Webversion
 
 
 
 
 
 
Vejdirektoratet
vejman.dk nyhedsbrev

Marts 2022

Kære læser
 
I årets første nyhedsbrev kan du bl.a. læse mere om den nyeste release i vejman.dk, og om hvordan du melder dine ønsker til vejman.dk ind via drifts- og udviklingsgrupperne. Du kan også læse om, hvordan det går med implementeringen af VRD, og du kan nå at melde dig til åbent hus i Vejdirektoratets målergarage.  
 
God fornøjelse

Ny vejman.dk release februar 2022

 
I den seneste udvikling i vejman.dk har der primært været fokus på Tilladelsesmodulet, og følgende er sket:
Eftersyn og Tilsyn
Der er blevet lagt en ny version af Eftersyn og Tilsyn ud, hvor det er blevet gjort muligt at udføre tilsyn på grave-, materiel- og arrangementstilladelser, ligesom tilsyn på rådighedstilladelser er blevet optimeret. I forbindelse med et tilsyn skal der nu besvares en række spørgsmål, som dækker de vigtigste forhold, der skal vurderes i forbindelse med et tilsyn. Der kan ligeledes vedhæftes fotos til tilsynet samt skrives bemærkninger. Når et tilsyn er udført, kan det med det samme ses på sagen i både Eftersyn og Tilsyn og i vejman.dk.  
Noter og Notifikationer
Noter har fået en større ændring, der gør, at der ikke længere skal skrives en beskrivelse og en handling ved oprettelse af en note, men i stedet skal der besvares en række spørgsmål om forholdene på arbejdsstedet, hvortil der kan skrives bemærkninger. Som før er det stadig muligt at vedhæfte fotos til en note. Derudover er indstillingen til at slå noter til og fra flyttet fra opsætningsfanen til brugerindstillingerne.  
 
Der er indført en ny fane i Tilladelsesmodulet kaldet ’Noter og Notifikationer’. Den nye fane er lavet for at huse en ny funktionalitet, som vi kalder Notifikationer. Funktionen har til formål at gøre sagsbehandlere opmærksomme på, at der har været en udvikling på en sag, som de sandsynligvis ikke kan se i deres sagsoversigt, hvorved der er stor risiko for, at den bliver overset. Notifikationer skal aktiveres både på myndighedsniveau via systemadministration, og på brugerniveau via brugerindstillinger, før de kan benyttes.  
Masseudsendelse af mail fra vejman.dk
Der er også blevet indført en funktion til at kontakte interessenter på forskellige sager på én gang. Vi er klar over, at der er en generel udfordring med manglende færdigmeldinger af gravesager, og at sagsbehandlere bruger uforholdsmæssig meget tid på at kontakte ansøgerne for at rykke for færdigmeldinger. Derfor kan man nu i én arbejdsgang sende mails ud til alle ansøgere eller andre roller på alle sager i sagsoversigten via knappen ’Send mails til…’, som kan findes i bunden af sagsoversigten.   

Status på VRD – Ny hjælperunde fra KL

I forbindelse med opdatering af vejman.dk til version 2.10 er der rettet en række fejl. Det skulle gerne sikre en mere stabil drift af VRD sammen med referencesystemet i vejman.dk   Hele statsvejnettet er nu i starten af 2022 blevet næsten færdigkoblet til VRD (99,9%). Der resterer en mængde fejl, som forventes håndteret i løbet af kort tid.  
 
KL er i gang med en hjælperunde for at få de sidste kommuner i mål. Aktiviteten er i gang. For vejman.dk kommunerne planlægges et forløb med tre milepæle:
1) Inden sommeren 2022 skal der være etableret en eksempelsamling
2) 50 kommuner skal inden sommeren 2022 være i gang med at høste gevinster
3) 50 kommuner skal være færdige med koblingsarbejdet i januar 2022  
 
Desuden understøttes kommunerne med følgende tiltag: For de kommuner, som er færdige, afholdes en workshop om, hvordan driften af VRD skal foregå fremadrettet. For igangværende kommuner afholdes en demo-workshop, hvor der tilbydes hands-on-hjælp og sparring i Teams.
For de kommuner, som endnu ikke er i gang, planlægges et forløb, hvor der tilbydes hjælp og planlægning ift. til at komme i mål med opgaven. Målsætningen er, at alle kommunerne er færdige med opgaven inden sommerferien 2022.
 
Hvis man har spørgsmål til slutspurten, er man velkommen til at kontakte Sigrid Schødt Hansen på sish@kl.dk eller Claus Olesen ceol@vd.dk for nærmere info.    

Ønsker til vejman.dk

I slutningen af 2020 oprettede vi vejman.dk Drifts- og Udviklingsgrupperne for hhv. Basis og Tilladelsesområdet. Grupperne består af medarbejdere fra en håndfuld kommuner og fra Vejdirektoratet, som alle bruger vejman.dk som arbejdsredskab i dagligdagen, samt repræsentanter fra Vejdirektoratets IT område, som i praksis fungerer som ’leverandør’ af vejman.dk.
 
Hensigten med grupperne er at rådgive til prioritering af udviklingsønsker, forbedringer samt nye indsatsområder. Grupperne skal således medvirke til, at vejman.dk bedst muligt udvikler sig til at støtte fælles løsninger inden for vejsektoren.  
 
Grupperne arbejder for, at de prioriterede indsatser dækker så bredt som muligt – det vil sige, at Vejdirektoratet og flest mulige kommuner har glæde af de foreslåede aktiviteter. Udviklingsønsker, der måtte være fra kommunernes side, starter derfor i disse grupper.  
 
Sidder du i en kommune, og har du et udviklingsønske til vejman.dk, kan dette som altid meddeles via VD Support, men du kan altså også henvende dig direkte til en af kommunemedlemmerne i hhv. Basisgruppen eller Tilladelsesgruppen, som så vil tage dit ønske med til dialog og prioritering.  
 
Du kan se kontaktoplysninger på de kommunale medlemmer i grupperne her på vejman.dks hjemmeside.
 

Udvikling på vej i vejman.dk

I vejman.dk Basis Drift og Udviklingsgruppe har der senest været afholdt møde i februar 2022. Her var formålet at få prioriteret de emner, der skal arbejdes videre med i gruppen. På den baggrund blev der nedsat en arbejdsgruppe vedr. forbedret inddatering og udlæsning af data, som der er stort fokus på fra både kommuner og Vejdirektoratets side. Der er allerede nedsat arbejdsgrupper for nyt sortpletmodul og for synliggørelse af grænsedragningsaftaler. Arbejdsgrupperne indkaldes særskilt for at identificere og planlægge de enkelte delopgaver. 
 
I Basisgruppen og i Tilladelsesgruppen er der pt. fokus på følgende emner:
 
-       Nyt sortpletudpegningsmodul
-       Bedre ind- og udlæsning af vejman.dk
-       Best practice for inddatering af cykelstier
-       Synliggørelse af grænsedragningsaftaler
-       Bedre information til interessenter fra vejman.dk
-       Mere smidig proces for at køre høringer
-       Forbedring af overblik over ansøgers egne sager i ROV
-       Køretøjsregister til brug for særtransportansøgninger 

Kommunal indflydelse på de nye Asset Management moduler

I forbindelse med at Vejdirektoratet har indkøbt det nye asset management system, som på sigt skal erstatte vejman.dk/belægningsoptimering samt broforvaltningssystemet DANBRO, har vi inviteret kommuner fra AMiS referencegruppen og fra vejman.dk strategigruppen til at deltage i et pilotkommuneforløb.  
 
Pilotkommunernes formål er at sikre, at systemet opfylder de behov, som kommunernes veje og arbejdsprocesser kræver, og som vi i Vejdirektoratet ikke altid selv har fokus på.  
 
Forløbet startede i februar 2022 og vil strække sig frem til midten af 2023. Til at starte med afholdes der er en række workshops med det formål at afklare, om systemet også dækker de kommunale behov, eller om der er noget særligt, der evt. skal tilpasses etc. Senere i forløbet vil det også være pilotkommunerne, som tester systemet med egne data, og dermed vil være de første kommuner til at få overført data og aktivt bruge hhv. det nye dTIMS belægningsmodul og dTIMS bygværksmodulet.  
 
Følgende kommuner har meldt sig til pilotforløbet: Aalborg, Aarhus​, Frederiksberg, Gentofte, Hedensted​, Herning, Holbæk, Horsens, Køge, og så har vi også Banedanmark med i forhold til bygværksmodulet.  
 
For alle andre kommuner vil en overførsel og implementering til de nye dTIMS moduler først ske fra slut 2023-2025. 

App’en Ledelsesinfo tages ud af drift

I februar 2021 lancerede vi en opdateret version af web-appen ’Ledelsesinfo’, som bruges til at få et overblik over henholdsvis den samlede sagsmængde i myndigheden samt behandlingstider for de forskellige typer af ansøgninger, der ansøges om på myndighedens veje. App’en blev lanceret i en BETA-version og introducerede PowerBI som et forsøg.
 
Vi har efterfølgende nu i et år løbende evalueret på brugen af løsningen med henblik på at vurdere behovet i forhold til omkostningerne forbundet med driftsmodningen af løsningen. 
 
Det har vist sig, at behovet og brugen af løsningen ikke er så stort, som vi forventede, løsningen benyttes af ganske få kommuner, hvilket gør, at det desværre ikke er rentabelt at produktionsmodne løsningen yderligere. Derfor har vi besluttet at tage den ud af drift igen. Den oprindelige version af webappen ’Ledelsesinfo’ bliver heller ikke genoplivet.  
 
Hvis man fortsat har et ønske om at kunne tilgå informationen, som ’Ledelsesinfo’ appen stiller til rådighed, opfordrer vi til at tage emnet op i ERFA-grupperne og dermed få løftet ønsket videre ind til Drift- og Udviklingsgrupperne via en repræsentant. På den måde vil ønsket blive prioriteret på linje med andre ønsker.  
 
Ledelsesinfo vil blive taget ud af drift med udgangen af marts 2022.

Åbent Hus i målergaragen 2022

Efter i to år at have måttet holde pause pga. corona-pandemien glæder vi os nu til endelig at kunne slå portene op og igen byde inden for til Åbent Hus i Vejdirektoratets målergarage!  
 
Arrangementet løber af stablen i løbet af to dage i april:
Onsdag d. 27. april byder vi indenfor i Skanderborg
Torsdag d. 28. april kan du besøge os i Fløng ved Hedehusene
Begge dage er det fra kl. 10 til kl. 14
 
På dagen vil vi præsentere et udvalg af vores vejtekniske målekøretøjer og fortælle om de målinger, vi udfører, og om hvordan måleresultaterne anvendes i driften af statens veje.
Vi vil også præsentere nogle af de sidste nyheder fra Mastra, vejman.dk og Belægningsoptimering, hvor der bl.a. er fokus på brugervenlige apps, der gør det nemt at arbejde ”i marken”. Arrangementet giver dig lejlighed til at netværke med dine vejfaglige kolleger i både Vejdirektoratet og kommunerne, og forhåbentlig går du hjem med ny inspiration og ideer til andre måder at løse velkendte opgaver på.  
 
Tilmeldingsfristen er d. 1. april, så du kan stadig nå at tilmelde dig. Invitationerne er sendt ud, men har du ikke modtaget en og vil gerne deltage, så kontakt hurtigst muligt en af de to kontaktpersoner nedenfor:  
 
Peter Smedemark Jensen, peje@vd.dk, 7244 7142 eller
Michael Jørgensen, mijn@vd.dk, 7244 7039 

Husk at stedfæste ulykker før 1. april 2022

 
Vi nærmer os afslutningen på uheldsåret. Derfor bedes I færdiggøre stedfæstelse af 2021-ulykker senest 1. april 2022.
 
Inden vi kan lukke uheldsåret og offentliggøre ulykkestal for 2021, skal vi gennemgå en række kontroller og efterbehandling af data. Derfor er det vigtigt, at de ulykker, der er sket i 2021, bliver stedfæstet senest 1. april.
 
Når uheldsåret er lukket, vil det ikke længere være muligt at redigere andre ulykkesoplysninger end de rent geografiske.

Det strategiske vejnet

Vejdirektoratet har opdateret det strategiske vejnet.  
 
Opdateringen omfatter primært ændringer på statsvejnettet som f.eks. nye motorveje samt i få tilfælde konsekvensrettelser på det kommunale vejnet.  
 
Det opdaterede strategiske vejnet kan ses på overblikskortet OOV. For at se OOV-kortet skal du klikke på nedenstående link og sætte det ind i din browser: 
 
oov2.vd.dk/oov2-ui/#pos=710921.2;6180441.7;6
 
Evt. spørgsmål til det strategiske vejnet kan rettes til Rikke Daugaard, rid@vd.dk i Vejdirektoratet.  

Tips til vejman.dk

Carsten Bitsch fra Vejdirektoratet kommer med tips og tricks til vejman.dk Her kommer den første.
 
Registrering af færdselstavler i vejman.dk
 
Det er muligt også for kommunerne at registrere og bruge udstyr i vejman.dk. Det er dog ikke åbnet op for kommunernes brug af areal-registreringen.
 
Under Drift -> Arealer & Udstyr -> Inventar enkeltvis -> Tavlestander og tænd for laget. Bemærk at lagene her skal have en ekstra opdater med knappen ”Opdater alle lag”:
Nye tavler digitaliseres ved at højreklikke og vælge Opret udstyr.
I dialogen vælges Type til Tavlestander.
Tryk på knappen Tegn figur.
Nu kommer der i øverste højre hjørne tegnefaciliteter frem.
Vælg 1. Tegn et punkt og digitaliser tavlen fra ortofoto (brug evt. fod af skygge) og vælg 2. Afslut tegn figur.  
 
 
Information
Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info, servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk
 
Henvendelse
Henvendelse kan ske via telefonnummer 72 44 3300 eller denne blanket.   
 
Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i juni 2022. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.
 
vejman.dk tilbydes som en del af Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed, hvor vi også tilbyder produkter og rådgivningsydelser blandt andet inden for områderne: Trafiksikkerhed, Trafikinformation, Trafikregistrering, Vintertjeneste samt Måling & rådgivning inden for vej- og trafikdata.
 
  
Vejdirektoratet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores privatlivspolitik på vejdirektoratet.dk.
 
 
 
 
 
 
 
Afmeld