Webversion
 
 
 
 
 
 
Vejdirektoratet
vejman.dk nyhedsbrev

Juni 2017

Kære læser    
 
I dette nummer kan du bl.a. læse om, hvordan vejman.dk årsmødet i år vil være anderledes tilrettelagt, så der bliver mere tid til spørgsmål, inddragelse og netværk. Du kan læse om nye opdateringer i vejman.dk og om kommende tiltag, og du kan læse en brugers egen beskrivelse af sin brug af den nye tabletvenlige version.
 
Derudover vil du kunne læse om den fremtidige it-løsning til trafikinformation, og om SAMKOMs nye analyse af kommunevejenes tilstand.
 
God læselyst.

Ny form på årsmødet skal sikre bedre videndeling og fordybelse

Vejman.dk årsmødet finder i år sted d. 12. oktober på Trinity i Fredericia. Her er formålet stadig at brugere af vejman.dk kan høre om status og udvikling af systemet og at udveksle og drøfte erfaringer.  
 
Men i år vil formen være en lidt anden. For mange af indslagene vil nemlig være formet som en slags mini-workshops. Her vil deltagerne kunne melde sig ind på specifikke underemner og vil i mindre grupper skulle diskutere holdninger, perspektiver og svar på en række spørgsmål.  
 
Evalueringer fra tidligere år viser, at deltagerne ønsker at tale om noget konkret, at de ønsker at høre mere til andre kommuners brug af systemet, og at det ville være dejligt med mere tid til de enkelte emner.
 
Den nye form skal være med til at sikre, at der bliver bedre rum for videndeling og udveksling af erfaringer, og at deltagerne får bedre mulighed for at komme i dybden med specifikke emner. Samtidig vil formen formentlig også være med til at gøre det nemmere at komme til at tale med nogle nye og at dyrke sit netværk.  

Vejman.dk aktiviteter i 2017

Teamet bag vejman.dk har det sidste års tid haft et ønske om at optimere processerne omkring udviklingen af vejman.dk og dermed ændre i den hidtidige praksis med tre større releases. 
 
Komplekst system – færre releases
vejman.dk er blevet et stort og meget komplekst sammensat system med mange afhængigheder også til andre systemer. Det er dermed blevet mere og mere ressourcekrævende at teste, planlægge og gennemføre releases. I forlængelse heraf og som en naturlig konsekvens af den besparelse, der i efteråret 2016 blev gennemført i Vejdirektoratet, har vi derfor valgt at nedsætte antallet af større releases af vejman.dk til to årligt. En i første kvartal og en i tredje kvartal. Derudover vil der efter behov blive gennemført et antal mindre opdateringer, som det har været praksis hidtil.  
 
Flere tabletvenlige versioner
I første kvartal af 2017 lancerede vi et nyt koncept til eftersyn af tilladelser, der er målrettet tablets. Denne løsning er baseret på et koncept omkring et system, der er hurtigt og effektivt til at løse enkle og simple opgaver, som f.eks. eftersyn af tilladelser i marken. Denne løsning er blevet særdeles godt modtaget af vores brugere rundt omkring i landet. På denne baggrund har vi også valgt at arbejde videre med nogle af de simple og intuitive brugergrænseflader, der blev introduceret i forbindelse med denne løsning, f.eks. til tilsynsopgaver.
 
Konkrete udviklingsopgaver
I arbejdet med at planlægge indholdet i årets anden større release har vejman.dk teamet samlet ønskerne både fra vores kommunale samarbejdspartnere samt fra Vejdirektoratet. En væsentlig aktivitet i den forbindelse har været Udviklingsgruppens møde i marts, hvor de kommunale ønsker blev prioriteret. Der er endnu ikke fastlagt en dato for releasen, men det bliver inden årsmødet 12. oktober, og der vil blive meldt ud i god tid inden idriftsættelsen. En af de større opgaver, vi løser i den kommende version, er en ny og mere brugervenlig ajourføring af belægningsarbejder til både kommuner og Vejdirektoratet. Dette emne har igennem længere tid været et stort ønske fra mange af vores brugere. Et andet af de større ønsker, vi løser i releasen, er at automatisere overførelsen af data fra vejman.dk til CVF. Inden for myndighedsområdet arbejder vi på at få implementeret den nye ruteudpegning, som også indeholder andre forbedringer i kortudpegningen for ansøgerne. Vi vil samtidig forbedre mulighederne for at ajourføre vilkårene i vilkårsregistret, og vi implementerer mulighed for at lave trafikudmeldinger direkte på alle sagstyperne, for de af vejman.dk kommunerne, der har købt Trafikman. Dette produkt kan du læse mere om i artiklen "Kommunernes mulighed for at lave trafikinformation. 
 
Fokus på registrering af data
Endelig har udviklingsgruppen på møderne i 2016 haft et gennemgående tema og fokus på god praksis i forhold til registrering af data. Dette arbejde er udmøntet i en række vejledninger, som vil blive gjort tilgængelige for alle vores brugere i løbet af 2017.

Ny support på vej

Der arbejdes pt. på en ny måde at melde sager ind til vejman.dk supporten på. I stedet for som i dag at sende en mail via vejman.dk hjemmesiden, skal brugerne fremover oprette en sag i et sagssystem. Et såkaldt ”ITSM” system. Brugere i Vejrektoratet vil kende systemet i forvejen.  
 
Her vil der være en række felter, der skal udfyldes, så det sikres, at den nødvendige dokumentation bliver vedlagt, og at sagerne vil blive arkiveret i en overvåget og prioriteret liste, så den relevante supporter kan få tildelt sagen så hurtigt som muligt.  Herudover vil man løbende kunne holde sig orienteret om status på ens sag.  Det hele for at give brugerne en bedre service. 
 
Samtidig vil der blive udarbejdet et sæt nye vejledninger, som indmelderen vil blive præsenteret for, inden sagen sendes afsted. På den måde vil indmelderen forhåbentlig kunne hjælpe sig selv med det samme, så supporterne kan undgå at bruge tid på overflødige sager.  
 
Når det nye system er helt klar, vil der komme mere information om brugen. 

Nye opdateringer i vejman.dk

I slutningen af sidste uge blev der foretaget en mindre opdatering af vejman.dk. Særligt i relation til trafiksikkerhed er der gennemført en række rettelser og forbedringer:
  • Der er etableret en nemmere adgang til grundrapporter.
  • Ved visning af uheld præsenteres antal af uheld i en cirkel, hvis der er mange uheld samme sted. Når man zoomer, ind vises uheld efterhånden på deres faktiske placering.
  • Det er nu muligt at rette søgepolygon under Listevisningen af uheld.
  • Det er nu muligt at inddatere koordinater for uheld.
  • Uheldsajourføringsdialogen har fået tilføjet et felt med supplerende info.
  • Der er etableret en udvidelse i forbindelse med indlæsning af oplysninger fra politiet. Tidligere blev egne rettelser overskrevet (anvendes kun af Vejdirektoratet).
Læs her en mere uddybende guide om opdateringerne for trafiksikkerhed.
 
 
Opdateringen indeholder også nyt kortlag med faste omkørselsruter til strategisk vejnet og til visning af kameraer. Herudover er der tilføjet et felt til angivelsen af Vejnetsnavn i infoboksen til kortlaget med skadespoint.
 
Endvidere er der lavet mindre justeringer i både filter og Arealer og Udstyr.  
 
Hvis der er spørgsmål eller opstår problemer i forbindelse med opdateringen, er man meget velkommen til at kontakte vejman.dk supporten vejman.dk@vd.dk

Gode erfaringer med den tabletvenlige version

Den nye tabletvenlige version af vejman.dk til eftersyn blev sat i drift ved udgangen af 2016. I Aalborg Kommune begyndte man at anvende den nye løsning i februar, og her har man taget godt imod den nye version.  
 
Martin Krogsgaard, der er vej- og trafikingeniør i Aalborg, har anvendt og afprøvet den nye løsning dagligt, når han har været på tilsyn med det for øje, at værktøjet skulle effektivisere og forbedre den daglige arbejdsgang. Han mener, at den giver en række muligheder både i forhold til forsyn, tilsyn og eftersyn i marken.  
 

Kommunernes mulighed for at lave trafikinformation

’Fælles overblik – Fælles trafikinformation’ er navnet på den samlede fremtidige løsning til at generere overblik over og trafikinformation om vejarbejder og arrangementer, som Vejdirektoratet laver til vejman.dk og RoSy.
 

Kurser i Mastra

I sidste uge blev der afholdt to kurser for Mastrabrugere. Det ene var et grundkursus i kMastra for nybegyndere og let øvede, og det andet var et kursus i ”Stræknificering” – altså, hvor man fordeler sine tællinger, nye som lidt ældre, ud på strækninger. Man kan således lave de såkaldte trafikstrømskort, som efterspørges både af borgere, politikere og af vejforvaltningen i kommunen.
 
Det forventes, at der afholdes kursus i efteråret i iMastra – den store ”ekspertudgave” af Mastra, som indeholder alle de mere raffinerede faciliteter af Mastra. Men hvis der er behov for det, kan der også afholdes kMastrakurser, måske for mere erfarne brugere. Kontakt projektleder Niels Moltved.
 

Ny SAMKOM-analyse af kommunevejenes tilstand

SAMKOM har netop udsendt en invitation til en gentagelse af analysen af kommunevejenes tilstand til de kommunale tekniske direktører/chefer og vejchefer. Denne gang vil analysen kun omfatte 4 elementer – kørebaner, broer, cykelstier og fortove – hvoraf hovedparten af data forventes at kunne trækkes direkte fra kommunernes vejvedligeholdelses- og broforvaltningssystemer. Målet er, at resultaterne skal ligge klar i starten af 2018, når de nye kommunalbestyrelser er på plads efter kommunalvalget.  
 

Målinger med fokus på cykelstier

Den 9. og 10. maj udstillede Vejdirektoratet på Cykelkonferencen i Esbjerg.  
 
Fagkoordinator Peter Smedemark og trafiksikkerhedsrevisor Benta Karlsson stod parat til at svare på spørgsmål. Målet var at nå ud til kommuner og cykelfolk for at fortælle, at Vejdirektoratet rådgiver og måler bredt indenfor vej- og trafikområdet. De fortalte bl.a.om deres lille stibil, som kan lave komfortmålinger på cykelstier og om fortovs- og stiregistreringer i vejman.dk. Derudover fortalte de om andre rådgivningsydelser bl.a. indenfor trafiksikkerhed  - med særlig fokus på cykelstierne. Standen blev godt besøgt, og mange var interesseret i den lille gule bil med måleudstyr og klistermærker på.
 
Du kan læse mere om komfortmålinger og Vejdirektoratets andre rådgiverydelser på vd.dk/raadgivning.

Ny ruteudpegning på vej

I september-releasen vil det være muligt at udpege ruter i forbindelse med oprettelse af arrangementssager. Da udpegningen er baseret på, at det underliggende vejnet indeholder krydsoplysninger, vil det ikke virke optimalt for alle ansøgere på rov.vd.dk. Der er udarbejdet en rutine, som kan oprette de manglende kryds til de kommuner, som ønsker det. Dette tiltag bliver drøftet med Udviklingsgruppen, og efter sommerferien vil de pågældende kommuner blive kontaktet for at aftale nærmere.

Stadig flere bruger vejman.dk

Det gennemsnitlige antal af navngivne brugere af vejman.dk pr. måned er steget fra lige under 300 i 2010 til over 850 i 2016. Ud over denne stigning er der også er et stort og stigende træk på udstillingen af vejman.dk data via vores webservices. Statistikkerne viser også, at hver enkelt bruger anvender vejman.dk oftere i dag end tidligere. Det betyder, at det samlede antal månedlige logins er steget fra knap 2400 i 2010 til mere end 9800 månedlige logins i 2016.

Tip fra vejman.dk: Skift startbillede - præcisering

I sidste nyhedsbrev var der et tip om, hvordan man skifter sit startbillede. Tippet var lidt misvisende. Man kan gøre to forskellige ting. Enten vælge en fast startside, som systemet så starter i hver gang. Eller gemme den side, man står i, når man logger af, og det vil så være den side, der åbner, når man logger på næste gang.
 

Kurser

  • Vejman.dk grundkursus, Middelfart, 12. september. Kurset vil lægge vægt på kortmodulet og være opdateret med den nye tabletversion til eftersynsopgaver. For tilmelding eller mere information, kontakt Allan Lundgren, telefon 7244 7421.

  • Uheldsudtræk. For tilmelding eller mere information, kontakt Hans-Arne Lauridsen, telefon 7244 2271.
Der er pt. ikke flere planlagte kursusdatoer, men vi samler løbende tilmeldinger og opretter nye hold, når der er deltagere nok. Se vores tilbud her.

Husk at vi også tilbyder skræddersyede kurser eller sidemandsoplæring hos dig eller ved Vejdirektoratet - lige når det passer dig. Kontakt Allan Lundgren for et tilbud.

Service og support

Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info, servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vejman.dk supporten på tlf. 7244 3300 eller på e-mail.  
vejman.dk tilbydes som en del af Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed, hvor vi også tilbyder produkter og rådgivningsydelser blandt andet inden for områderne: Trafiksikkerhed, Trafikinformation, Trafikregistrering, Vintertjeneste, Vej- og brodrift samt Måling & rådgivning inden for vej- og trafikdata.
 
 
Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i september 2017. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.
 
 
 
 
 
 
Afmeld