Webversion
 
 
 
 
 
 
Vejdirektoratet
vejman.dk nyhedsbrev

December 2018

Kære læser    
 
I dette nummer kan du bl.a. læse om året, der gik med vejman.dk", om forbedringer på Vinterman og på Trafikkortet og om et nyt såkaldt TEN-T kortlag i vejman.dk. Derudover finder du en række tips til arbejdet med uheldsmodulet.
 
God jul og godt nytår.

Året der gik

2018 har været et godt år for vejman.dk, hvor vi atter har oplevet en stigende interesse for at anvende vejman.dk.
 
Brugerundersøgelse
I oktober måned gennemførte Vejdirektoratet en brugerundersøgelse af vejman.dk blandt brugere af systemet i kommunerne og Vejdirektoratet. 435 brugere besvarede undersøgelsen, omtrent ligeligt fordelt blandt de to brugergrupper. Et af de sidste spørgsmål i undersøgelsen lød: ”Hvor tilfreds er du samlet set med vejman.dk?” Og til det har 95,5 % svaret ”meget tilfreds” eller ”tilfreds”. Fra vejman.dk’s side er vi meget tilfredse med dette skudsmål.
 
Undersøgelsen pegede også på, at der er områder, hvor der er plads til forbedringer. Specifikt nævnes det, at arbejdet med tværprofil er vanskeligt, at der er mangler i hjælpesystemet, og ikke mindst at der meget ofte er alt for lange svartider. Disse områder vil vi forsøge at forbedre i det kommende år. Der kom også rigtig mange meget konkrete forslag til forbedringer af systemet. Disse forslag vil indgå i det videre arbejde i det kommende år. Vejman.dk teamet takker alle, som deltog i undersøgelsen.
 
Udviklingsgruppen
Der har i regi af Udviklingsgruppen været gennemført fire møder i 2018 med en række forskellige emner på dagsordenen. Et af emnerne havde fokus på at forbedre kvaliteten af data, og udkommet af dette arbejde var, at vejman.dk Udviklingsgruppen i samarbejde med vejman.dk supporten har udarbejdet en række udtræk, der kan anvendes til at kvalitetsvurdere data. Hvis man er interesseret i at anvende disse rapporteringsudtræk, kan man henvende sig til vejman.dk supporten.  
 
Samarbejdet i Udviklingsgruppen har i lighed med tidligere år været særdeles inspirerende, og vi forventer, at arbejdet med og i Udviklingsgruppen forsætter ufortrødent i 2019. Fra vejman.dk’s side skal der atter i år lyde en stor tak til både nye og gamle deltagere i Udviklingsgruppen for et godt og konstruktivt samarbejde.      
 
Nye funktioner i 2018
I 2018 trådte den nye persondataforordning i kraft. En af konsekvenserne var, at kravene til vores adgangskontrol blev skærpet. I den anledning blev adgangssystemet til vejman.dk ændret i starten af 2018. En af de større ændringer er, at man skal skifte adgangskode hver tredje måned, samt at kravene til adgangskodens kompleksitet er steget.
 
Der har hidtil i vejman.dk været en begrænsning på den måde, en vejdel kan angives. Denne begrænsning blev fjernet, så vejdel nu kan starte med enten bogstav eller tal. Der er indført en ny datagruppe til brug for registrering af vejnet med spærretider. Dvs. tidsintervaller hvor der er restriktioner i forhold til afvikling af vejarbejder og arrangementer.  
 
Inden for tilladelsesområdet har der i lighed med de sidste år løbende været arbejdet med forbedringer. En af de nye muligheder er, at det nu er muligt at lave trafikudmeldinger på rådighedssager. Derudover har vi forbedret søgemulighederne gennem en omlægning af siden ’Søgning til Sagsoversigten’. Det er nu også muligt at eksportere en søgning til Excel. Vi har også åbnet for, at vejmyndigheden selv kan overdrage en sag til en anden vejmyndighed. Endelig har vi lavet et nyt optimeret lag med tilladelser, som man kan anvende på kommunens hjemmeside.  
 
Automatiseringstiltagene inden for tilladelsesområdet har også i 2018 været i fokus, og det er nu blevet muligt automatisk at få påsat vilkår ud fra specifikke regler opsat af vejmyndigheden selv. Man kan læse mere om de konkrete forbedringer under release noter i hjælpesystemet eller ved at kontakte vejman.dk supporten.  
 
I 2016 introducerede vi apps.vejman.dk/eftersyn til eftersyn af gravetilladelser. På årsmødet I 2018 havde vi fornøjelsen af at præsentere efterfølgeren apps.vejman.dk/eftersyn2, som ud over eftersyn også kan anvendes til tilsynsopgaver.
En række brugere er allerede i år blevet introduceret til den nye forbedrede version, og i 2019 vil vi udbrede kendskabet til den nye version, som indeholder forbedringer og forenklinger i forhold til kortvisning og funktioner.  
 
Nye supportmuligheder
I 2018 etablerede vi et nyt og mere digitalt supportkoncept i vejman.dk. Formålet er at gøre det nemmere at få support og hjælp, når man anvender vejman.dk. Det nye koncept er en afløser for vores tidligere mail support, hvor vi dels har bedre overblik over indkommende sager og sagsforløb, og dels kan man som bruger følge sin sag.  
 
Den endelige plan for 2019 foreligger endnu ikke, men alt tyder på, at det igen i år bliver tabletløsninger, der bliver fokus på i forhold til nyudvikling. Vi vil løbende informere om udviklingsplanerne i løbet af 2019.  
 
Vi ser frem til et 2019 med en række nye og spændende opgaver foran os. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.  
 
Mvh. vejman.dk - teamet      

Stor tilfredshed med indlæg og inddragelse på vejman.dk årsmødet 2018

D. 2. oktober deltog 176 personer fra kommuner og Vejdirektoratet på vejman.dk årsmødet 2018 i Nyborg. 
 
På årsmødet var der mulighed for at høre om udviklingen og status på vejman.dk samt møde og udveksle erfaringer med andre brugere af vejman.dk fra kommuner og Vejdirektoratet. Dagen var som de tidligere år sammensat af forskellige indlæg og workshops samt en udstilling, hvor deltagerne kunne spørge ind til de enkelte produkter. Som noget nyt var der også en workshop for brugere af uheldsmodulet i vejman.dk. 
 
Omtrent halvdelen af deltagerne valgte at svare på det udsendte evalueringsskema. Evalueringerne viser, at der var stor tilfredshed med de enkelte indlæg på årsmødet. Den viste også, at de fleste mener, det har stor betydning at blive inddraget via de enkelte workshops, og at det også er vigtigt, at der er god tid på dem.  
 
I udstillingen var der en række forskellige stande. I evalueringen gives der udtryk for, at det var en fin udstilling med tid til gode samtaler om emnerne. Dog ville mange gerne haft endnu bedre tid til at prøve den nye eftersyns-app i praksis. 
 
Som tidligere er der forskel på, hvad deltagerne ønsker i forhold til, hvor årsmødet skal holdes. Der vil snarest blive besluttet både et sted og en dato, og det vil blive meldt ud i næste nyhedsbrev. 
 
 
Tak for opbakningen til årsmødet fra både indlægsholdere, udstillere og deltagere. 

Interaktiv årsstatistik over ulykker

De seneste år er der lavet en interaktiv årsstatistik på baggrund af de ulykkesdata, der ligger i vejman.dk. Årsstatistikken er offentligt tilgængelig på Vejdirektoratets hjemmeside. Her kan man hente ulykkesdata på et overordnet niveau, som f.eks. antallet af ulykker eller antallet af dræbte og tilskadekomne. Dette kan være en hurtig måde at finde svar på borgerhenvendelser, spørgsmål fra politikere og lignende.  
 
Man kan klikke filtre til og fra, så det f.eks. er muligt at opdele ulykkestallene på kommune, politikreds, region, vejtype osv. Dermed kan man hurtigt danne sig et overblik over ulykkesudviklingen inden for det område eller tema, man ønsker at belyse.  
 
Ved at højreklikke på en tabel eller graf, kan man eksportere tallene til excel, så man kan arbejde videre med dem, sætte grafer op i sit eget layout osv.  
 

TEN-T Roads nu som kortlag i vejman.dk

I november kom et nyt kortlag til syne i vejman.dk. Det hedder ”TEN-T vejnet med ramper” og er indtil videre placeret under ’Bestyrers egne lag’. Det vil senere blive flyttet til en mere sigende placering.  
 
Men hvad er TEN-T Roads? TEN-T er en forkortelse for Trans European Network – Transport og er den del af det totale europæiske transportnet, som EU har defineret som væsentligt for transport af personer og varer i Europa. En del af dette transportnet er naturligvis vejene.  
 
EU-Kommissionen besluttede udstrækningen af dette vejnet i 2013 i en forordning, som det enkelte medlemsland skal udmønte gennem egen lovgivning. I forordningen er der fastlagt krav om, at vejnettet skal være af høj kvalitet og således bestå af motorveje, motortrafikveje og konventionelle strategiske veje. Krav til kvalitet omfatter blandt andet vejudformning, rastepladser, trafiksikkerhed, brændstofforsyning og telematik.  
 
I forordningen fastlægges også, hvilke strategiske knudepunkter, der skal indgå i vejnettet. Eksempler på sådanne punkter er byer og vigtige havne. Det betyder i praksis, at den danske del af TEN-T vejnettet for størstepartens vedkommende består af statsveje, mens forbindelse fra statsveje til væsentlige knudepunkter (havne for eksempel) kan udgøres af kommuneveje.  
 
Forordningen beskriver endvidere, hvornår kravene til vejnettet skal være implementeret. Det samlede vejnet (Comprehensive) skal være klart i 2050, mens den delmængde, der betegnes hovedvejnettet (Core), skal være klar i 2030.  
 
Udstrækningen af den danske del af TEN-T vejnettet er vist på kortet. TEN-T er oprettet som et brugerdefineret vejnet i vejman.dk, og herfra er kortlaget genereret. Det brugerdefinerede vejnet anvendes til at udtrække de tekniske data, som Vejdirektoratet med mellemrum afleverer til EU. Kortet er derudover også kilde til en netop offentliggjort bekendtgørelse om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed, der gælder for det transeuropæiske vejnet i Danmark. Det vil blive benyttet til hertil relaterede trafiksikkerhedsrevisioner.

Ruteportalen på Vinterman udbygget

Formålet med ruteportalen er at sikre entreprenørens adgang til oplysninger om den rute, han kører. Hidtil har der primært været adgang til kort over ruten samt tilhørende rutebeskrivelse. Fra starten af december er portalen udbygget med en oversigt over alle kørte ture på ruten. For hver tur fremgår der desuden også et gps-spor fra saltspredere og fra Vinterman Chauffør appen, så entreprenøren også selv har mulighed for at se dokumentationen for det udførte arbejde.  
 
Ruteportalen kan nås på www.vinterman.dk/Ruteportal

Vintertrafik og serviceniveau

Serviceniveau er nu en fast del af Vintertrafik præsentationen på Trafikkortet. Indholdet på kortet er alle ruterne fra Vinterman, hvor det nu er muligt at tilknytte egne beskrivelser af serviceniveauet. Dermed kan serviceniveau præsenteres på tværs af kommunegrænser til gavn for alle trafikanter. Særligt politi, beredskabsmyndigheder og Trafikcenteret har savnet dette for let at kunne vurdere mulighederne for omkørsel.  
 
Er din kommune ikke med endnu, så henvend dig til Bo Sommer i Vejdirektoratet. Det er ikke et krav, at I har Vinterman i kommunen - alle kan komme med på kortet.

Offentliggørelse af egne vejarbejder i overblikskortet

Offentliggørelsen af vejarbejder er en forudsætning for, at vejmyndigheden kan få dækket eventuelle skader, som en graveaktør måtte have forårsaget. OOV giver vejmyndigheden en nem vej til at offentliggøre egne arbejder digitalt.
 
 

Status på det nye Asset Management System

Vejdirektoratet er i gang med en grundig analyseperiode for at klargøre udbudsmaterialet til indkøb af det nye Asset Management System inden for belægninger og broer og med mulighed for flere assets på sigt. I foråret blev der afholdt workshops for kommunebrugere på medarbejderniveau. 
Sammen med vejman.dk strategigruppen og flere andre kommunale ledere har vi også netop afholdt en workshop for at afklare, hvilke krav man  som leder i en vejman.dk kommune har til et Asset Management System.  
 
Der var ledere fra 10 kommuner på workshoppen. Endvidere fik vi skriftlige input fra flere, som ikke havde mulighed for at deltage fysisk. Vi oplevede en rigtig god dialog på workshoppen, hvor bl.a. følgende tre punkter blev fremhævet:  
  1. Som udgangspunkt skal Asset Management Systemet kunne give et troværdigt bud på beregningen af den samlede vejkapital og give mulighed for, at man let kan analysere, hvor meget driften skal øges for at bevare/forbedre kapitalen. Dette er alfa og omega i forhold til ledernes drøftelser med politikerne.  
  2. Endvidere var der også et bredt ønske om en form for dashboard og/eller rapportstruktur, hvor man nemt ville kunne indhente relevante oplysninger – uden at man behøver at bede sine medarbejdere om dette eller selv have et indgående kendskab til systemets funktionaliteter. 
  3. Der var også et ønske om, at systemet ville kunne tage udgangspunkt i de fælles definitioner af økonomiske nøgletalsbegreber, som man pt. arbejder med i KL regi.
Alt i alt fik vi rigtig mange gode input med hjem – både til brug i udbudsmaterialet, som ventes klart i sommeren 2019, men også i den videre dialog med de interesserede leverandører.  
 
Asset Management Systemet vil bl.a. træde i stedet for det nuværende vejman.dk/belægningsoptimeringsmodul. Implementering i vejman.dk kommunerne ventes tidligst påbegyndt i 2021.
 

Kom og se målekøretøjerne

Først på foråret 2019 ankommer Vejdirektoratets nye multifunktionsmålekøretøj, ARAN 9000, fra producenten i Canada. I den anledning har vi i Vejdirektoratets Måleafdeling besluttet os for at invitere vejfolk fra landets kommuner til åbenthus, hvor vi viser alle vores målekøretøjer frem og fortæller om, hvordan vi benytter dem i arbejdet med at vedligeholde statens vejnet.
 
Kom og hør om vores erfaringer, få ny inspiration og få styrket netværket med kolleger i vejsektoren. For at gøre det lidt lettere for alle at være med, holder vi et arrangement både på Sjælland og i Jylland:  
 
  • Tirsdag d. 9. april 2019 i Vejdirektoratet i Fløng. Kl. 10:00-14:00.
  • Onsdag d. 10. april 2019 i Vejdirektoratet i Skanderborg. Kl: 10:00-14:00.
 
For yderligere informationer og tilmelding, kontakt: Peter Smedemark Jensen, 7244 7142, eller Michael Jørgensen, 7244 7039.

Tips og tricks til uheldsmodulet

I år havde vi en session på vejman.dk årsmødet om uheldsmodulet. Tak til de mange engagerede deltagere – det gav mulighed for en god snak med erfaringsudveksling og mange gode input til os i Vejdirektoratet.  
 
Stedfæstelse af ulykker
Noget af det vi kom omkring på årsmødet var muligheden for at lave nogle hurtige kontroller af sine stedfæstelser. Vi har strikket en lille vejledning sammen, med nogle relativt nemme og hurtige måder at kvalitetssikre stedfæstelserne. Vejledningen kan både bruges til at kvalitetssikre sit eget arbejde, men den kan også være et nyttigt værktøj for de kommuner, der anvender eksterne til at stedfæste uheldene, og dermed ønsker at sikre sig at dette bliver gjort tilfredsstillende.

Du kan se "Vejledning til stedfæstelse af ulykker" her.
 
Udtræk af ulykker
Der er også kommet en ny brugervejledning til udtræk af ulykker.
 
 
Indberetning af færdselsudheld
Desuden kan man finde uddybende forklaringer på parametrene i uheldsmodulet i den relativt nye vejledning ”Indberetning af færdselsuheld”.

Du kan se "Indberetning af færdselsuheld" her. 

Kurser

P.t. holdes der en del sidemandsoplæringer. Sidemandsoplæringer er et godt alternativ til grundkurserne, som bekendt kræver mindst fem tilmeldte, og som normalt kun afholdes en til to gange om året.
 
Læs om kurser på kursussiden på vejman.dk.
 
Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info, servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vejman.dk supporten:
 
Brugere der har vejman.dk login:
Log ind via vejman.dk og indmeld din sag via supportknappen i øverste højre hjørne. 
 
Brugere uden vejman.dk login:
Henvendelser kan meldes ind via blanket. Klik på linket: Indmeld.   
Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i marts 2019. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.
 
vejman.dk tilbydes som en del af Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed, hvor vi også tilbyder produkter og rådgivningsydelser blandt andet inden for områderne: Trafiksikkerhed, Trafikinformation, Trafikregistrering, Vintertjeneste samt Måling & rådgivning inden for vej- og trafikdata.
 
  
Vejdirektoratet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores privatlivspolitik på vejdirektoratet.dk.
 
 
 
 
 
 
Afmeld