Webversion
 
 
 
 
 
 
Vejdirektoratet
vejman.dk nyhedsbrev

September 2020

Kære læser
 
Efterårets nyhedsbrev er spækket med nyheder fra vejman.dk, relaterede it systemer og andre spændende områder.

Du kan bl.a. læse om status på den kommunale kobling til VRD, hvor Herning som den første kommune er kommet i mål. Du kan også læse om det længe ønskede nye OTMAN modul for fleksible trafikudmeldinger, og du kan læse mere om den nye AMiS referencegruppe, som søger kommunale deltagere.

Læs også om Vejdirektoratets arbejde med klimavenlig asfalt – måske bliver du inspireret til også at gå den klimavenlige vej i din kommune?

Rigtig god fornøjelse.

Vejman.dk årsmødet 2020 er aflyst

På baggrund af Coronasmitten har Vejdirektoratet - som tidligere meldt ud - besluttet, at vejman.dk årsmødet 2020 aflyses. Det er nu også besluttet, at der ikke bliver en virtuel erstatning for programmet.

Planlæggerne af mødet vil nu i stedet koncentrere sig om at se på, hvordan et fantastisk program for næste år kan se ud. 
 
Du kan altid henvende dig om årsmøde til ansvarlig i Vejdirektoratet, Agnete Langgård.

Første kommune er koblet til VRD

 
Næsten alle kommuner er nu i gang med at foretage kvalitetssikring i registreringen af kommunens vejnet i henholdsvis vejman.dk og i GeoDK. Kvalitetssikringen skal gøre det muligt at matche hver vej i vejman.dk med den tilsvarende vej i GeoDK. Opgaven udføres i et samarbejde mellem den person, der vedligeholder referencesystemet i vejman.dk, og den person, der sørger for, at kommunens data i GeoDK er korrekt registreret og ajourført. Vejdirektoratet er i fuld gang med den tilsvarende øvelse for alle statsveje.

Den første kommune i mål
Torsdag d. 27. august blev Herning Kommune koblet til VRD – og med stor succes. 99,5 % af kommunens vejnet (målt i forhold til registreret længde) blev koblet – de sidste 0,5 % er en række mindre stumper, som kommunen efterfølgende vil bringe på plads med ajourføringsværktøjet i vejman.dk.

Grete Dohn Madsen fra Herning Kommune fortæller om resultatet:
-”Jeg har været grundig i arbejdet med at matche, og selv om der er en lille smule tilbage, jeg skal have kikket på, så er jeg glad for, at vi nu har en rigtig god datakvalitet. Nu har vi ét billede af, hvordan vejnettet ser ud – uanset, hvilket system vi kikker ned i.
GeoDK-data er blevet autoritative, vi skal kun opdatere et sted, og vi kan nu lave forskellige GIS-analyser og undersøgelser, hvor vi også kan inkludere de data, vi har i vejman.dk”.

Flere kommuner på vej
De næste 4-5 kommuner er meget tæt på også at kunne få koblet vejnettet til VRD, og yderligere 10-12 kommuner vil formodentlig nå at blive koblet på inden årsskiftet.

Herning Kommune og andre kommuner, der i løbet af de næste par måneder får koblet til VRD, vil blive inviteret til at deltage i en workshop, hvor vi sammen samler op på de gevinster, der kan opnås alene ved koblingen, men hvor vi også udveksler idéer til andre mulige gevinster.

Gode og dårlige match
Om det konkrete arbejde med at blive klar til koblingen fortæller Grete: -
-”Jeg startede med at se på dobbeltmatch – altså steder, hvor den automatiske mapmatch foreslår at koble to vejman.dk vejstykker til samme GeoDK/VRD geometri. Når jeg havde håndteret dem, oplevede jeg ofte, at nogle af de andre ”dårlige” match også forsvandt. Bagefter slog jeg filteret til, så jeg kun så de steder, hvor afstanden mellem de to linjer, der blev matchet, var over 10 meter. Og da de var håndteret, så jeg på 5 meter og til sidst 3 meter.”
Registrering af Vej og stier kan give problemer
Det er en generel erfaring fra arbejdet med mapmatch, at især i byområderne vil mange problemer have relation til registreringerne af vej og sti. Især hvor kun en del af vejen er sti, eller hvor forskellige ejerforhold på vejen skaber forvirring – en privat fællesvej som er adgangsvej til nogle ejendomme – men samtidig er offentlig sti (og måske ender med et stykke, hvor den kun er sti).

Tak til alle deltagere
Herfra lyder et stort tillykke til Grete og Herning Kommune. Og en stor tak til Grete for ihærdig indsats med at holde os skarpe på kommunernes behov og løsningernes kvalitet igennem de sidste 2-3 års arbejde med at implementere VRD i vejforvaltningssystemet. Også tak til de øvrige kommuner, der har hjulpet med indspilning af ”køkkenbordsvideoer”, deltagelse i projektets referencegruppe og meget mere.

Og så glæder vi os til at hele Danmark er klar med VRD…

Læs mere om VRD i nyhedsbrevet fra juni.  
Kontakt Sanne Karlsen eller Gitte Holm Marcussen, hvis du har spørgsmål til denne artikel.

Kommuner søges til referencegruppe på AMiS projektet

 
For at sikre en så gnidningsfri overgang som muligt fra belægningsoptimering til AMiS belægninger, samt fra DANBRO til AMiS Bygværker, søger vi nu et udvalg af kommunemedarbejdere med et godt kendskab til belægningsoptimering og/eller DANBRO.
Der er først og fremmest behov for at analysere kommunens nuværende data og brug af systemerne. Gruppen vil også blive brugt til løbende sparring, behovsafklaring, feedback på demoer etc.
Vi har både brug for store, små, land- og bykommuner så vi behovsmæssigt, forhåbentligt kommer hele vejen rundt.

Ressourcemæssigt forestiller vi i snit ca. 6-8 timer om måneden fra oktober 2020 og frem til projektets endelige implementering i medio 2023. Ressourceforbruget indbefatter workshops, møder, forberedelse, læsning, testning etc.

Læs gruppens kommissorium her.

Eventuelle spørgsmål samt tilmelding til gruppen kan ske til Bettina Buchwald.

Nyt modul til OTMAN – mere fleksibilitet

OTMAN-løsningen giver kommuner mulighed for at informere trafikanter om de vejarbejder og arrangementer, som har konsekvens for trafikafviklingen i kommunen. Løsningen har nu eksisteret i godt to år og bruges i dag af 46 kommuner.
Tilbagemeldingerne fra kommunerne har været rigtig positive, og for de fleste kommuner dækker løsningen helt behovet for at kunne trafikudmelde.

Nogle kommuner har dog næsten helt tilbage fra opstartsperioden haft et ønske om mere fleksibilitet i måden at trafikudmelde. Det gælder især ved store og mere komplicerede vejarbejder.
I det sidste år er der derfor blevet arbejdet på at udvikle større fleksibilitet i løsningen. I udviklingsprocessen var der enighed om, at den nye fleksibilitet ikke måtte gøre arbejdsgange og håndtering mere kompliceret for de kommuner, som synes, at den eksisterende løsning dækker hele behovet.
For de kommuner som gerne ville benytte den mere fleksible model, skulle det også stadig være overskueligt og nemt at holde styr på, hvilke trafikmeldinger, der hører til hvilken tilladelse eller ikke har en tilladelse, hvilke der er aktive og skal holdes opdateret etc.

Det har betydet, at den nye fleksibilitet kommer i form af et modul – en webapp.
Webappen spiller helt tæt sammen med fanen ”Trafikinformation” i vejman.dk,  således, at hvis den nye mulighed benyttes, så kan man både se det og tilgå det via fanen i vejman.dk.
 
Med det nye modul får man:

• mulighed for at oprette trafikinformation uafhængig af om der er tilladelse eller ej. Herunder kunne markere/tegne strækningen hvortil trafikinformationen knytter sig.
• mulighed for at oprette flere trafikinformationer til én og samme tilladelse, f.eks. i forbindelse med faseopdelte vejarbejder, herunder kunne optegne delstrækninger, hvortil en trafikmelding skal knyttes.
• mulighed for at sætte en anden dato for trafikinformationen end den som ligger på tilladelsen.

Det nye modul bliver frigivet med en særopdatering i slut oktober/primo november 2020.

Har I ikke OTMAN i kommunen, kan der læses mere om OTMAN og priser på vejdirektoratet.dk.
 

Informationsmøder om grave- og rådighedstilladelser forbedrer kvaliteten

Vejdirektoratet har siden 2015 afholdt landsdækkende informationsmøder for relevante aktører om grave- og rådighedstilladelser. Møderne afholdes i marts måned 3-4 steder i landet, hvor det samlede deltagerantal årligt er omkring 140 personer. Invitation til møderne har været sendt ud til alle, der i årets løb har været ansøger på enten grave- eller rådighedstilladelse. Møderne er gratis at deltage i.

Ansøgningsdelen forbedret over fem år
I de første år var der særligt fokus på ansøgningsdelen, da sagsbehandlerne oplevede en del udfordringer med at de fremsendte ansøgninger var mangelfulde og/eller fejlbehæftede. Efter et par år med informationsmøder og fokus på at styrke kompetencerne hos ansøgerne har det medført et væsentligt kvalitetsløft i de indkomne ansøgninger. Det har derfor været muligt at sætte fokus på andre emner de efterfølgende år. Der er dog hvert år en session som henvender sig til nye og mindre erfarne ansøgere med fokus på ”den gode ansøgning”.

Tema-timer med fokus på konkrete problemstillinger
På informationsmøderne i 2020 bestod programmet af en kort fælles introduktion og derefter 3 tema-timer med 7 forskellige emner, som kan ses her:
Et setup med tema-timer har været et ønske fra deltagernes side og blev derfor en realitet i år. Tema-timerne har været positive for både deltagerne og Vejdirektoratet, da det har været muligt at sætte fokus på de emner, som både deltagerne og sagsbehandlerne finder interessante og udfordrende. Tema-timerne gav samtidig mulighed for at drøfte mere konkrete problemstillinger med deltagerne, da deltagerantallet ved de enkelte temaer er mindre end ved de fælles oplæg.

Samarbejde og dialog styrket
Informationsmøderne har været meget udbytterige i forhold til at styrke samarbejdet med relevante aktører ved vejarbejder. Kvaliteten af ansøgningerne, tegningsbilag og afmærkningsplaner er forbedret siden første møde blev afholdt i 2015. Derudover er der oparbejdet en fælles forståelse og en bedre dialog mellem deltagerne og Vejdirektoratet.

Større fokus på arbejdet i ”marken”
Informationsmøderne har primært henvendt sig til aktører med administrative opgaver, men i år var der ligeledes emner omkring arbejdet i ”marken”. Informationsmøderne vil de kommende år indeholde et fortsat fokus ”på den gode ansøgning” og ”det gode samarbejde”, men i endnu højere grad også fokusere på ”den gode afmærkning” og ”korrekt retablering i marken”.

Smartere graveansøgninger

 
Projektet om smarte graveransøgninger er igangsat under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og skal give kommunernes bud på, hvordan det store og kraftigt stigende antal graveransøgninger kan håndteres i et mere hensigtsmæssigt forløb.
 
Projektet sigter efter at give anbefalinger til indretningen af en smart ansøgnings- og godkendelsesproces og efter at komme med forslag til smart digital systemunderstøttelse af alle aktørers indsats.

KL er tovholder på projektet, og der deltager sagsbehandlere fra både kommuner og Vejdirektoratet, og Vejdirektoratet deltager også som leverandør (serviceudbyder).

Klimavenlig asfalt udlægges nu på statsvejene

 
Vejdirektoratet har i samarbejde med en række samarbejdspartnere, herunder universiteter samt industrien, specialudviklet en asfalt med mindre rullemodstand, så CO2-udledningen fra trafikken mindskes. Denne asfalttype benævnes klimavenlig asfalt.

Grundet de gavnlige dokumenterede effekter af klimavenlig asfalt er det besluttet, at denne type asfalt skal være den eneste asfalttype, der udlægges i 2020 på det danske statsvejnet. Den klimavenlige asfalt udlægges derfor i forbindelse med det almindelige vedligehold af strækninger.

I 2020 udlægges samlet 150 km, og alle udlægninger hidtil i 2020 er gået godt.

Forventet potentiale
Klimavenlig asfalt er dokumenteret til at kunne bidrage med en betydelig CO2-reduktion, uden at dette medfører en nedsat trafiksikkerhed i forhold til de asfalttyper, Vejdirektoratet i dag anvender. Herudover er levetiden af denne type asfalt påvist at være minimum lige så høj som de typer asfalt, der i dag ellers udlægges på statsvejnettet.

For at relatere reduceringen af rullemodstand til en konkret brændstofbesparelse, og dermed en CO2-reduktukion, er der udført målinger ved kørsel på den klimavenlige asfalt. På baggrund af disse udførte målinger kan brændstofbesparelsen opgøres til minimum 1,2 % for hele levetiden i forhold til Vejdirektoratets nuværende asfaltsammensætning. Dette vil resultere i en samlet CO2-reduktion fra trafikken på statsvejene på 616.000 tons i år 2037, hvis den klimavenlige asfalt udlægges som eneste asfalttype ved det almindelige vedligehold i denne periode.
Er du blevet nysgerrig i forhold til udlægning af klimavenlig asfalt på din kommunes veje, er du velkommen til at kontakte Christian Axelsen på cax@vd.dk eller tlf: 7244 7121 og høre mere om Vejdirektoratets erfaringer.

Hovedeftersyn 2021

Har I allerede nu tanker om, at I til næste år kunne være interesserede i at få udført hovedeftersyn og tilstandsregistreringer på dele af jeres veje, stier eller fortove, eller forventer I et behov for eksempelvis jævnhedsmålinger af jeres veje eller stier, så er det en god ide allerede nu at få booket os til opgaven. I øjeblikket, hvor Corona hele tiden spiller med i alle former for planlægning som en ukendt joker, er det ekstra vigtigt at være ude med den slags aftaler i god tid, så der kan puttes mest mulig fleksibilitet ind i planlægningen af hver enkelt opgave.

Læs mere om vores forskellige ydelser på Vejdirektoratet.dk 
 
Eller kontakt Peter Smedemark Jensen på mail eller telefon: 4124 1465 for at få mere at vide.

Isbilsmålinger i Syddanmark

 
Selv om solen skinner, og vejret stadig er (sen-)sommeragtigt, har vi netop haft årets første morgen med nattefrost og rim på græsset. Det minder os om, at vinteren endnu engang venter lige om hjørnet, og det er nu, det er tid til at gøre sig klar til glatte veje, inden de som så ofte før kommer som en overraskelse for trafikanterne.
 
Målinger til recuderet pris
Hver vinter udfører Vejdirektoratet termografiske målinger på statsvejene i en tredjedel af landet. Målingerne bruges til at vurdere, om vores glatførevarslingsstationer står optimalt placeret, og om der er behov for nye stationer eller omplacering af eksisterende stationer. I vinteren 2020/21 kører vi i Syddanmark (Fyn og Sydjylland). For kommuner i denne region, tilbyder vi derfor i den kommende vinter at udføre målinger på kommunevejene til en reduceret pris.
 

Opdatering af Vinterman

Vintersæsonen 2020/2021 er lige om hjørnet, og det er den nye version af Vinterman også. Den 22. september er den nyeste version ude ved brugerne.

Nogle af de nye tiltag i Vinterman er:

• Et revideret skema til vintermeldinger, hvor vintervagten primært skal tage stilling til føret
• Introduktion af hovedaktiviteter, der giver mulighed for lettere opsætning, når flere hjælpes ad på samme rute
• Lettere udsendelse af app-koder på såvel sms som e-mail
• Nye guides på pdf og video sammen med den øvrige dokumentation. Guides og dokumentation kan ses på vejdirektoratet.dk

I år måtte vi desværre aflyse brugerseminariet, men I bliver ikke helt snydt. Vi afholder nemlig i stedet et webinar mandag den 5. oktober kl. 13:00, hvor man har mulighed for at høre lidt fra det oprindeligt planlagte program til brugerseminariet. Invitationer bliver udsendt ugen før til alle Vinterman kontaktpersoner.

Nyt om Mastra

Der er fuld gang i Mastrapostkassen, mastra@vd.dk, som bliver brugt temmelig flittigt i øjeblikket.
Mastrabrugerne benytter denne til at skrive om deres problem/udfordring, og så kommer der et svar fra Mastrateamet snarest muligt via postkassen.

Grundet COVID19 er de planlagte brugerdage og fysiske kurser som bekendt aflyst. For begge dele overvejes der nu en virtuel løsning.

Til sidst vil vi gerne benytte lejligheden til at byde et stort velkommen til Gladsaxe kommune som for nylig også er kommet med på Mastra holdet.
 

Kurser

 
På grund af Covid 19 situationen kan en række kurser ikke gennemføres. Der er derimod mulighed for sidemandsoplæring. Læs om mulighederne på vejman.dk´s hjemmeside.
 
Yderligere information: Skriv en e-mail til Allan Lundgren eller ring på tlf. 7244 7421. 
 
Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info, servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vejman.dk supporten:
 
Brugere der har vejman.dk login:
Log ind via vejman.dk og indmeld din sag via supportknappen i øverste højre hjørne. 
 
Brugere uden vejman.dk login:
Henvendelser kan meldes ind via blanket. Klik på linket: Indmeld.   
Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i december 2020. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.
 
vejman.dk tilbydes som en del af Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed, hvor vi også tilbyder produkter og rådgivningsydelser blandt andet inden for områderne: Trafiksikkerhed, Trafikinformation, Trafikregistrering, Vintertjeneste samt Måling & rådgivning inden for vej- og trafikdata.
 
  
Vejdirektoratet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores privatlivspolitik på vejdirektoratet.dk.
 
 
 
 
 
 
 
Afmeld