Webversion
 
 
 
 
 
 
Vejdirektoratet
vejman.dk nyhedsbrev

December 2020

Kære læser
 
Årets sidste nyhedsbrev giver blandt andet et overblik over udviklingen af vejman.dk i 2020. Du kan også læse mere om status på VRD implementeringen i kommunerne, og hvordan du selv kommer i gang, hvis du ikke er nået så vidt. En ny governance struktur i vejman.dk universet har skabt nye drifts- og udviklingsgrupper. Læs om dette og meget mere i de nedenstående artikler.
 
Vejdirektoratet ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

Året der gik i vejman.dk

På trods af Corona er der sket en del udviklingstiltag i vejman.dk det sidste år.  
 
Fornyet tilladelse når afvist retablering skal udbedres
Det er blevet muligt for sagsbehandleren at vælge, at ansøger skal søge en ny tilladelse, hvis retableringen afvises.  
 
Anmodet annulleret
Annullerer ansøger en sag, efter startdatoen er overskredet, vil sagen få status ’Anmodet Annulleret’, og sagsbehandleren får mulighed for at afvise annulleringen, og sagen vender tilbage til at have status ’Godkendt’ og skal færdigmeldes på normal vis.  
 
Cykel- & motionsløb
Vi har skilt Cykel og andre motionsløb ud fra de andre arrangementer og gjort det nemmere for ansøger at lave en ansøgning, ved at der nu uploades en GPX-fil, i stedet for at ansøger skal stedfæste hver eneste strækning.  
 
Opgradering af Eftersyn2 til Eftersyn & Tilsyn
Eftersyn2 er blevet udvidet med funktioner til Vejdirektoratets eksterne tilsyn af vejarbejder.  
 
VRD
Betyder i bund og grund at vejman fremover henter data fra GeoDK, så vejene kun skal tegnes der fremadrettet og så kobles i vejman.dk  
 
Vi er på vejen
App der erstatter sms-løsningen til tilmelding ved tilladelser på Råden over vejareal på statsvej.  
 
Fleksible trafikudmeldinger
App der gør det muligt at lave flere trafikudmeldinger på samme tilladelse og at lave trafikudmeldinger, der ikke er knyttet til en tilladelse. Det er dog stadig muligt at trafikudmelde på den tidligere måde, så man behøver ikke bruge app’en.  
 
I februar 2021 kommer der endvidere en fornyet udgave af Ledelsesinfo, som er lavet i Power BI, og som dermed vil være mere dynamisk. Mere om dette i nyhedsbrevet i marts.

VRD projektet godt i gang

VRD-projektet er godt i gang, og mange kommuner er langt med arbejdet. Men nogle kommuner er også allerede helt koblet til VRD. Der er tale om:
 
Glostrup
 Rebild
Herning Rudersdal Kerteminde
Silkeborg 
 Middelfart    Vallenskbæk    Norddjurs    Fanø
 
Projektet er organiseret med en række erfagrupper med i alt 200 deltagere bestående af Vej og GIS folk i kommunerne. På erfamøderne har deltagerne mulighed for at videndele om arbejdet, hjælpe hinanden eller få hjælp fra Vejman supporten eller fra GeoDanmark. Alle vejledninger og undervisningsmateriale at tilgængelig på Teams, ligesom deltagerne kan stille spørgsmål til hinanden og til eksperterne imellem erfamøderne. Som en del af projektet interviewes 10-15 kommuner med henblik på at formulere, hvor kommunerne selv ser gevinsterne ved at implementere VRD. Målet er at formulere et antal gevinster, som en kommune oplever dem, så de kan virke som inspiration for de øvrige kommuner.    
  
Der vil blive inviteret til en ny runde workshops i uge 2, for dem som har brug for lige at se det igen, inden de kan gå i gang. For dem, som allerede er godt i gang men har brug for hjælp med konkrete eksempler, vil der være en opsamling på efterårets ERFA-møder.
 
Se mere på Geodanmarks hjemmeside Kurser og workshops - geodanmark eller kontakt Lennart Christoffersen fra KL på lech@kl.dk, hvis du har spørgsmål.    

Resultater af analysen af "Fremtidens vejforvaltning"

I forbindelse med den større analyse omkring ’Fremtidens Vejforvaltning’, som vi fortalte om i nyhedsbrevet fra juni måned, har vi over sommeren og efteråret foretaget en stikprøveundersøgelse, hvor vi spurgte 7 kommuner om, hvor godt vejman.dk understøtter kommunens arbejde med vejforvaltningen, og hvilke fordele og ulemper man oplever ved vejman.dk. Vi spurgte også, om man havde kendskab til fremtidens udfordringer samt idéer til, hvordan vejman.dk ville kunne understøtte disse. En tilsvarende undersøgelse er også blevet foretaget blandt udvalgte brugere i Vejdirektoratet.
 
Konklusionerne var meget interessante. Både i kommunerne og i Vejdirektoratet var der enighed om, at ’GIS er vejen frem’, og at der derfor skal arbejdes på, at data fra vejman.dk let kan anvendes og vises i GIS. Dette vil derfor være et fokusområde fremadrettet. Undersøgelsen fortalte os også, at supporten er en vigtig del af anvendelsen af vejman.dk. Vejman.dk er et forholdsvis kompliceret system, og særligt de mindre kommuner er rigtig glade for den hjælp, som supporten yder. Med det generationsskifte, som pt. foregår i supporten, fortæller det os, at det er noget, som vi I Vejdirektoratet skal have ekstra fokus på. Der viste sig endelig også et billede af, at flere kommuner ikke udnytter de mange muligheder, der er i vejman.dk, da man ikke er klar over, at funktionerne findes. Dette vil vi selvfølgelig også tage med os og arbejde på en forbedring af fremover.
 
Vi siger tusind tak til de kommuner og brugere i Vejdirektoratet, som har deltaget i spørgeskemaundersøgelse og interviews.

Nyt modul i OTMAN med mulighed for mere fleksibilitet ved trafikudmeldinger

Tirsdag d. 1. december blev et nyt modul i OTMAN frigivet i en særopdatering i vejman.dk. OTMAN er en digital løsning til kommuner til at udmelde trafikinformation om vejarbejder og arrangementer med gene for trafikken. Flere kommuner har haft et ønske om mere fleksibilitet i måden at trafikudmelde på, særligt ved store og mere komplicerede vejarbejder.

Det seneste år er der derfor blevet arbejdet på at udvikle en større fleksibilitet i løsningen, og det er denne, som d. 1. december blev frigivet i vejman.dk. Den nye fleksibilitet kommer i form af et modul – en webapp, som spiller helt tæt sammen med fanen ”Trafikinformation” i vejman.dk.

Det nye modul giver mulighed for at:
 
  1. oprette flere trafikmeldinger til én og samme tilladelse, fx i forbindelse med faseopdelte vejarbejder. Herunder at kunne optegne delstrækninger, hvortil en trafikmelding knyttes.
  2. sætte en anden dato for trafikmeldingen end den, som ligger på tilladelsen.
  3. oprette trafikmeldinger uafhængig af, om der er en tilladelse eller ej. Herunder markere strækningen, hvortil trafikinformation knytter sig til.  
 
Vi håber meget, at det nye modul vil imødekomme de behov, som flere kommuner har efterspurgt i forbindelse med trafikudmeldinger. I næste vejman.dk nyhedsbrev følger vi op på brugen af det nye modul hos kommunerne og vil præsentere konkrete eksempler på behov, som det nye modul tilgodeser i forbindelse med trafikinformation til vejarbejder og arrangementer i kommunerne.  
 
Har I ikke OTMAN i kommunen, kan der læses mere om OTMAN og priser på: vejdirektoratet.dk/side/otman-trafikinformation-om-vejarbejder-og-arrangementer.
 

Status på AMiS (det nye Asset Management modul)

Opstartsmødet i den nye kommunale referencegruppe blev afholdt i starten af december. Gruppen består af repræsentanter fra kommunerne Hedensted, Aalborg, Herning, Gentofte, Holbæk, Esbjerg og Odense. For at dække både belægninger og bygværksområdet har nogle af kommunerne flere repræsentanter med. Projektlederen fra AMiS i Vejdirektoratet Thomas Mørk Glintborg var mødeleder og første deltagerne igennem en præsentation af projektet og de umiddelbare forventninger til det nye system. Dataanalyse og Vejdirektoratets nye informationsmodel (i forhold til fælles begreber og betegnelser) blev også præsenteret og diskuteret.
 
Næste skridt er en videre analyse i kommunernes data – både hvor og hvordan de registreres i dag, og hvordan datakvaliteten generelt er. Her vil VD have en direkte dialog med de kommunale deltagere.  
 
Tilbuddene fra leverandørerne forventes at blive modtaget d. 17. december 2020, så starten af det nye år vil i den grad stå på tilbudslæsning, så vi forhåbentligt får udvalgt den endelige leverandør i løbet af 1. kvartal 2021.

Nye Drifts- og udviklingsgrupper i vejman.dk universet

I løbet af efteråret er Vejdirektoratet begyndt at implementere en ny governance struktur for vejman.dk. Hensigten med den nye struktur har været at forbedre dialogen mellem de kommunale brugere og Vejdirektoratets brugere, så vi opnår fælles løsninger, og vejman.dk fortsat er det bedst mulige system for alle. Foruden inddragelsen af brugerne har det også været et ønske, at den nye governance flyttede prioriteringen af udviklingsønsker væk fra Vejdirektoratets IT-område og ud til de faglige områder, som bruger vejman.dk.
 
I den tidligere organisering havde vi en kommunal udviklingsgruppe og en Vejdirektorats superbrugergruppe, der hver for sig diskuterede forbedringsønsker på alle områder af vejman.dk. Dette er nu ændret, så vi i stedet for har hele tre grupper med faglige repræsentanter fra både kommuner og Vejdirektoratet samt repræsentanter fra Vejdirektoratets IT-område.
 
De nye grupper hedder ’vejman.dk Basis’, ’vejman.dk Tilladelser’ og ’AMiS/Belægningsoptimering’. Kommunerne fra Vejman.dk strategigruppen samt fra den tidligere Udviklingsgruppe er blevet inviteret til at deltage i grupperne. Grupperne erstatter ikke de kommunalt forankrede faggrupper eller de årlige workshops/informationsindlæg etc. på vejman.dk årsmødet. Der er opstartsmøder her i december måned for alle tre grupper, og vi glæder os til denne nye måde at samarbejde på og til at kunne fortælle mere i næste nyhedsbrev.

Ny leverandør til drift og udvikling af Mastra

 
Jakob Elbek, som er en af Mastras ophavsmænd og udvikler/drifter gennem mere end en menneskealder, stopper pr. 1. januar 2021. Også Steen Larsen, som har været konsulent på Mastra gennem næsten 10 år, stopper. Drift og udvikling af Mastra vil fra 1. januar 2021 blive udført af firmaet Commentor, som arbejder/har arbejdet for Vejdirektoratet på flere andre projekter. Selv om vi selvfølgelig gør, hvad vi kan, for at der vil være en sømløs overgang, kan det ikke udelukkes, at der kan forekomme mindre forstyrrelser i den daglige brug af Mastra i forbindelse med den nye leverandør. Supporten af Mastra vil stadig primært varetages af Niels Moltved som vanligt.

Hvor længe opbevares tilladelsesdata?

Persondataforordningen, som trådte i kraft i 2016 og skulle anvendes fra 2018, aktualiserede spørgsmålet om, hvor længe Vejdirektoratet opbevarer tilladelsesdata. Disse data indeholder personhenførbare oplysninger som navne, telefonnummer, e-mail adresser og lignende. Det vil sige data, som er omfattet af forordningen og derfor ikke må opbevares uden en god grund. Da data ikke nødvendigvis kun optræder i de eksplicitte felter til disse oplysninger men også findes i fx vedhæftede dokumenter og i fritekstfelter, har det ikke været nok, blot at anonymisere de personhenførbare oplysninger på tilladelserne. Der skulle i stedet udarbejdes en procedure for, hvornår tilladelsesdata helt generelt opbevares og slettes.
 
Denne procedure findes på vejman.dk forsiden under ’Om vejman.dk’. Se mere her: vejman.dk/DA/om/Documents/Sletteprocedurer%20i%20vejman.pdf.

Kommuneatlas - brugervenligt værktøj til benchmarking

SAMKOMs digitale KommuneAtlas er udviklet til benchmarking mellem kommuner og giver et helhedsorienteret billede af vejnettet på en brugervenlig og overskuelig måde.  
 
Faktakort med nøgletal på kommuneniveau
KommuneAtlasset er bygget op omkring faktakort, der viser nøgletal på kommuneniveau inden for udvalgte vej- og trafikfaglige temaer. Data for de valgte temaer præsenteres på kort, hvor farvemarkeringer angiver, hvor den enkelte kommune befinder sig inden for foruddefinerede intervaller. Når faktakortet er dannet, kan de specifikke nøgletal for hver kommune ses ved at føre musen hen over kortet. Kortet er klikbart og kan vise nøgletal for flere kommuner og temaer på en gang. Disse data kan trækkes ud i en sammenligningstabel, som enten kan udskrives eller overføres til Excel.  
 
Oplysningerne i KommuneAtlasset stammer fra Danmarks Statistik, Vejdirektoratet, SAMKOMs analyse af det kommunale vejnet samt DTU Transports Transportvaneundersøgelse.  
 
Du kan finde KommuneAtlasset her: kommuneatlas.samkom.dk.
 
              
Vidste du….. 
  • at målt i km² er Ringkøbing-Skjern Kommune landet største, mens Frederiksberg Kommune er landets mindste. Til gengæld har Frederiksberg Kommune næsten dobbelt så mange indbyggere som Ringkøbing-Skjern Kommune
  • at Dragør Kommune er den kommune, der har færrest km kommunevej, mens Vejle Kommune har flest. Til gengæld har Dragør Kommune næsten dobbelt så mange km kommunevej pr. indbygger som Vejle Kommune
  • at i Hedensted, Skanderborg og Rebild Kommuner har 31% af familierne 2 eller flere biler, mens der i København og Frederiksberg Kommuner er henholdsvis 71% og 63% familier uden bil.
  • at det er borgerne i de sydsjællandske kommuner og Syddjurs Kommune, der pendler længst til arbejde, mens der pendles længst til arbejdspladser i Høje-Taastrup, Billund, Ikast-Brande, Allerød, Ringsted, Albertslund, Fredericia og Ballerup Kommuner (i den nævnte rækkefølge).
 
Disse og mange andre nøgletal kan du trække i SAMKOMs KommuneAtlas.

Kurser

 
På grund af Covid 19 situationen kan en række kurser ikke gennemføres. Der er derimod mulighed for sidemandsoplæring. Læs om mulighederne på vejman.dk´s hjemmeside.
 
Yderligere information: Skriv en e-mail til Gitte Holm Marcussen eller ring på tlf. 7244 7029.
 
Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info, servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vejman.dk supporten:
 
Brugere der har vejman.dk login:
Log ind via vejman.dk og indmeld din sag via supportknappen i øverste højre hjørne. 
 
Brugere uden vejman.dk login:
Henvendelser kan meldes ind via blanket. Klik på linket: Indmeld.   
Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i marts 2021. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.
 
vejman.dk tilbydes som en del af Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed, hvor vi også tilbyder produkter og rådgivningsydelser blandt andet inden for områderne: Trafiksikkerhed, Trafikinformation, Trafikregistrering, Vintertjeneste samt Måling & rådgivning inden for vej- og trafikdata.
 
  
Vejdirektoratet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores privatlivspolitik på vejdirektoratet.dk.
 
 
 
 
 
 
 
Afmeld