kommunerne:
 
- ”Vi følte, at det var vigtigt, at dette relevante forum ikke forsvandt”, siger teknisk assistent og dataansvarlig for vejman,dk i kommunen Grete Madsen.
 
- ”Det var en ærgerligt, at Vejdirektoratet valgte at nedlægge grupperne. Vi har brug for, at der også bliver lyttet til de små kommuner i mindre grupper”.  
 
Så nu har Grete inviteret til ”Faggruppemøde om tilladelser”, som blev afholdt d. 4. september i Herning.
 
- "Vi syntes, at vi selv måtte hanke op i problemet og skabe noget nyt” siger Grete. Jan Morgils og Paul Stühler fra Vejdirektoratet deltog også på mødet og svarede på spørgsmål og viste nye funktioner.  
 
Af hensyn til antallet har Grete og hendes kolleger valgt at begrænse de inviterede kommuner fra områderne Fyn og Jylland.
 
- ”Vi var nødt til at lave en geografisk afgrænsning. Hele Danmark ville blive for meget. Men jeg håber, der sidder nogle på Sjælland, som tænker: ”Hvorfor ikke – når de kan tage fat i Herning, så kan vi også gribe bolden her på Sjælland””, tilføjer Grete.    
 
Vejdirektoratet vil - ligesom Grete - opfordre kommuner på Sjælland til at lave en lignende løsning for Sjælland. Endvidere vil der jo også være flere sessioner på vejman.dk årsmødet, hvor der vil være gode muligheder for at komme i dialog med hinanden.  
 
I det kommende nyhedsbrev vil der blive fortalt om, hvordan det så gik på det nye faggruppemøde d. 4. september.

Plan for Sikkerhed og Sundhed - nyt paradigme direkte målrettet asfaltarbejder

Laver du udbud af asfaltarbejder? - Nyt paradigme vil gøre det nemmere for kommunerne at bidrage til et sikkert arbejdsmiljø ved asfaltvedligeholdelsesarbejder  
 
Asfaltarbejde er defineret som et ”særligt farligt arbejde”. Det er det, fordi der er risiko for forbrænding og for at indånde sundhedsskadelige stoffer, hvis det udlægges ved for høj temperatur. Yderligere er der risiko for elektrisk stød - der kan være med dødelig udgang - når asfalt eller sten tippes af, og et tippelad kommer tæt på højspændingsledninger i luften. Derudover er der selvfølgelig risikoen for påkørsel fra trafik på veje eller jernbaner.  
 
Derfor skal arbejdet planlægges grundigt, og bygherren og entreprenøren skal træffe de nødvendige forholdsregler. Værktøjet, der systematiserer og sikrer denne proces, hedder ”Plan for Sikkerhed og Sundhed” (PSS) og skal stort set altid udarbejdes ved et asfaltarbejde.  
 
Det ny paradigme er nemt og håndterligt at gå til, idet der på forhånd tages stilling til, hvilke konkrete arbejdsmiljømæssige risici, der er forbundet med de almindelige vedligeholdelsesopgaver, der udføres i forbindelse med slidlags-  eller reparationsarbejder på kommuneveje. Det være sig udlægning af slidlag, remix, fræsning, regulering af karme og dæksler, kørebaneafmærkning, opretning af kantsten, profilering af rabatter og oprensning af grøfter. Fælles for arbejderne er, at de er bevægelige arbejder, der typisk foregår kort tid på hver vej.  
 
Det nye paradigme offentliggøres inden for den næste måned. Du kan sikre dig at få besked om offentliggørelsen af paradigmet ved at tilmelde dig Vejreglernes nyhedsbrev på vejregler.dk.
 
  Foto 1: NCC Industry A/S, Sanni Grych

Implementering af vejreferencemodellen i vejman.dk - Vi har brug for din hjælp!

Vejreferencemodellen (VRD) er ved at blive implementeret i vejman.dk og forventes fuldt implementeret 1. sept. 2018. VRD skal sikre, at vi, på trods af forskellige måder at stedfæste data til vejnettet, kan dele oplysninger på tværs af systemer. Det helt enkle eksempel er, at, når vi bruger VRD både i vejman.dk og i Danmarks Adresse Register (DAR), så kan vi nemt og digitalt skifte mellem at bruge vejforvaltningens administrative stedfæstelsesmetode og vejnavne/adresser. 
 

Isbilsmålinger

Kurser i Mastra

Mastrateamet forventer at udbyde kurser i kMastra, iMastra og Stræknifisering her i efteråret, såfremt der er nok tilmeldte.
 
Skriv til Niels Moltved, nem@vd.dk, hvis du har behov for et kursus, eller mød os på udstillingen på vejman.dk årsmødet og få en snak om dit behov. 
  

Tips: Entreprenører søges til test

Lige nu arbejdes der på en ny brugergrænseflade af den nye rov.vd.dk. For at sikre sig, at brugergrænsefladen bliver så brugervenlig som muligt, søges testpersoner. Så hvis du er bruger af den nuværende udgave af rov.vd.dk, og du gerne vil være testperson, så kan du skrive til Jan Morgils i Vejdirektoratet: mor@vd.dk.
 
Det er bedst, hvis testpersonerne er entreprenører og ikke i så høj grad sagsbehandlere fra kommunerne og Vejdirektoratet. Det er brug for 5 testere i alt. Deadline for tilmelding tirsdag d. 26. september 2017. 
 
Måske er der ikke mange entreprenører, der læser nyhedsbrevet, men hvis du, der læser dette tip, kender en, så kan du måske give beskeden videre! 

Kurser

Der er pt. ingen planlagte kursusdatoer, men vi samler løbende tilmeldinger og opretter nye hold, når der er deltagere nok. Se vores tilbud her.

Husk at vi også tilbyder skræddersyede kurser eller sidemandsoplæring hos dig eller ved Vejdirektoratet - lige når det passer dig. Kontakt Allan Lundgren for et tilbud.

Service og support

Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info, servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vejman.dk supporten på tlf. 7244 3300 eller på e-mail.  
vejman.dk tilbydes som en del af Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed, hvor vi også tilbyder produkter og rådgivningsydelser blandt andet inden for områderne: Trafiksikkerhed, Trafikinformation, Trafikregistrering, Vintertjeneste, Vej- og brodrift samt Måling & rådgivning inden for vej- og trafikdata.
 
 
Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i december 2017. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.
 
 
 
 
 
 
Afmeld