Webversion
 
 
 
 
 
 
Vejdirektoratet
vejman.dk nyhedsbrev

Juni 2020

Kære læser
 
I det sidste nyhedsbrev inden sommerferien kan du bl.a. læse mere om den seneste release, som både bød på referencesystemets kobling til Vejreferencemodellen samt en ny ansøgningstype til cykel- og motionsløb.
 
Du kan også læse en status på indkøb af det nye Asset Management Information System (AMIS) og om Vejdirektoratets arbejde med fremtidens vejman.dk.
 
Vi ønsker alle en skøn sommerferie i dejlige Danmark.

Nye stemmer i vejman.dk supporten

To af vores garvede supportere, nemlig Jan Morgils og Simon Simonsen, har begge valgt at gå på en velfortjent pension her ved sommerferiens start. Samtidig byder vi velkommen til vores to nye supportere Bo Lücking Fritzen og Søren Dyrhave Larsen, som begge har været i Vejdirektoratet i mange år. Fremadrettet vil der derfor være en del nye stemmer i røret, når du ringer eller skriver til vejman.dk til supporten. Vejman.dk supporten vil selvfølgelig stadig bestå af andre vejman.dk eksperter som Allan Lundgren og Claus Bo Nielsen. Det vil dog nok ikke kunne undgås, at der vil være lidt længere svartider i det næste stykke tid.  
 
Selvom Jan og Simon uden tvivl vil blive savnet, håber vi, at I vil tage godt imod de søde nye supportere.

vejman.dk årsmøde 2020

 
vejman.dk årsmødet finder sted torsdag d. 8. oktober 2020 i Middelfart.

Vær med til planlægningen
Vejdirektoratet er i gang med planlægningen af programmet, og hvis du har forslag til emner, eller hvis du selv skulle have lyst til at stå for en seance, så er du meget velkommen til at komme med forslag eller deltage i planlægningsmøderne. Du kan skrive til ansvarlig i Vejdirektoratet, Agnete Langgård.

Nyt fra vejman.dk teamet

Som alle andre offentlig ansatte blev Vejdirektoratets medarbejdere sendt på hjemmearbejde grundet Corona den12. marts. Også alle os, der arbejder med at drive og videreudvikle vejman.dk. På det tidspunkt var vi ved at lægge sidste hånd på årets første store release af vejman.dk. Selvom langt de fleste medarbejdere hurtigt kom på plads hjemme, og supporten fungerede fra dag ét, oplevede andre problemer med deres adgange til centrale ting. Det stod også hurtigt klart, at vi manglede procedurer for, hvordan vi skulle gennemføre releasen, når vi ikke befandt os fysisk sammen i lokalerne i Fløng. Da vi ikke turde løbe nogen risiko for, at vores brugere ville opleve længere nedetid som følge heraf, besluttede vi at udskyde den planlagte release den 18. marts.  
 
Releasen af vejman.dk 2.6 blev i stedet for gennemført den 22. april og forløb som planlagt. Som noget nyt lukkede vi først for brugernes adgang kl. 10. Dette gjorde vi af hensyn til især sagsbehandlingen af tilladelser, da sagsbehandlerne så har mere tid til at tjekke og håndtere evt. hastesager, inden vi lukkede for adgangen til systemet. Da tilbagemeldingerne efter releasen var positive, er planen derfor også, at vi for fremtiden vil gennemføre de store releases i tidsrummet mellem kl. 10 og 15.  
 
De store nyheder i releasen er referencesystemets kobling til Vejreferencedatabasen samt en ny ansøgningstype til cykel og motionsløb, som tilgodeser ansøgernes behov for at kunne uploade ruter i form af GPX-filer. Dette kan du læse mere om i andre artikler her i nyhedsbrevet. Der var også en række andre større og mindre tiltag, som du kan læse mere om i de releasenotes, der altid udgives sammen med nye versioner. Se releasenotes her. 
 
Efter en stor release går arbejdet med vejman.dk ikke i stå. I den første tid efter har vi ekstra bevågenhed på performance og på, om der kommer tilbagemeldinger fra brugerne, som kræver håndtering. Vi starter også arbejdet med at få indholdet i næste release på plads. Noget af det, vi arbejder på til næste release, som efter planen gennemføres i september, er lanceringen af fleksible trafikudmeldinger. Det fleksible består i, at trafikudmeldinger skal kunne laves hvor som helst på vejnettet, og ikke som nu, hvor det kun kan ske på konkrete tilladelser om råden over vejareal.  
 
De senere år har vi lanceret en række web apps, der er tilpasset forskellige arbejdsprocesser, og som releases uafhængigt af de store vejman.dk releases. I øjeblikket arbejdes der bl.a. intensivt på at få en ny version af Eftersyn2 færdig. Denne forventes klar primo juli og indeholder en længe efterspurgt mulighed for at ændre password samt andre brugerønskede tiltag.  
 
Sideløbende med ovenstående arbejder vi i teamet også med planlægningen af sessionerne på årsmødet, med at få den nye support op at stå, og vi deltager i arbejdet omkring fremtidens vejforvaltning, som du kan læse mere om andet sted i nyhedsbrevet. Arbejdet med fremtidens vejforvaltning er sammen med hjemsendelsen årsag til, at der endnu ikke er planlagt møde i udviklingsgruppen efter aflysningen af det planlagte møde 2. april.   Nu skal vi så alle vænne os til at være fysisk tilbage på vores arbejdspladser under nye retningslinjer, samtidig med at sommerferien er over os. Det bliver spændende at se, om alle ferieafholdelserne i Danmark skaber nye samarbejdsrelationer vejman.dk brugere imellem. Opfordringen herfra er helt klar, spørg naboen i sommerhuset eller på campingpladsen, om de kender og bruger vejman.dk.
 
Rigtig god sommer!  

Analyse af fremtidens vejforvaltning

I Vejdirektoratet arbejder vi her i 2020 med et større projekt omkring fastlæggelse af en samlet digital ambition og overordnet plan for fremtidens systemunderstøttelse af vejforvaltning i Vejdirektoratet, samt hos de kommuner, vi er systemleverandør til. ​  
 
Projektet er delt op i flere spor, men en af opgaverne lige nu er bl.a. en evaluering af, hvordan vejman.dk i dag understøtter vejforvaltningen og en undersøgelse af, hvilke ønsker og behov både kommuner og Vejdirektoratet har til fremtiden. Altså – hvor skal det strategiske fokus ligge fremadrettet. ​ Da vejman.dk benyttes på tværs af hele Vejdirektoratet og samtidig benyttes af over halvdelen af landets kommuner, er der også et behov for at se på, om vi kan strukturere ejerskabet bedre internt i Vejdirektoratet samt finde en optimal proces for, hvordan vi bedst sikrer gode fælles løsninger for både kommuner og Vejdirektorat. Men også at vi ser på processen omkring udviklingstiltag, som vil give stor værdi i kommunerne og mindre værdi for Vejdirektoratet – og omvendt.  
 
I arbejdet med dette, vil flere afdelinger i Vejdirektoratet samt både vejman.dk strategigruppen og vejman.dk udviklingsgruppen blive involveret. Vi glæder os til at fortælle mere om projektet og resultaterne på vejman.dk årsmødet i oktober. 

Råden Over Vej Areal til Cykel- & Motionsløb

Ved den sidste release af vejman.dk blev det muligt for ansøgerne at bruge den nye ansøgningstype, når de skal søge om at bruge vejareal til et løb.
 
Den nye ansøgningstype gør det muligt for ansøgeren at uploade sin rute som en GPX-fil i stedet for at de skal sidde og klikke på hvert eneste vejstykke, og dermed er arbejdsgangen for ansøgerne blevet meget lettere. ROV deler ansøgningen op til alle de myndigheder, der er berørt af ruten, så ansøgeren kun skal lave en ansøgning, men mange myndigheder modtager den på en gang.
 
Sagsbehandleren i kommunen har mulighed for at se ruten inden for kommunegrænsen og hele ruten. Ruten vil kunne ses på Overblik Over Vejarbejde, og dette kan bruges til konfliktsøgning.

Nu ruller vejreferencemodellen (VRD) ud i det ganske land ...

Alle veje, der findes i GeoDanmark, er nu forsynet med unikke og uforanderlige nøgler, og der er etableret en automatik, der sørger for, at nøglerne altid er i orden. Også når der ændres eller tilføjes veje i GeoDK. VRD nøglerne gør det muligt at udpege vilkårlige strækninger på alle Danmarks veje.  
 
Med den seneste release af vejman.dk er vi også gået ind i den sidste fase af implementeringen af VRD i vejman.dk.  
 
Alle landets kommuner er blevet inviteret til at deltage i et introduktionsforløb, som på grund af Corona-nedlukningen blev omlagt til 2 video-oplæg, videoer med tips og tricks samt en 4 timer lang “on-line Worklab” med mulighed for at arbejde med egne data, få tips og tricks fra os, der har arbejdet med projektet, - samt adgang til en digital platform for udveksling af spørgsmål/svar og problemer/løsningsforslag.  
 
Alle myndigheder skal tage stilling til kobling af veje mellem systemer
Denne sidste fase indebærer, at alle vejmyndigheder skal arbejde med at udpege, hvordan veje i vejman.dk skal matches/kobles til veje i GeoDanmark. Hvis bare de forskellige vejnet var registreret på samme måde i både GeoDanmark og i kommunens vejforvaltningssystem, så ville det være let nok. Men det er de ikke - derfor er opgaven nu at sikre, at kommunens veje er korrekt registreret i GeoDanmark - og at registreringerne passer med dem, der er i vejman.dk. Alle er blevet opfordret til at løfte opgaven i et samarbejde mellem den ’GIS/GeoDanmark kyndige’ og den, der ajourfører referencenettet i vejman.dk. Begge fagligheder og lokalkendskab er nødvendige.  
 
Der er blevet udviklet en række hjælpeværktøjer bl.a. videooptagelser , et analyseværktøj der foreslår match, samt en eksempelsamling til inspiration.
 
Start på arbejdet nu
Vi er i Vejdirektoratet selv i fuld gang med at tilpasse registreringer af statsvejene i GeoDanmark / vejman.dk. Vi håber, at de første kommuner er klar en gang i september, og at de fleste er færdige inden årets afslutning. Opgavens størrelse kan være meget forskellig afhængig af, hvor godt registreringerne på forhånd stemmer overens. Vejdirektoratet opfordrer alle til at gå i gang med opgaven nu, hvor der er en mere direkte adgang til hjælp til VRD-generelt samt ajourføringer i GeoDK og vejman.dk.  Det er en engangsøvelse, for også vejman.dk er blevet indrettet så alle nye veje og ændringer man laver i vejman.dk bliver baseret på de veje, som kommunens GIS-medarbejder allerede har oprettet i GeoDanmark.  
 
Introduktionsforløbet arrangeres af:
KL / GeoDanmark, som står for planlægning, afvikling og digital platform,  Vejdirektoratet, der står for de generelle aspekter i VRD implementeringen i vejforvaltning samt den konkrete implementering i vejman.dk,  Styrelsen for dataforsyning og effektivisering (SDFE), som er samarbejdspart i VRD og driver VRD-løsningen, GeoDK-løsningen, Dataforsyningen m.m. Og SWECO, som er leverandør på RoSy.  
 
Adgang til digital hjælp
Der afholdes lige nu 7 “on-line workslabs”, 188 personer har tilmeldt sig, og de repræsenterer 83 forskellige kommuner. Når du læser dette, vil alle “on-line worklabs” være afholdt - men du kan stadig få adgang til den digitale platform med undervisningsmaterialer og adgang til netværk med andre vejman.dk brugere (i din region).  
 
Kontakt Sanne Karlsen, hvis du har spørgsmål til dette.     

Status på AMiS – juni 2020

Processen i at investere i et nyt Asset Management Information System (AMiS) er i fuld gang. Vejdirektoratet investerer i dette system, da vi ønsker at forbedre prioriteringen af drift og vedligehold af vores veje og broer samt for bedre at kunne redegøre for konsekvenserne for tilstand og økonomi ved ikke at foretage den økonomisk optimale drift og vedligehold.   
 
Vi havde oprindeligt håbet på at underskrive kontrakten med en af de tre mulige leverandører her inden sommerferien. COVID19 har dog gjort, at vi desværre derfor har været nødsaget til at udskyde processen for AMiS kontraktindgåelse til efteråret. Selvom vi udnytter tiden til optimalt i forhold til bl.a. en afklaring af datakvalitet og informationsmodel hos både Vejdirektoratet og kommuner etc., kan vi ikke undgå at den forsinkede kontraktindgåelse vil skabe en forsinkelse i tidsplanen.  
 
Som det ser ud lige nu, er planen, at vi starter med at udskifte systemet internt i Vejdirektoratet samt hos enkelte testkommuner i 2021. Forventeligt vil vi fra 2022 og frem påbegynde udskiftningen af belægningsmodulet i kommunernes vejman.dk system. Sideløbende foretager vi jo også en udskiftning af brosystemet DANBRO til det samme Asset Management univers. Dette vil også kunne påvirke din kommune, hvis I benytter dette system i dag.  
 
Vi vil derfor gerne være i løbende dialog med kommunerne omkring indkøb og implementeringen af systemet. I den forbindelse har vi brug for jeres hjælp til at få opdateret vores kontaktliste i din kommune, så vi sikrer en retmæssig kommunikation - både på medarbejder og lederniveau. Vi vil derfor, til at starte med, skrive en mail ud til tidligere vejman.dk årsmøde deltagere i kommunerne og bede om relevante kontaktoplysninger. Vi håber, at I alle vil prioritere at besvare denne. 

Vi er på vejen

Til efteråret lancerer Vejdirektoratet en ny web-app for til- og afmelding af vejarbejder ude på kommunevejene Den nye tilmeldingsapp vil ud over funktionalitet til til- og afmelding af vejarbejder også give entreprenøren på vejen mulighed for at se tilladelses-pdf'en samt afmærkningsplaner og andre dokumenter, som er vedhæftet tilladelsen. Man vil samtidig få adgang til et kort, der viser andre arbejder, som pågår på strækningen, man skal arbejde på. Endelig vil man få mulighed for at oplyse ens egne kontaktoplysninger til andre entreprenører i nærheden, hvis der for eksempel er behov for at koordinere afmærkningen eller andet.
 
Den nye løsning er udarbejdet i samarbejde med udvalgte entreprenører, som har brugt den i en testperiode på statsvejene. Tilbagemeldingerne fra disse har været positive. De finder løsningen mere tidssvarende og intuitiv at bruge, samtidig med at de er glade for den hurtige digitale adgang til væsentlig information om sagen, når de står ude på vejen. Vi vil fortælle mere om den nye løsning på vejman.dk årsmødet i oktober.

Nyt katalog over vejmyndighedssamarbejde mellem kommuner og Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har i foråret 2020 offentliggjort et samlet katalog over vejmyndighedssamarbejde mellem Vejdirektoratet og kommuner. Kataloget ”Vejmyndighedssamarbejde mellem Vejdirektoratet og kommuner 2020” giver et overblik over de strategiske temaer, som Vejdirektoratet samarbejder med kommunerne om.  
 
Kataloget er bygget op omkring en samlet oversigt over de ni strategiske temaer. Temaerne er koblet til mindst ét samarbejdsforum og i nogle tilfælde et arrangement. Både samarbejdsfora og arrangementer er kort beskrevet med blandt andet arbejdsform, output og i nogle tilfælde fokuspunkter for 2020.  
 
”Data og digitalisering” er beskrevet som ét af de ni strategiske samarbejdstemaer, og vejman.dk indgår i kataloget som et konkret samarbejdsforum. vejman.dk årsmødet er beskrevet i afsnittet om arrangementer.  
 
Kataloget indeholder desuden informationer om Vejdirektoratets kontaktpersoner knyttet til de enkelte samarbejdsfora og arrangementer.  
 

Fuld gang i de tekniske målinger

Hvert år måler Vejdirektoratets målerafdeling fast vejbelægningernes tilstand på statsvejnettet for at kunne planlægge det kommende års vedligeholdelsesindsats økonomisk optimalt.  
 
Vi har mange målekøretøjer ude at køre på forskellige opgaver på større eller mindre dele af vejnettet, men i år er der tre af vores målekøretøjer, der skal måle på hele statsvejnettet.  
 
Den nye ARAN måler bl.a. sporkøring, jævnhed og asfaltskader som f.eks. revner, krakeleringer og stentab, hvor især sidstnævnte jo har stor indflydelse på belægningers vurderede restlevetid. Sporkøring og jævnhed betyder til gengæld en hel del for den oplevede kørekomfort for trafikanterne og er derfor også vigtige at holde øje med.  
 
Vores friktionsmåler skal denne sommer måle friktionen på hele statsvejnettet, så vi kan få et opdateret overblik over friktionsforholdene derude. Friktionen er en vigtig faktor for trafiksikkerheden, da dårlig friktion øger risikoen for, at køretøjerne glider enten af vejen eller over i anden kørebane.  
 
Endelig har vi vores refleksionsmåler ude at måle kvaliteten af kørebaneafmærkningen – kantstriber og midterstriber – så vi får et overblik over hvilke steder, det er nødvendigt at sætte ind med genopmaling af striberne for at øge synligheden af afmærkningen.  
 
Corona har ramt os alle på utallige måder. For os betød det blandt meget andet, at vi desværre måtte aflyse de planlagte Åbent Hus-arrangementer i starten af april, og at starten på vores målesæson blev udsat. Heldigvis fik vi hurtigt lov at sende vores enmandsbetjente køretøjer ud på vejene, mens det tog nogle uger ekstra, før de tomandsbetjente køretøjer også fik lov til at komme i gang. Heldigvis har vejret siden da været rigtig meget på vores side, så vi ret hurtigt har kunnet indhente en del af det tabte ved den forsinkede målestart.  
 
Endelig skal vi da også lige byde velkommen til det nyeste køretøj i samlingen: Vores nye elknallert, som vi bruger ved visuelle inspektioner på cykelstier. Den gør det nemt at komme frem, og den er lidt mere bekvem og trafiksikker end elløbehjulene, som vi introducerede til formålet sidste år.

Korte beskeder

Trafikulykker i Danmark i 2019
Uheldsåret 2019 er lukket og at ulykkestallene for 2019 er offentliggjort
Du kan se rapporten her:
https://www.vejdirektoratet.dk/udgivelse/trafikulykker-aret-2019

Mastra
Grundet COVID19 blev forårets Mastra Brugerdage aflyst.
Det forventes at de vil blive afholdt i efteråret i stedet. Datoerne vil blive meldt ud via mail til Mastra kontaktpersoner så snart de foreligger.

 
Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info, servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vejman.dk supporten:
 
Brugere der har vejman.dk login:
Log ind via vejman.dk og indmeld din sag via supportknappen i øverste højre hjørne. 
 
Brugere uden vejman.dk login:
Henvendelser kan meldes ind via blanket. Klik på linket: Indmeld.   
Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i oktober 2020. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.
 
vejman.dk tilbydes som en del af Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed, hvor vi også tilbyder produkter og rådgivningsydelser blandt andet inden for områderne: Trafiksikkerhed, Trafikinformation, Trafikregistrering, Vintertjeneste samt Måling & rådgivning inden for vej- og trafikdata.
 
  
Vejdirektoratet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores privatlivspolitik på vejdirektoratet.dk.
 
 
 
 
 
 
 
Afmeld