Webversion
 
 
 
 
 
 
Vejdirektoratet
vejman.dk nyhedsbrev

December 2021

Kære læser  
 
I årets sidste nyhedsbrev ser vi tilbage på året, der gik i vejman.dk, og på de foreløbige planer for 2022. Du kan også læse en status på det nye asset management system og om Åbent Hus i målergaragen. En vigtigt læsning er også, at GDPR-databehandleraftalen er blevet opdateret. Den nye kan hentes på vejman.dk hjemmesiden.
 
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Tak for et velbesøgt vejman.dk årsmøde 2021

vejman.dk årsmødet blev afholdt den 14. oktober 2021 på Musholm i Korsør. Vi var 176 deltagere fordelt på ansatte i 51 forskellige kommuner og Vejdirektoratet. Dagen var som de tidligere år sammensat af forskellige indlæg og workshops samt en udstilling, hvor deltagerne kunne spørge ind til de enkelte produkter.
 
Årsmødet blev blandt andet brugt til at præsentere arbejdet i de nye udviklingsgrupper, som understøtter mulighederne for et tættere samarbejde mellem Vejdirektoratets brugere og kommunale brugere af vejman.dk. I indlæggene om VRD (vejreferencemodellen) og VIMO (vejinfrastrukturmodellen) lærte vi om øget standardisering og genbrug af data, så data kun skal opdateres ét sted. 
 
I løbet af dagen fik vi også mulighed for at blive introduceret til elementerne i den spændende og komplekse rejse mod et nyt asset management system, som inden for en årrække vil erstatte vejman.dk/belægningsoptimering og DANBRO for både kommuner, baner og Vejdirektoratet. Det afsluttende plenumindlæg var en anderledes og spændende introduktion til mulighederne inden for Machine Learning.
 
Alle indlæggene er tilgængelige på vejman.dk hjemmesiden under Årsmøde 2021.
 
Årsmødet i 2022 forventes at blive afholdt den 13.oktober 2022 i Middelfart. Vi glæder os til at se jer. 

Året der gik i vejman.dk

2021 har på alle måder været et usædvanligt år, ikke alene på trods af COVID-19 og alt hvad det har medført af distancearbejde og virtuelle møder, men også fordi 2021 har været år 0 for den nye vejman.dk governance model.
 
Status på den nye governance model
Der har i løbet af året været afholdt kvartalsvise møder i begge Drifts- og udviklingsgrupperne, henholdsvis for Tilladelsesområdet og for Basis. Disse møder har til formål at sikre, at alle interessenter bliver hørt, når vejdirektoratet prioriterer opgaverne til vejman.dk. Derudover hjælper grupperne med udarbejdelsen og nedbrydningen af udviklingsopgaverne/temaerne.

I starten af året, nærmere bestemt februar 2021, frigav vi vejman.dk 2.8. Det var ikke muligt for grupperne at præge indholdet af denne frigivelse, da den allerede var igangsat i 2019, men med frigivelsen af vejman.dk version 2.9 i september 2021 samt den kommende vejman.dk version 2.10 til frigivelse februar 2022 har det været gruppernes forslag til prioritering, der har været styrende for indholdet. Denne succes vil vi fortsætte i 2022, hvor vi med de førstkommende møder forsætter dialogen omkring de enkelte temaer, samt dykker dybere ned i, hvordan vi håndterer og synliggører opgavelisten endnu mere. Alt sammen med henblik på at skabe den bedst mulige gennemsigtighed i prioriteringen.

Sagsbehandling og ansøgning om Særtransporttilladelser
Indholdet af vejman.dk version 2.9 blev ændret markant undervejs, idet Vejdirektoratet fik overdraget opgaven vedrørende sagsbehandling af særtransporttilladelser fra Rigspolitiet, og det blev besluttet at løse sagsbehandlingsopgaven i vejman.dk og ansøgningsopgaven i ROV. De planlagte udviklingstiltag i tilladelsesmodulet måtte derfor udskydes til den næstkommende vejman.dk version 2.10 med frigivelse til februar 2022.
 
 
I ønskes alle en god jul og et godt nytår fra vejman.dk teamet 

Næsten halvdelen af vejman.dk kommunerne i VRD

 
Siden sidste nyhedsbrev i september er der fem kommuner, som har fået koblet deres vejnet i vejman.dk til Vejreferencedatabasen (VRD). I alt er der nu 27 vejman.dk kommuner, som er koblet til VRD.   
 
Husk at vejledninger til VRD findes på vejman.dk under "Brugervejledninger" og under KL’s Team gruppe. Her finder du hjælp og inspiration til forskellige situationer i forbindelse med gennemgang af jeres vejnet. Samt de spørgsmål der kan være mht. at flytte krydsuheld, som er ældre end fem år. 

Vejman.dk/belægningsoptimering – forsinket release

 
Vi havde forventet og håbet, at vi kunne slutte året med endnu en ny release til belægningsoptimering. Det ser desværre ikke sådan ud, da der er et par af ønskerne, der driller os lidt.
 
Vi vender dog stærkt tilbage i 2022 med blandt andet en udvidelse af den kort app, der kan vise resultater fra belægningsoptimering. Med den nye opdatering vil man kunne få vist slidlagslisten med årstal for slidlag efter en beregning i systemet. Altså et overblik på kort over, hvor og hvornår en given beregning giver udskiftning af slidlag.

Asset Mangement med dTIMS – broinformationsmøder og pilotkommuner

 
I projektet om asset management har vi i november måned afholdt to identiske online broinformationsmøder for bromedarbejderne i kommunerne. Dette gjorde vi, fordi det jo ikke kun er vejman.dk/belægningsoptimering, der bliver erstattet af det nye dTIMS system, men også broforvaltningssystemet DANBRO. Hvor dTIMS belægninger kun er for kommuner, der bruger vejman.dk, bliver dTIMS bygværksmodulet tilbudt alle kommuner for at skabe bedst mulig synergi i vejsektoren.
 
På møderne præsenterede en af vores bygværksingeniører systemet, og vi fortalte endvidere lidt om den planlagte implementeringsproces og prisniveauet for det nye bygværksmodul. Der var tilmeldt 63 forskellige kommuner samt Banedanmark til de to møder. Det var vi rigtig glade for.  
 
I det nye år vil vi indkalde til et lignende informationsmøde om dTIMS belægninger.  
 
Vi er pt. også ved at lave aftaler med de pilotkommuner, som skal teste systemet af, og som skal bidrage til, at kommunernes behov bliver tilgodeset på både belægnings- og bygværkssiden. Planen er, at aftalerne er på plads ved årsskiftet, og at arbejdet går i gang i januar 2022.
 
Vi glæder os til samarbejdet.

Åbent Hus i målergaragen 2022

 
Et nøjagtigt og opdateret datagrundlag om tilstanden af veje, stier og fortove er en vigtig forudsætning for at kunne levere et korrekt input til budgetlægning, planlægning, økonomiske vurderinger og analyser. I afdelingen for vejtekniske målinger i Vejdirektoratet har vi stor erfaring og ekspertise i både at udføre tilstandsregistreringer og i at tolke og analysere resultaterne til brug for videre anvendelse i en politisk styret driftsorganisation.
 
Vi deler meget gerne vores viden og fortæller vores kolleger i branchen om, hvordan vi arbejder, og hvordan vi måske også kan hjælpe din kommune med at få et opdateret overblik over vej- og stinettets aktuelle tilstand.
 
Derfor er vi lige nu i fuld gang med planlægningen af Åbent Hus i vores målergarage. Det vil blive afholdt den 27. april 2022 i Skanderborg og den 28. april 2022 i Fløng. Sæt allerede nu kryds i kalenderen og vær klar til at tilmelde dig, når invitationerne bliver sendt ud.

Glatføremålinger i Nordjylland i vintersæsonen 2021/2022

 
Hver vinter udfører Vejdirektoratet termografiske målinger på statsvejene i en tredjedel af landet. Målingerne bruges til at vurdere, om vores glatførevarslingsstationer står optimalt placeret, og om der er behov for nye stationer eller omplacering af eksisterende stationer.
 
I vinteren 2021/22 kører vi i Norddanmark (den nordlige halvdel af Jylland). For kommuner i dette område tilbyder vi derfor i denne vinter at udføre målinger på kommunevejene til en reduceret pris, men vi kan naturligvis også stadig bestilles til at udføre termografiske målinger i de øvrige landsdele.
 
Selv om vinteren startede så småt her i december, venter vi stadig på det optimale målevejr, så hvis du er lidt hurtig, kan du sagtens nå at indhente tilbud på målinger på din kommunes veje. Læs mere om korrekt placering af glatførestationer på vejdirektoratet.dk.

Nyt fra Mastra

 
Brugerdage 2022
Såfremt Coronaepidemien tillader det, vil vi afholde fysiske brugerdage til april i henholdsvis Aalborg, Middelfart og Fløng.
 
Kurser 2022
Ligeledes afhængig af om vi må mødes fysisk, vil vi hen på foråret afholde kurser for både begyndere og øvede i både kMastra og iMastra. Der vil hele tiden på kommuneniveau være mulighed for kortere, virtuelle gennemgange af Mastra eller dele heraf.  
 
Kontakt os om dette eller andet Mastra-relateret ved brug af Mastra postkassen mastra@vd.dk.
 
Mastra-teamet ønsker alle en glædelig jul! TPD-VM-PMN Planlægning og myndighed (Næstved)

Nyt vedr. GDPR - databehandleraftalen

Vi har opdateret databehandleraftalen baseret på Datatilsynets seneste skabelon og revideret listen over underdatabehandlere.  
 
Begge dokumenter kan downloades fra vejman.dk.
 
Hvis I har spørgsmål til aftalen, er I velkomne til at kontakte Knus Museaus i Vejdirektoratet.  
 
 
Information
Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info, servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk
 
Henvendelse
Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vejman.dk supporten. Henvendelse skal ske via denne blanket.   
 
Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i marts 2022. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.
 
vejman.dk tilbydes som en del af Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed, hvor vi også tilbyder produkter og rådgivningsydelser blandt andet inden for områderne: Trafiksikkerhed, Trafikinformation, Trafikregistrering, Vintertjeneste samt Måling & rådgivning inden for vej- og trafikdata.
 
  
Vejdirektoratet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores privatlivspolitik på vejdirektoratet.dk.
 
 
 
 
 
 
 
Afmeld