Webversion
 
 
 
 
 
Pressemeddelelse

Foreløbige tal peger på historisk få trafikdræbte i 2020

De foreløbige ulykkestal fra Vejdirektoratet viser, at 155 personer mistede livet i trafikken i år. Dermed ser 2020 ud til at blive året med færrest trafikdræbte siden før 1930. Det hænger i høj grad sammen med nedgangen i trafikken på vejene på grund af Corona-restriktionerne.

Vejdirektoratets foreløbige ulykkestal viser, at antallet af både dræbte og tilskadekomne er usædvanligt lavt i år. 155 personer mistede livet, og cirka 2.800 personer kom til skade.
 
Det er et markant dyk i forhold til sidste år, hvor 199 personer blev dræbt i trafikken. Og det ligger også under det hidtil laveste antal trafikdræbte på årsbasis, som stammer fra 2012, hvor 167 mistede livet.
 
Dermed bliver 2020 året, hvor vi får det laveste antal trafikdræbte i mere end 90 år.
 
”Det er naturligvis glædeligt, at antallet af dræbte personer i trafikken ser ud til at blive historisk lavt i år, men vi kan ikke skjule, at det sker på en trist baggrund, nemlig som følge af den pandemi, der har lukket det danske samfund helt eller delvist ned i perioder,” siger transportminister Benny Engelbrecht. ”Udfordringen i de næste år, hvor vi forhåbentlig vender tilbage til vores normale samfund, er at fastholde den positive udvikling på trafiksikkerhedsområdet. Og det skal vi gøre ved et vedvarende fokus på trafikanternes adfærd med de redskaber, som vi har til rådighed, dvs. kampagner og lovgivningsmæssige tiltag i form af nye krav til for eksempel sikkerhedsudstyr og skærpede sanktioner, der kan medvirke til at nedbringe antallet af ulykker på vejene”.
 
Hvad angår de tilskadekomne i 2020, så er de faldet med cirka 10 procent i forhold til gennemsnittet de seneste fem år. Der var især færre tilskadekomne i personbil og på cykel. Det skyldes blandt andet, at der har været et stort fald i personbiltrafikken som følge af Corona-restriktionerne. Der var dog hverken færre dræbte i personbil eller på cykel, i årets første 3 kvartaler, end der har været de foregående år.
 
Der var flere motorcyklister, der kom til skade i trafikken i 2020 i forhold til de foregående år, men færre motorcyklister, der blev dræbt.
 

Størst fald i antallet af ulykker i foråret

Corona-restriktionerne medførte et stort fald i trafikken i særligt marts, april og maj. Samlet set var der cirka 20 procent mindre trafik på vejene i de tre måneder i forhold til samme periode i 2019.
 
Det afspejler sig tydeligt i ulykkestallene, da det også var i de tre måneder, at der var det største fald i antallet af personskadeulykker.
 
Størst fald blandt studerende og erhvervsaktive
Vi ser det største fald i dræbte og tilskadekomne i trafikken i de aldersgrupper, der omfatter mange studerende og erhvervsaktive. Fra januar til september var der cirka 20 % færre dræbte og tilskadekomne blandt danskere fra 18-54 år i forhold til gennemsnittet for de seneste 5 år.
 
Det hænger sandsynligvis sammen med, at mange har arbejdet hjemme en stor del af året, og at de videregående uddannelser har haft distanceundervisning. Det betyder, at danskere fra 18-54 år har haft meget mindre transport til og fra arbejde eller studie, end de plejer. Dermed kommer de ud for færre trafikulykker.
 
 
Mere om trafikulykkerne i 2020
 
 
Antallet af dræbte pr. måned kan variere meget, da der er tale om relativt små tal. Det kan derfor være tilfældigt, at der fx var 14 dræbte i april og kun 5 dræbte i maj, selvom trafikken faldt markant i begge disse måneder. Men ser man på året samlet set, har der været væsentligt færre dræbte end i de foregående år.
 
 
Figuren viser dræbte og tilskadekomne pr. region samt udviklingen i forhold til gennemsnittet de foregående 5 år. Det største fald ses i Region Nordjylland.
 
 
Ulykkestallene for 2020 er et foreløbigt estimat
Ulykkestallene stammer fra Vejdirektoratets ulykkesstatistik, der laves på baggrund af indberetninger om trafikulykker fra politiet. Såvel politiets rapportering som vejmyndighedernes behandling af indberetningerne pågår, og tallene for 2020 vil først være endeligt opgjort i maj 2021. Der er derfor tale om et estimat ud fra de foreløbige tal i denne nyhed.

Citater

2020 er blevet et år fyldt med uforudsigeligheder og forandringer i vores samfund og dermed også på vores veje. Det har betydet, at vi har set et markant fald i antallet af trafikdræbte, et fald på mere end 40 personer i forhold til 2019, og det er glædeligt, selv om det er sket på en trist baggrund i form af den Coronavirus, der har nedlukket vores samfund i perioder. Vejdirektoratet vil bruge de følgende måneder på at analysere særligt dødsulykkerne og herunder se nærmere på sammenhæng mellem faldet i trafikmængder og ulykker. En viden, som skal komme alle til gavn i arbejdet med at forbedre trafiksikkerheden i de kommende år, hvor vi igen vil se en stigning i trafikken.” 
Marianne Foldberg Steffensen, afdelingsleder for Trafiksikkerhed og cykling i Vejdirektoratet
 
Udfordringen bliver at holde fast i de lave ulykkestal, når aktiviteten i samfundet igen tager til. Nøglen til dette ligger i høj grad hos trafikanterne selv. Langt de fleste ulykker kan undgås, hvis vi alle bliver bedre til at overholde færdselsreglerne, er opmærksomme og viser hensyn. Så en stadig påmindelse til trafikanterne og en påvirkning af adfærden er nødvendig, så vi kan få skabt en bedre trafikkultur.” 
Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik.
 
Det er glædeligt, at antallet af trafikdræbte i år ser ud til at blive lavere end de foregående år. Han fortsætter: ”Der blev kørt mindre under forårets Covid-19 nedlukning, men til gengæld var der flere, der desværre benyttede lejligheden til at træde lidt ekstra på speederen. Fra politiets side har vi fokus på hastighedsovertrædelser, der sammen med spirituskørsel og uopmærksomhed i trafikken udgør de nationale prioriterede indsatsområder. På den måde arbejder vi i politiet systematisk på at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i samarbejde med de andre aktører på området.” 
Erik Terp Jensen, chef for Nationalt Færdselscenter i Rigspolitiet.
 
I Færdselsstyrelsen glæder vi os over, at antallet af trafikdræbte er faldet så markant – selvom en del af forklaringen kan findes i Corona-restriktionerne. Samtidig tegner det godt for fremtiden, at fokus i arbejdet med den nye køreuddannelse er på, at der skal uddannes bedre og mere sikre bilister, der er endnu stærkere rustet til at udnytte nye teknologier inden for sikkerhed og miljø.” 
Stefan Søsted, direktør i Færdselsstyrelsen.
 
 
Flere informationer om udviklingen i trafikken i 2020

Yderligere oplysninger

Pressechef Martin Hein, Transport- og Boligministeriet, tlf. 41 85 14 83, mail: mhi@trm.dk
Afdelingsleder Marianne Foldberg Steffensen, Vejdirektoratet, tlf. 22 38 32 22, mail: mast@vd.dk
Kommunikationskonsulent Elisabeth Aaskov, Vejdirektoratet, tlf. 40 32 62 04, mail: elaa@vd.dk
Pressechef Søren Ørsted Pedersen, Rådet for Sikker Trafik: 22 32 70 09, mail: SOP@sikkertrafik.dk
Pressechef Ditte Lilholm, Færdselsstyrelsen, tlf. 23 83 24 85, mail: dlil@fstyr.dk
Rigspolitiets Presseenhed, tlf.: 41 74 04 40, mail: presse@rigspoliti.dk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vejdirektoratet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig.
Læs mere om vores privatlivspolitik på vejdirektoratet.dk.

Afmeld