Webversion
 
 
 
 
 
 
Vejdirektoratet
vejman.dk nyhedsbrev

Juni 2018

Kære læser    
 
I dette nummer kan du bl.a. læse om arbejdet i Udviklingsgruppen, om en ny vejledning til udtræk af ulykker og om muligheder for koordinering af gravearbejder. Herudover kan du læse om, hvordan et nyt it-system er blevet til via et kig på de praktiske arbejdsgange i dagligdagen.
 
God læselyst.

Sig ja til at modtage nyhedsbrevet

Som følge af den nye databeskyttelsesforordning har alle abonnenter på vejman.dk nyhedsbrevet modtaget en mail om samtykke d. 16. maj. Rigtig mange har svaret ja. Men nogle har ikke. Hvis du ikke har svaret, vil vi bede dig om enten at finde mailen frem og svare på den eller at give dit samtykke ved at tilmelde dig nyhedsbrevet via hjemmesiden vejman.dk. Hvis vi ikke får dit samtykke senest 1. august, bliver vi desværre nødt til at slette dig af vores liste. Du kan selvfølgelig altid tilmelde dig nyhedsbrevet på et senere tidspunkt.

Brugerundersøgelse på vej

Som tidligere år gennemføres en spørgeskemaundersøgelse med det formål at afdække brugernes tilfredshed og ønsker til vejman.dk og de tilknyttede fagsystemer. Svarene fra undersøgelsen er vigtige for Vejdirektoratet, så de kan indgå i en vurdering af, hvordan vi kan gøre vejman.dk endnu bedre. Vi gennemfører spørgeskemaundersøgelsen i starten af september måned, og alle, der har anvendt vejman.dk i det sidste år, vil via en e-mail blive inviteret til at deltage. Hold øje med din indbakke. Vi håber, at du vil deltage.

vejman.dk årsmøde 2018

vejman.dk årsmødet 2018 finder sted tirsdag d. 2.oktober på Hotel Nyborg Strand. Læg mærke til den ændrede ugedag og det ændrede sted i forhold til de sidste par år. Invitationerne vil blive sendt ud i starten af september, og der vil blive åbnet for tilmelding via vejman.dk hjemmesiden.
 
Giv input til indlæg om Uheldsmodulet
På årsmødet vil der være et indlæg om Uheldsmodulet. Vi vil gerne vinkle indlægget, så det er så relevant for jer som muligt, så hvis du er bruger af modulet og har ønsker og forslag til indlægget, er du meget velkommen til at sende dem til Ida Hvid eller Lartey Lawson i Vejdirektoratet.

Ny brugervejledning til udtræk af ulykker

Vejdirektoratet har udarbejdet en vejledning til udtræk af data for trafikulykker i vejman.dk. Målgruppen for vejledningen er bred: Den henvender sig til dig, som ikke har så stor erfaring på området, til dig som f.eks. gerne vil opdateres på funktionerne i kort- og uheldsmodulet, samt til dig som ønsker at lave avancerede udtræk af ulykkesdata. Ud over denne vejledning har Vejdirektoratet forbedret vejledninger og hjælpefunktioner i vejman.dk´s ulykkesdel. Der er således bl.a. udkommet en opdateret vejledning af ”Indberetning af færdselsuheld”, og beskrivelserne af ulykkesparametrene i vejman.dk´s datahjælp-funktion med en mere detaljeret beskrivelse af indholdet i de enkelte parametre er på vej.
 
Viden giver bedre analyser
Ulykkesdata i vejman.dk indeholder mange nyttige og brugbare oplysninger. Som bruger skal man dog også være opmærksom på, hvordan man udtrækker, analyserer og tolker på den store datamængde. Ud over de statistiske usikkerheder, mørketal i data, fejlregistreringer mv. er der også risiko for, at man som bruger kommer til at fejltolke informationer i dataene, hvis man ikke er tilstrækkelig opmærksom på parametrenes hierarkiske opbygning, forespørgslens opbygning mv. Skal man f.eks. lave en trafiksikkerhedsplan eller analyser af særlige ulykkestyper, kan man have stor glæde af at kende til de forskellige funktioner, som kan anvendes i opbygningen af forespørgsler i vejman.dk.
 

Udvikling af it starter ved kig på arbejdsgange

En tur – bogstavelig talt ud i marken - har været med til at gøre en forskel i arbejdet med at udvikle et digitalt system til såkaldte landmålingsfikspunkter.  
 
Tommy Vestergaard Petersen og Jimmy Petersen er hhv. it-udvikler og landmålingstekniker i Vejdirektoratet. Jimmy og hans kolleger henvendte sig til Tommy for at få udviklet en fikspunktsdatabase. For rigtig at forstå, hvordan Jimmy og hans kolleger arbejder, så han bedre kunne udvikle systemet, tog Tommy med Jimmy på arbejde.
 
I udviklingsforløbet blev Jimmy og hans kolleger præsenteret for systemet. Så kunne der foretages justeringer undervejs, og på den måde fik de det ønskede system.
 

Nyt fra møder i Udviklingsgruppen

Onsdag d. 23 maj 2018 blev der i Middelfart afholdt møde i vejman.dk Udviklingsgruppen. 11 kommuner og tre medarbejdere fra Vejdirektoratet deltog i et konstruktivt møde. Ud over de generelle emner som bordet rundt og nyt blev der diskuteret en række specifikke emner. Vejdirektoratet gav en status på implementering af vejreferencemodellen (VRD) i vejman.dk, på arbejdet med det nye asset management system (AMS) og på persondataforordningen i forhold til vejman.dk.
 
Aalborg Kommune præsenterede et oplæg til automatiseret datavalidering i vejman.dk som et værktøj til at analysere og forbedre datakvaliteten i vejman.dk. Fra vejman.dk projektet arbejdes der videre med at omsætte analysen til automatiserede rapporter, der beskriver kvaliteten inden for en række udvalgte områder.
 
Tønder Kommune fortalte om skadestueregistrering af uheld. Et supplement til politiets uheldsoplysninger. De sønderjyske kommuner deltager i dette forsøg. Et af de områder, der løbende diskuteres i regi af Udviklingsgruppen, er registreringsmetoder og registreringsmodeller i forhold til henholdsvis tværprofil og arealer & udstyr data. Emnet er aktuelt i forhold til at forenkle og effektivisere dataregistrering fremadrettet. På mødet fik vi igen taget hul på snakken, men det er et emne, som forventes at komme til at fylde en del på de kommende møder.

Nyt login lever op til skærpede krav

vejman.dk blev d. 6. juni 2018 opdateret for at kunne leve op til de nye GDPR-regler. For brugerne betyder det i praksis bl.a., at login-boksen ser lidt anderledes ud end tidligere, og at den også fungerer lidt anderledes.
 
Man kan bruge sit eksisterende login i en periode fremover, men fremadrettet vil ens adgangskode automatisk udløbe efter ca. tre måneder. I en periode inden udløb vil man blive orienteret om snarlig udløb, og man har der adgang til at skifte adgangskode. Hvis man ikke skifter adgangskode inden den givne frist, vil ens konto blive lukket, og den skal efterfølgende genåbnes af lokaleadministrator eller vejman.dk supporten.
 
Med overgangen til det nye login er kravene til adgangskoder til vejman.dk blevet skærpet. Det betyder, at man skal anvende en vis længde og kombination af store og små bogstaver og tal og specialtegn i sine adgangskoder fremadrettet. Men alt det bliver man løbende orienteret om, når man skifter adgangskode.
 
Ved glemt adgangskode kan man trykke glemt adgangskode på login-siden. Her kan man angive sin email-adresse eller brugernavn. Herefter vil man få fremsendt et link til at ændre sin adgangskode. Man kan læse mere om det nye login og dets betydning i vejman.dk hjælpesystemet.  

Landsdækkende mulighed for koordinering af gravearbejder på vej

Ledningsejerregistret (LER) lancerer 1. juli et samgravningsmodul, der skal gøre det lettere og mere overskueligt at koordinere gravearbejde i hele landet. Modulet er udarbejdet i tæt samarbejde med LERs brugere, Kommunernes Landsforening og Vejdirektoratet og skal afhjælpe forpligtelsen til at undersøge muligheden for samgravning, før man søger om gravetilladelse ved vejmyndigheden (link til §74 i vejloven). Gravebekendtgørelsen udmønter den nye forundersøgelsespligt og peger på, at man fra 1. juli 2018 skal bruge samgravningsmodulet i LER og her skaffe dokumentation for, at man har søgt andre aktører om samgravning. Dokumentationen skal bruges, når der søges om gravetilladelse hos vejmyndigheden.
 
Det kommende samgravningsmodul består af tre dele: En udvidet mulighed for at benytte en graveforespørgsel til at finde andre aktive graveaktører, en mulighed for at annoncere planlagt gravearbejde længere ud i fremtiden og en mulighed for at blive notificeret, hvis andre annoncerer efter samgravningsparter.
 

Status på det nye asset management system

Vi har i et tidligere nyhedsbrev fortalt om Vejdirektoratets anskaffelse af et nyt asset management system til brug for belægninger og bygværker, samt at den videre anskaffelse vil blive gennemført via et udbud.  
 
Udbudsprocessen er i fuld gang, og fokus lige nu er færdiggørelse af den samlede behovsopgørelse samt det øvrige udbudsmateriale. Sideløbende er der gennemført to workshops om belægninger (14. og 17. maj 2018) og workshop om bygværker (23. og 25. maj 2018) hver med deltagelse af cirka 15 kommuner. Her blev der indsamlet vigtige oplysninger om kommunernes behov til sådan et system. 
 

Nyt fra belægningsoptimering

I belægningsoptimeringsdelen har vi kæmpet lidt med Office 2016 samt ændret login i forbindelse med persondataforordningen. Vi kommer derfor til at udsende en ny version af belægningsoptimering windowsdelen, alene med ændringer i ”bagved i programmet”. 
 
Der er programsat grundkursus i belægningsoptimering torsdag den 4. oktober på vores kontor i Middelfart. Kurset bliver gennemført ved minimum fem deltagere. Se detaljer og pris på vejman.dk’s hjemmeside. Ønsker du at deltage på kurset, skal du skrive til Heidi på hbv@vd.dk

Sådan sikrer vi kvaliteten af vores hovedeftersyn

Sæsonen for hovedeftersyn er for alvor gået i gang, og alle Vejdirektoratets måleteknikere er ”nykalibrerede”. De seneste par år har vi arbejdet med at kunne dokumentere, hvordan vi laver hovedeftersyn. Det har resulteret i manualen ”Vejledning til hovedeftersyn”, som ofte fremsendes sammen med et tilbud på målinger. Manualen er et levende dokument, der tilpasses løbende, når vi erfarer, at der er brug for ekstra støtte til måleteknikerne, for at sikre at alle registrerer efter samme principper.  
 
Med afsæt i manualen starter vi hver målesæson med en ”kalibrering” af vores måleteknikere. Det er vigtigt, at hovedeftersynet foregår så ensartet som muligt, uanset om Per eller Poul laver hovedeftersynet. På sådan en dag skal alle teknikere lave hovedeftersyn på typisk fem strækninger, der er særligt udvalgt for at dække alle skadestyper, og som i forvejen har fået registreret skader med mængder opmålt med løbehjul. Efter hver strækning gennemgås registreringerne, og eventuelle uoverensstemmelser opklares.  Yderligere kvalitetssikring kan bestå af stikprøvekontrol på måleopgaven, hvor en erfaren tekniker laver hovedeftersyn på et par af de samme strækninger som en kollega, samt stikprøvekontrol på kontoret, hvor registreringer, der ligner tastefejl, kan fanges og afklares.
 
 

På vej mod et bedre og entydigt vejnet i vejman.dk

Implementeringen af VRD (vejreferencemodellen) i vejman.dk er nu nået til den fase, hvor vejenes forløb, som de er registreret i vejman.dk, skal afstemmes i forhold til registreringen i GeoDanmark – så det sikres, at GeoDanmark altid repræsenterer vejnettet, som det ser ud i virkeligheden. De fleste kommuner har allerede været i gang, men der vil komme mere vejledning efter sommerferien.  
 
Referencegruppen er blevet præsenteret for den næste opgave i arbejdet med at få registreringerne i GeoDanmark og i vejman.dk til at stemme overens. I løbet af sommeren bliver der udarbejdet et automatisk bud på, hvilke veje i vejman.dk, der bedst matcher veje i GeoDanmark. Vi kalder det mapmatch. Det vil der også komme mere information om.  
 
Der vil ikke blive en hård deadline for arbejdet med at gennemgå resultatet af mapmatch – men det er en fordel for alle at få det gjort hurtigt. Desto hurtigere kommunen får skabt ét autoritativt vejnet for vejene, desto hurtigere kan man høste fordelene.  
 

Hvorfor tænke på vinteren nu?

Årstiderne i Danmark kan skifte brat. På kun 10 dage gik vi i år direkte fra vinter og sne til sommer og 25°C. Derfor er det vigtigt at være velforberedt og sørge for at planlægge næste sæsons vintertjeneste i god tid. Hver vinter udfører Vejdirektoratet termografiske målinger på statsvejene i en tredjedel af landet. Målingerne bruges til at vurdere, om vores glatførevarslingsstationer står optimalt placeret, og om der er behov for nye stationer eller omplacering af eksisterende stationer. I vinteren 2018/19 kører vi i Norddanmark. For kommuner i den region, hvor vi en given vinter måler på statsvejene, tilbyder vi samme vinter at udføre målinger på kommunevejene til en reduceret pris.
 

Ny landsdækkende analyse af kommunevejens tilstand

SAMKOM har gennemført en ny landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand baseret på oplysninger fra 74 kommuner. Analysen er en gentagelse af tilsvarende analyse i 2015.  
 
Fokus på fire elementer
Formålet med analysen er at sætte fokus på kommunevejenes tilstand og synliggøre et eventuelt investeringsbehov på landsplan. Analysen fokuserer på fire elementer - kørebaner, cykelstier, fortove og broer -, hvoraf hovedparten af data er trukket direkte fra kommunernes vejvedligeholdelses- og broforvaltningssystemer.  
 

​Vejdirektoratet tidligt ude med digital understøttelse af arbejdsgange på tværs af private virksomheder og vejmyndigheder

Vejdirektoratet har i årevis modtaget ansøgninger om lov til at ”råde” over vores veje. F.eks. fordi en entreprenør har skullet grave i vejen eller spærre den af i forbindelse med et arrangement. Før i tiden foregik processen ved, at Vejdirektoratet modtog en e-mail, hvorefter der blev sendt mail, fax eller breve frem og tilbage mellem de forskellige aktører som f.eks. politiet, kommunen og entreprenører og Vejdirektoratet selv.  
 
Allerede for 15 år siden tog Vejdirektoratet dog de første skridt til at digitalisere denne proces. Og den helt afgørende digitale enhed, der blev udviklet dengang, var den såkaldte ”’Applikation Broker”. Den kunne automatisk fordele data, så ansøgninger blev leveret de rette steder. Det har medvirket til, at sagsbehandlingstiden er blevet forkortet, og at der kan håndteres langt flere sager.  
 

Tips og tricks

Hvis man som kommune føler, at der kan være lange svartider i kortmodulet i vejman.dk, kan det være ens baggrundskort, der skaber problemet.
Prøv derfor at skifte baggrundskortet ud med enten skærmkortet fra Kortforsyningen eller alternativt kortet fra Open Street Map.
 
Du finder disse kort via brugerhjælpen i vejman.dk (det blå spørgsmålstegn) øverst i højre hjørne, når du er logget ind. Søg f.eks. på "GST skærmkort" eller "Open Street Map" øverst i hjælpen for at få mere at vide om de to baggrundskort.  
 
Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info, servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vejman.dk supporten:
 
Brugere der har vejman.dk login:
Log ind via vejman.dk og indmeld din sag via supportknappen i øverste højre hjørne. 
 
Brugere uden vejman.dk login:
Henvendelser kan meldes ind via blanket. Klik på linket: Indmeld.   
vejman.dk tilbydes som en del af Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed, hvor vi også tilbyder produkter og rådgivningsydelser blandt andet inden for områderne: Trafiksikkerhed, Trafikinformation, Trafikregistrering, Vintertjeneste samt Måling & rådgivning inden for vej- og trafikdata.
 
 
Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i september 2018. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.
 
 
 
 
 
 
Afmeld