Webversion
 
 
 
 
 
 
Vejdirektoratet
vejman.dk nyhedsbrev

December 2017

Kære læser    
 
I dette nummer kan du bl.a. læse om året, der gik med vejman.dk, om opdateringer til CVF og om arrangementsansøgninger. Du kan læse om, hvordan vejman.dk årsmødet er blevet evalueret af brugerne, og hvordan der bliver fulgt op, og endelig kan du læse om ny teknologi til at scanne kant- og vejbanelinjers retrorefleksion. 
  
God læselyst.

Året der gik

2017 har været et godt år for vejman.dk, hvor vi atter har oplevet en stigning i antallet af brugere. Samtidig har idriftsættelsen af mobilløsningen til eftersyn af tilladelser gjort anvendelsen endnu bedre inden for myndighedsområdet.
 
Derudover har der været gode og konstruktive møder i Strategigruppen og Udviklingsgruppen, og der har været udviklet i forhold til f.eks. kortmodulet, referencemodulsystemet, ruteudpegning, trafikudmeldinger og kortlag. Og så er der nyt på vej i forhold til persondataforordningen, en ny digital supportmulighed og arbejdet i en afholdt strategiworkshop.
 

Tilfredshed med vejman.dk årsmødet 2017

Den 12. oktober 2017 blev der afholdt vejman.dk årsmøde på Trinity Hotel og Konferencecenter i Fredericia.
 
Årsmødet var godt besøgt med 175 deltagere fordelt på 46 forskellige kommuner og Vejdirektoratet. Der var stor involvering og spørgelyst under indlæggene og megen aktivitet ved udstillingen. Det er vi rigtig glade for og takker alle, der deltog.  
 
Efter mødet blev der udsendt et elektronisk evalueringsskema. Det har 60 % af deltagerne valgt at svare på, og disse svar er meget vigtige, da det jo er dem, der kan hjælpe os med at gøre det næste årsmøde endnu bedre.  
 
Det er en fin og positiv evaluering, hvor 94 % har svaret, at de er tilfredse med årsmødet, og hvor 80 % har sagt, at de føler, at gik fra årsmødet med ny viden og styrket netværk.  
 
I år blev der som noget nyt afholdt to sessioner, hvor der var lagt op til øget dialog og involvering via gruppearbejder. Langt de fleste har i undersøgelsen givet udtryk for, at det var en god ide, og at de gerne vil have mere af det næste år. Men samtidig gav flere udtryk for, at der var for lidt plads, og at der skal være bedre mulighed for at kunne skifte mellem gruppearbejde og de faglige indlæg. Det vil der blive arbejdet på at gøre bedre næste år.  
 
Blandt alle, der oplyste deres mailadresse på evalueringsskemaet, har vi trukket lod om to supergavekort. De heldige vindere blev Leif Kronblad fra Ishøj Kommune og Klaus Henriksen fra Middelfart Kommune. De har fået direkte besked, og der er post på vej til dem.
   
 
Husk at næste års vejman.dk årsmøde finder sted allerede d. 2. oktober - at det er en tirsdag - og at det afholdes på Nyborg Strand i Nyborg.

Opsamling på session om dialogmuligheder i tilladelsesuniverset

Vi fik mange spændende forslag med fra de to Tilladelsesworkshops på vejman.dk årsmødet i år. I alt fik vi 12 skemaer med retur, som vi efterfølgende har gennemgået. Af disse kan vi se, at størstedelen af forslagene handler om udvidelser for at orientere de interessenter, der til dagligt bevæger sig rundt på vejene og derfor bliver berørte, hvis f.eks. veje spærres, og der laves omkørselsruter.
 

Ensartet proces for arrangementsansøgninger

Vejdirektoratet deltager i øjeblikket i en række møder med ”Trafiknetværk Nordsjælland” med henblik på at skabe en fælles forståelse for udvikling af vejforvaltningssystemerne. Særligt med henblik på sagsbehandling af ansøgninger om arrangementer på tværs af myndigheder og systemer, så vi kan gøre det lettere for ansøgerne at oprette ansøgninger.  
 
Vi har erfaret, at det er svært for ansøger at finde frem til de rette ansøgningsskemaer hos politiet og at kunne søge én gang hos vejmyndighederne. Vi ønsker derfor at samle hele ansøgningen i en proces, som så kan generere ansøgninger til relevante myndigheder.  
 
Der er blevet etableret en arbejdsgruppe med henblik på at beskrive den proces, en ansøger skal gennemføre for at oprette en ansøgning. Et formål er bl.a. at identificere de forskelligheder i ansøgningsprocessen, der optræder i de respektive kommuner og politikredse, og at fremstille forslag til ensretning af dette.  
 
Hvis du ønsker yderligere information, kan du kontakte Anette Olesen eller Knud Musaeus.

Opdater CVF inden 19. januar 2018

Der er fuld gang i arbejdet med at etablere koblingen mellem stedfæstelse i vejman.dk og VRD (vejreferencemodellen). I den anledning vil vi gerne opfordre alle til at se på, om der lige er nogle opdateringer af vejnettet, der skal gennemføres – OG sørge for at lægge en frisk kopi i CVF umiddelbart før d. 19. januar 2018.
 
GeoDanmark (eller KL) vil i øvrigt sende information ud til alle kommuner.  
 
Hvorfor nu det?
VRD repræsenterer en vej med midterrabat som to linjer. Samme vej i vejman.dk repræsenteres med én linje (placeret i vejens midterrabat), og derfor vil der i disse tilfælde blive brug for at oprette en ekstra linje i GeoDanmark (en systemlinje). GeoDanmark har bedt Septima om at sikre en god proces omkring dannelse af disse systemlinjer. Septima vil danne systemlinjer med udgangspunkt i bl.a. CVF og sørge for at få en så god løsning som muligt i samarbejde med fire kommuner. Herning og Aalborg Kommune er inviteret til at deltage som ”piloter”. Hvis hele processen går godt, er det tanken, at løsningen skal rulles ud til alle kommuner i starten af 2018.   
 
Se eksempelvis Roskildevej:
 

Kobling mellem VRD og vejman.dk - deltag i følgegruppe

Vejreferencemodellen (VRD) er ved at blive implementeret i vejman.dk og forventes fuldt implementeret 1. sept. 2018. VRD skal sikre, at man, selvom om man har forskellige måder at stedfæste data til vejnettet på, kan dele oplysninger på tværs af systemer.    
 
I det projektet, der skal sikre, at VRD bliver implementeret i vejman.dk, laver vi en særlig referencegruppe af vejman.dk brugere. Referencegruppen vil blive løbende orienteret om projektet og vil få mulighed for at komme med input undervejs.  
 
Vi forventer, at referencegruppen afholder tre halvdagsmøder i jan/feb, apr/maj, aug/sep 2018. 
 
Møderne planlægges afholdt som videomøder fra Vejdirektoratets kontorer i Fløng, Middelfart og Skanderborg, forstået på den måde at de deltagende kommuner frit kan vælge, hvor de deltager fra.  
 
Vi forestiller os, at indhold på første møde kan være: 
  • Overordnet om projektet
  • Begreber (systemlinjer, vejmidter osv.)
  • Tidsplan
  • Ny procedure for referenceændringer herunder kommunikation med GeoDanmark
  • Spørgsmål og eventuelt   
De to vejman.dk kommuner, Aalborg og Herning, der er blandt GeoDanmarks ’piloter’ i dannelse af systemlinjer i VRD, har allerede meldt sig som deltagere i referencegruppen, men der er plads til mange flere.
 
Hvis du eller din kommune er interesseret i at deltage i referencegruppen, så skriv til projektlederen Sanne Karlsen.
 

Få styr på vejstriberne

Dårligt vedligeholdte vejstriber forsvinder i regnvejr eller om aftenen. Det øger risikoen for ulykker og nærvedulykker, fordi føreren ikke kan se vejens forløb. Vejdirektoratet har netop investeret i den nyeste teknologi til at scanne kant- og vejbanelinjers retrorefleksion på hele det danske statsvejnet. Målingerne udføres med 100 procents dækning af specialudstyr monteret på en målerbil, der kører med trafikkens hastighed.
 
Nu kan kommuner bestille den effektive og prisøkonomiske måling som en ydelse fra Vejdirektoratet. Scanningen udføres af erfarne fagspecialister og giver fuldt overblik til at forbedre trafiksikkerheden og overholde vejreglerne på kommunens vejnet.
 

Overblik til trafikanter

Med værktøjet OTMAN vil du som kommune kunne gå direkte ind via vejman.dk og dele data om planlagte vejarbejder og arrangementer med Vejdirektoratets Trafikcenter, og i samme arbejdsgang producere egen trafikinformation til trafikanterne.
 
Hvis et vejarbejde har konsekvenser for trafikken, taster den enkelte kommune vejarbejdet ind i værktøjet, som så behandler og automatisk videresender de indtastede informationer til trafikanterne via Vejdirektoratets kanaler som Trafikinfo.dk og appen Trafikinfo. Informationen sendes også via datafeeds til andre trafikinformationstjenester, som Google og TomTom.
 

Status for det nye Asset Management System

Vejdirektoratets direktion har besluttet, at projektet om anskaffelse af et nyt asset management system kan fortsætte. Beslutningen er truffet på baggrund af en nærmere analyse af de fremadrettede forretningsmæssige behov, markedets potentiale for at kunne opfylde disse behov samt en business case, der redegør for de økonomiske aspekter ved en sådan anskaffelse. I analysen indgik også en dialog med såvel strategigruppen og udviklingsgruppen for vejman.dk.
 
I nedenstående link kan du læse om udbudsproces, kravspecifikation, indhold i det nye system og forskellem mellem nuværende og nyt system.
 

Tips: Orienter om godkendelse af tilladelsestyper

Har du nogen, der altid - eller næsten altid - skal orienteres ved godkendelse af en eller flere tilladelsestyper, så kan du sætte en distributionsliste op, der gør det nemt at give direkte besked.
 

Kurser

Der er pt. ingen planlagte kursusdatoer, men vi samler løbende tilmeldinger og opretter nye hold, når der er deltagere nok. Se vores tilbud her.

Husk at vi også tilbyder skræddersyede kurser eller sidemandsoplæring hos dig eller ved Vejdirektoratet - lige når det passer dig. Kontakt Allan Lundgren for et tilbud.

Service og support

Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info, servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vejman.dk supporten på tlf. 7244 3300 eller på e-mail.  
vejman.dk tilbydes som en del af Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed, hvor vi også tilbyder produkter og rådgivningsydelser blandt andet inden for områderne: Trafiksikkerhed, Trafikinformation, Trafikregistrering, Vintertjeneste, Vej- og brodrift samt Måling & rådgivning inden for vej- og trafikdata.
 
 
Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i marts 2018. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.
 
 
 
 
 
 
Afmeld