Webversion
 
 
 
 
 
 
Vejdirektoratet
vejman.dk nyhedsbrev

Marts 2020

Kære læser    
 
Hjemsendelsen i forbindelse med Covid19 har ikke kunnet undgå også at påvirke Vejdirektoratet og vejman.dk. Først og fremmest skulle den seneste vejman.dk release være udkommet d. 18. marts. Denne er desværre blevet udskudt, og ny dato udmeldes hurtigst muligt. Workshops i forbindelse med Vejreferencemodellen og forårets tekniske målinger vil også blive påvirket. Læs mere herom i dette nyhedsbrev.
 
Du kan dog også læse om den nyeste version af belægningsoptimering og den nye web-app, som giver et godt overblik over kommunes grave– og rådighedstilladelser.

vejman.dk årsmøde 2020

 
vejman.dk årsmødet finder igen i år sted på Hotel Park, Viaduktvej 28 i Middelfart. I år det torsdag d. 8. oktober 2020.

Vær med til planlægningen
Vejdirektoratet vil i den kommende tid gå i gang med at planlægge programmet for årsmødet. Evalueringen af sidste års møde viste, at deltagerne stadig gerne vil deltage i workshhops med mulidghed for dialog og inddragelse, og at der var stor tilfredshed med, at kolleger fra kommunerne deltog i de enkelte indlæg.
 
Hvis du har forslag til emner på de enkelete indlæg, eller hvis du selv skulle have lyst til at stå for en seance, så er du meget velkommen til at deltage i planlægningsmøderne. Du kan skrive til ansvarlig i Vejdirektoratet, Agnete Langgård.

Ny web-app for myndighedsbehandling

vejman.dk har indført en ny web-app, som giver et løbende overblik over mængden af ansøgninger, som ansøges på myndighedens veje.

Den kan findes her:
https://apps.vejman.dk/ledelsesinfo/graph (kræver login til vejman.dk)

Det er en fortløbende visning af antallet af ansøgninger samt sagsbehandlingstiden for de enkelte ansøgningstyper i det forgangne år.
 
Oversigten kan give sagsbehandlere og ledelsen i de respektive myndigheder et redskab til at styre allokeringen af ressourcer til sagsbehandling af grave- og rådighedsansøgninger, samt vise resultatet af eventuelle effektiviseringer af sagsbehandlingen.

Web-appen vil på sigt blive udvidet med flere værdier eller features, hvis det skulle blive relevant.
 

VRD implementeres i vejman.dk med forårsreleasen 2020

 
Med releasen af vejreferencedatabasen (VRD) i vejman.dk kan de enkelte kommuner gå i gang med at tilpasse deres vejnet i GeoDK og / eller vejman.dk – således, at hver enkelt vej i vejman.dk kan kobles til den samme vej i GeoDK. Først når dette er gjort, er VRD implementeret for den enkelte kommune.

Det er en engangsøvelse – men ikke helt ukompliceret
I forbindelse med implementeringen af VRD, introduceres nogle nye værktøjer til at ajourføre veje i vejman.dk. Således vil man ikke længere skulle oprette linjeføringen til en ny vej i vejman.dk, men i stedet udpege den i et lag med GeoDK veje (”VRD-linjer”).

For at sætte implementeringen godt i gang i kommunerne tilbyder GeoDanmark, SDFE, Vejdirektoratet, Sweco og KL sammen en heldagsworkshop, der kan sætte din kommune godt i gang med implementering af Vejreferencen (VRD). Der afholdes i alt 7 ens workshops, fordelt i hele landet.

Bemærk, at hver kommune kan sende 2 deltagere – en person, der arbejder med vejman.dk og en person, der arbejder med GIS (særligt indberetning af veje til GeoDK), og at de to helst skal deltage i den samme workshop.

Mail med tilmeldingslink er sendt på mail til alle systemadministratorer i vejman.dk og de kommunale medarbejdere, der arbejder med referencenettet.

Du kan også finde link til information og tilmelding her.

OBS - Da udviklingen af Corona virussen er usikker, kan der selvfølgelig forekomme ændringer til de enkelte workshops – både i forhold til afholdelsesform og dato. Dette vil blive meldt ud til de tilmeldte deltagere, og information i ovenstående link vil løbende blive ajourført. 
 

Status på indkøb af det nye AMiS

I efteråret 2019 havde vi det nye Asset Management Information System i udbud. Vi modtog ansøgninger fra 12 virksomheder, som ønskede at komme i betragtning til prækvalifikation. Vurderingen af ansøgningerne fokuserede på, i hvor høj grad deres kontraktreferencer indeholdt de samme elementer, som Vejdirektoratet og kommuner efterspørger. Vi valgte herefter at prækvalificere fem leverandører.

Januar og februar 2020 er blevet brugt til at gennemgå de indkomne tilbud. En videre dialog skal nu i gang, og vi forventer at underskrive kontrakten inden sommerferien 2020, hvorefter implementeringen påbegyndes i Vejdirektoratet samt i udvalgte testkommuner.

I 2021 når de værste begynderproblemer er fundet, og justeringer foretaget, vil vi påbegynde implementering af belægningsmodulet i de første kommuner med vejman.dk abonnement. Det vil samtidigt blive muligt for bl.a. brugere af DANBRO at tilkøbe abonnement på det nye bygværksmodul.
 

Nyt fra belægningsoptimering

Som noget af det sidste i 2019 fik vi en ny version af Belægningsoptimerings Win-del. Nyeste version er nu: 7.3.2.5.

Ud over enkelte fejlrettelser og oprydninger er der to nye funktioner, der hjælper med at få opdaget de steder, hvor en parcel ikke har samme vejstistatus på hele parcellen.
Dels et felt der viser, hvor stor en procentdel af parcellen der har den viste vejstistatus, dels en advarsel hvis man forsøger at sammenlægge to parceller med forskellig vejstistatus.

Første felt kan tilvælges i strækningsoversigten.
I strækningsoversigten er der endnu to nye felter. Man kan nu få vist Bydelskoden og Bydelsteksten.

Ny skade til registrering på stier
Det er nu muligt at registrere trærødder som en skade i et stivejnet.
Skaden indgår ikke i beregningen af skadespoint, men er alene til registrering og brug til sammetælling af trærødder på stinettet.

Skaden er som udgangspunkt ikke tilgængelig for alle. For at få skaden tilføjet som en del af skadeskata-loget for kommunen, skal man derfor skrive til Vejdirektoratet via supportfunktionen og bede om dette.

Når skaden er tilføjet, skal den, som alle skader, aktiveres i Web-delen, før den kan benyttes i Win-delen.

Nyt rapportudskrift
Der er nu kommet en ny rapport, hvor de strækninger der er afvist i beregningen er listet op og årsagen er angivet. Herefter er der mulighed for at rette i vejnettet.
De afviste strækninger – kommer fra rapporten ”Optimeringsresultat overblik”, fra lagkagen i Optimerings-kvalitet. 
 
De 117 afviste strækninger kan ses i rapporten ”Afviste strækninger”.

Du kan læse mere i releasenoterne, der ligger under belægningsoptimering/dokumenter og programopdateringer.

Opdatering af tilsynserklæring

Vejdirektoratet har oplevet en stigende interesse for vores tilsynserklæring, der dokumenterer, at vi som databehandler for kommunerne lever op til bestemmelserne i databehandleraftalen af 25. maj 2028.
 
Vi er ved at opdatere tilsynserklæringen og forventer at have en ny klar i maj måned 2020.
Den vil, som den nuværende, blive udarbejdet med udgangspunkt i kontrolmålene i en ISAE3000 erklæring og blive publiceret på vejman.dk hjemmesiden.

Måling af vejslid fra landbrugskøretøjer med bælter

Landbruget ønsker i højere grad at kunne køre med tunge køretøjer på vejene, fremfor at skulle transportere dem fra mark til mark med blokvogne. I dag kræves dispensation for at køre med flere køretøjstyper, blandt andet tunge bæltekøretøjer, fordi de er tungere end lovgivningen tillader.
Et fire dages langt forsøg i Guldborgsund kommune har gjort os klogere på hvor meget de store landbrugskøretøjer egentligt slider vejen.
 

Opstart af målesæsonen forsinket grundet Corona

Når foråret rammer landet efter den grå og våde vinter, går årets målesæson sædvanligvis for alvor i gang.

I år har Vejdirektoratet planlagt en ekstra intensiv målesæson på statsvejene, hvor vi skal måle endnu flere kilometer og endnu flere parametre, end vi normalt plejer at måle i løbet af en målesæson. Blandt andet har vi i år valgt at måle friktionen på alle statsveje, hvor vi normalt kun måler på nyanlæg og enkelte øvrige udvalgte strækninger. Ud over friktionen omfatter måleprogrammet parametre som jævnhed, sporkøring, revner og øvrige asfaltskader samt kvaliteten af vejstriberne.

Da vi har et ekstra stramt program foran os i år, har vi også været tidligere ude med en del af det forberedende arbejde med serviceeftersyn af målekøretøjer og måleinstrumenter, end vi normalt er.
Og det ser ud til at komme os til gavn nu, hvor Corona-virussen har meldt sig på banen som en uventet spiller. Som følge af statsministerens beslutning den 11. marts om at sende offentlige medarbejdere hjem fra arbejde er Vejdirektoratets måleteknikere også sendt hjem, og det vil ikke kunne undgås at komme til at påvirke årets måleprogram. Men heldigvis havde vi nået at få foretaget alle de nødvendige klargøringer af udstyr og køretøjer, så den del er på plads, når vi igen kan komme i gang med vores arbejde ude på vejene.

Men den uventede pause vil få indflydelse på alle vores planer for den kommende sæson, og det vil ikke kunne undgås, at det også kommer til at skubbe til de aftaler, vi har indgået med kommunale kunder om målinger og hovedeftersyn i årets løb. Vi vil naturligvis kontakte vores kunder løbende, efterhånden som vi får overblik over, hvordan de forventelige forsinkelser vil komme til at påvirke de konkrete aftaler, vi har indgået. 

Mr. vejman.dk har søgt nye græsgange

 
En hilsen fra Paul Stühler:

Kære brugere af vejman.dk

Efter mere end 16 år i Vejdirektoratet og med vejman.dk, har jeg besluttet at tiden er inde til at skifte spor. Arbejdet med vejman.dk og jer, som brugere og samarbejdspartnere har igennem alle årene været særdeles inspirerende og budt på såvel store som mindre udfordringer. Men sammen har vi oftest lykkedes med, at lave gode solide og brugbare løsninger, til gavn for arbejdet i vejsektoren. Nu er tiden så kommet til at prøve nyt og i den anledning kan jeg meddele, at jeg er stoppet i Vejdirektoratet og vejman.dk gruppen med udgangen af februar måned. Jeg vil benytte denne lejlighed til at sige alle tak for et godt samarbejde og vil samtidig ønske alle alt godt i fremtiden.
 

Korte beskeder

Stedfæstelse af 2019 uheld
Vi nærmer os afslutningen på uheldsåret, og vi vil derfor bede jer færdiggøre stedfæstelse af 2019 ulykker senest d. 01. april 2020. Når uheldsåret er lukket, vil det ikke længere være muligt at redigere andre ulykkesoplysninger end de rent geografiske.
 
Vinterman brugerseminar 2020
Det årlige Vinterman brugerseminar er fastlagt til torsdag d. 14. maj 2020. Seminaret afholdes med indlæg om gennemførte og planlagte tiltag samt workshops med debat om udvalgte emner, hvor der gerne skal lidt flere vinkler på.

Tid og sted: 14. maj kl. 09:16:00 på Strøjer Samlingen, Bogyden 12, 5610 Assens

Pris: Alle interesserede kommuner kan deltage med 2 personer gratis

Tilmeldingsskema udsendes til alle Vinterman systemansvarlige omkring 1. april 2020.

Mastra brugerundersøgelser og Brugerdage 2020
På Mastra Brugerdagene informeres der bl.a. om, hvad der er sket i det forgangne år samt planerne for 2020. På dette års brugerdage vil der være et særligt tema omkring ’Hvordan fungerer Mastra’.
I den forbindelse er der udsendt en brugerundersøgelse til alle kontaktpersoner i kommunerne, sammen med invitationerne til dette års brugermøder.
 
Deadline for besvarelsen af denne er fredag d. 27. marts 2020.

Der afholdes tre ens møder på følgende lokationer i Vejdirektoratet:
- Middelfart, tirsdag d. 14. april
- Fløng, onsdag d. 22. april
- Aalborg, onsdag d. 29. april

Alle dage fra kl. 09:30-15:00.
Ønsker du at deltage eller høre mere, så kontakt Niels Moltved nem@vd.dk.

Forårets grundkursus i vejman.dk
Tirsdag d. 28. april 2020 kan du komme på introduktionskursus med en præsentation af opbygningen af vejman.dk. Vi gennemgår datagrupper og konceptet omkring brugeruniverser. Du bliver præsenteret for en detaljeret gennemgang af mulighederne i vejman.dks kortmodul, herunder lagvisning og listevisning. Ligeledes bliver tilladelsesmodulet præsenteret. Vi vil også gennemgå vores web apps, som er udviklet til eftersyn.

Tid og sted: 28. april fra kl. 09-16:00 i Vejdirektoratets lokaler i Middelfart.

Pris: 4.000 kr. ekskl. moms for første person i kommunen. 3.000 ekskl. moms for efterfølgende personer i samme kommune.

Er du interesseret i at deltage på kurset, så skriv en e-mail til Allan Lundgren. Der skal være minimum 5 deltagere på kurset før det bliver gennemført.

Ved tilmelding oplyses deltagernavn, mailadresse samt EAN nummer og faktureringsadresse.
 
Vi tilbyder også altid sidemandsoplæring for 1-3 personer, se mere på vejman.dk hjemmesiden. 
 
Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info, servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vejman.dk supporten:
 
Brugere der har vejman.dk login:
Log ind via vejman.dk og indmeld din sag via supportknappen i øverste højre hjørne. 
 
Brugere uden vejman.dk login:
Henvendelser kan meldes ind via blanket. Klik på linket: Indmeld.   
Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i juni 2020. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.
 
vejman.dk tilbydes som en del af Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed, hvor vi også tilbyder produkter og rådgivningsydelser blandt andet inden for områderne: Trafiksikkerhed, Trafikinformation, Trafikregistrering, Vintertjeneste samt Måling & rådgivning inden for vej- og trafikdata.
 
  
Vejdirektoratet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores privatlivspolitik på vejdirektoratet.dk.
 
 
 
 
 
 
 
Afmeld