Webversion
 
 
 
 
 
 
Vejdirektoratet
vejman.dk nyhedsbrev

Juni 2021

Kære læser  
 
I sommerens nyhedsbrev kan du bl.a. læse mere om det spændende projekt omkring den nye Vej Infrastruktur Model (VIMO). VIMO handler om at kalde vejdata det samme på tværs af Vejdirektoratet og kommuner med vejman.dk, så data bedre kan hentes og genbruges i mange facetter og være med til at understøtte fremtidens digitale krav.
 
Du kan også læse en status fra den nye vejman.dk basisudviklingsgruppe, og hvordan det går med Asset Management projektet.
 
Husk også at komme med forslag til emne, hvis du synes, der er noget særligt, du gerne vil høre om på vejman.dk årsmødet i oktober.  
 
Rigtig god sommer

VRD - en tredjedel af kommunerne i mål

 
Næsten alle kommuner er nu kommet igang, og den første tredjedel af kommuner er nu helt i mål eller tæt på målstregen i forhold til at koble deres vejnet i vejman.dk til Vejreferencen.
 
Kommunerne kan overordnet set inddeles i tre kategorier i forhold til fremdriften på koblingsopgaven:
  • Færdige eller næsten færdige med koblingsopgaven (pt. 21 vejman.dk kommuner)
  • Godt i gang med koblingsopgaven
  • Ikke eller kun lige påbegyndt koblingsopgaven  

Status på kobling til VRD i kommuner i uge 18
 
Fremdrift på opgaven RoSy Vejman.dk
Færdig (100 %) 6 16
Klar til kobling ((95) 3 4
Længere end halvvejs (75-95%) 5 10
Halvvejs/godt i gang (25-75%) 8 9
I gang (1-25%)    10 14
Intet (0%) 1 3
Ukendt     4  5
 
Tallenene er fra uge 18, hvor der var 20 koblede kommuner. 
 
Gennem hele forløbet og her frem mod sommerferien har der været afholdt erfamøder i KL regi. For at øge ledelsesinteressen har der været udsendt en informationsmail til alle vejchefer, som redegør for alle gevinsterne i forbindelse med at koble til VRD. Erfa -grupperne har også virket som sparring og udveksling af erfaringer både om VRD men også om geoDK og vejman.dk på tværs af kommuner.  
 
I forbindelse med uheld og de problematikker, som kan opstå, når vejnettet kobles til VRD, kommer der meget snart et dokument, som vil afhjælpe de spørgsmål, der er opstået i den forbindelse. Det er lige nu til gennemsyn, inden det endelige dokument sendes ud.  
 
Vejdirektoratet er selv i gang med kobling til VRD og har foreløbigt koblet ca. 50% af statsvejnettet.  
 
Du kan finde hjælp, inspiration og løsningsforslag i KL-teams for de erfamøder, som er afholdt. Desuden findes nogle af de samme dokumenter også på vejman.dk’s hjemmeside.
 
Hvis du har brug for yderligere support eller hjælp til VRD, kan du få det ved at klikke på Support i vejman.dk.
 

Har du forslag til vejman.dk årsmødet 2021?

Vi er i gang med planlægningen af årets vejman.dk årsmøde, der vil finde sted i Middelfart den 14. oktober på Hotel Park, Viaduktvej 28 i Middelfarat.
 
Som tidligere år har du mulighed for at komme med forslag til programmet for årsmødet. Det er vigtigt for os at få dit input, så programmet bliver så relevant som muligt for de fleste. Dine forslag kan du sende til sektorteam@vd.dk, så vil vi sammensætte et spændende program.  
 
Invitationerne til årsmødet sendes ud i begyndelsen af september.  
 
Vi glæder os til at modtage dine forslag. 

Status fra AMiS – nu kaldet dTIMS

 
I forbindelse med at vi nu har fundet leverandøren af vores fremtidige Asset Management Information System, vil vi fremadrettet bruge systemets navn – eller forkortelse om man vil. Systemet fra firmaet Deighton kaldes nemlig dTIMS, som står for Deighton Total Infrastructure Management System.  
 
Lige nu og frem til oktober måned vil vi være i gang med en afklaringsfase for at sikre os, at systemet nu også lever op til de krav, som kommuner og Vejdirektoratet har stillet i udbudsmaterialet. Selve systemet vil være et ekspertsystem, men det vil blive lettere for den enkelte bruger at finde relevante data fra modulerne via dashboards.  
 
Sammen med den kommunale referencegruppe ser vi samtidigt på udvalgte kommuners datakvalitet i både vejman.dk/belægningsoptimering og i DANBRO. Dette vil give os et bedre billede af, om data kan overføres direkte til det nye system, eller om der kræves en form for datavask/justeringer inden overførsel.  
 
I forhold til DANBRO er vi ved at sende en informationsmail ud til de ansvarlige ledere i kommunerne. dTIMS bygværker vil, ligesom DANBRO, kunne køre uafhængigt af vejman.dk og vil derfor blive tilbudt alle kommuner, som det i dag er tilfældet med DANBRO. Men fordelene er klart størst, når man samtidig har et abonnement på vejman.dk og dermed automatisk får adgang til dTIMS belægningsmodul. Modulerne vil være opbygget på samme måde. og flere moduler (assets) vil komme til.  
 
Vi håber at se så mange som muligt på vejman.dk årsmøde i oktober, hvor vi kan fortælle mere om projektet og forventningerne til systemet samt en plan for implementering af systemet hos kommunerne.  
 

Udviklingsdialogen i basisgruppen

Vejman.dk Basisgruppe blev etableret i slutningen af sidste år og har netop afholdt sit tredje møde her den 15. juni 2021. Gruppen har til formål at rådgive i forhold til prioritering af udviklingsønsker, indberette ønsker til fejlrettelser samt nye indsatsområder i vejman.dk.  
 
Basisgruppen, som består af faglige repræsentanter fra kommuner og Vejdirektoratet, har lige nu nedsat tre ad-hoc arbejdsgrupper, som arbejder med følgende emner:  
 
Uheldskryds
Gruppen har afholdt fire møder, hvor fokus har været på den fremtidige mulighed for ajourføring af stedfæstelse af de uheld, der er ældre end fem år. Ligeledes har gruppen drøftet information til brugerne om konsekvenser ved flytning af kryds med særlig fokus på krydsuheld. Der vil snarest blive udsendt en vejledning om emnet.  
 
Ind- og udlæsning af data
Gruppen har afholdt et opstartsmøde, hvor det blev drøftet, om gruppen skal opdele sig i to grupper – ’Ind- og udlæsning af data i vejman.dk’ og ’Areal og udstyr for kommunebrugere’. Dette forventes besluttet på gruppens næste møde, som afholdes lige inden sommerferien.  
 
Cykelstier
Gruppen er etableret, men der mangler pt. en tovholder. Når der er udpeget en tovholder, vil gruppen snarest blive indkaldt til et opstartsmøde.

Vej Infrastruktur Model projektet – (VIMO)

VIMO projektet handler kort fortalt om at løse udfordringen omkring etablering af et sammenhængende digitalt vejnet og understøtte den digitale transformation generelt. VIMO er samtidig en forudsætning og grundlaget for de nye løsninger i den daglige vejforvaltning omfattende Asset Management (dTIMS), Ledningsejerregister (LER), Trafikafvikling (Tracé), VRD, vejman.dk fornyelse m.fl.  
 
VIMO skal understøtte samarbejdet på tværs af Vejdirektoratet og kommuner samt sikre øget standardisering og genbrug af vejdata ved at give bedre mulighed for systematisk anvendelse af egne og andres data. VIMO giver mulighed for brug og genbrug af data, komponenter og løsninger samt nemmere sammenstilling af data fra forskellige kilder.  
 
VIMO skal samtidig give mulighed for etablering af rutenetværk med både stats- og kommunale veje, herunder mulighed for at stille data og viden til rådighed for andre. Man skal også kunne optimere drift- og vedligeholdelsesomkostninger for belægninger ved at etablere mulighed for bl.a. sporopdelt vedligeholdelse.  
 
Den nye Vejmodel er fundamentet for et sammenhængende digitalt vejnet, der sikrer, at dTIMS, Dataudveksler, BIM, LER, VRD, Vejman.dk og øvrige systemer arbejder sammen om det samme datagrundlag, og at data kan sammenstilles og kvalitetssikres.  
 
På sigt vil VIMO vejnettet erstatte vejnettet i vejman.dk men vil ikke påvirke anvendelsen af vejman.dk, da vejman.dk henter oplysningerne i VIMO.
 
VIMO fase 1 forventes taget i brug ultimo 2021.
 

Nyt fra brugersupporten

Som annonceret via direkte servicemeddelelser til brugere i vejman.dk, har vi lukket det brugersupportsystem, som vi har benyttet os af i de sidste par år. Årsagen til, at vi er stoppet med systemet, er, at det ikke levede op til vores krav om stabilitet.  
 
Vi har derfor også været nødsaget til at lukke systemet ned, inden vi har fundet et nyt supportsystem.  
 
I mellemtiden kan du henvende dig til vejman.dk supporten ved at bruge formularen på vejman.dk hjemmesiden eller under support, hvis du er logget på vejman.dk. Dette gælder både ved henvendelser om vejman.dk og om VRD relaterede emner.  
 
Når du sender formularen til os, sender vi en kvittering retur med et sagsnummer. En supportmedarbejder vil vende retur på din henvendelse hurtigst muligt.  
 
Har du supplerende information til en eksisterende supportsag, beder vi dig besvare kvitteringsmailen uden at rette i overskriften, da det ellers vil oprette en ny sag i vores system.  
 
Vi beklager ulejligheden.

Nyt udstyr til måling af vejens bæreevne

En måling og beregning af vejens bæreevne er vigtig, når man skal vurdere dens restbæreevne og forstærkningsbehov i forbindelse med belægningsarbejder eller den langsigtede budgettering af belægningsvedligeholdet. Restbæreevnen er et udtryk for den tid, vejbefæstelsen endnu kan trafikeres, inden dimensioneringskriterierne overskrides, og vejen vil begynde at udvikle revner og sporkøring.  
 
Vejdirektoratets faldlodsmåler er på vej på pension, og vi er derfor i gang med at finde en afløser til opgaverne.  
 
Faldloddet har varetaget de punktvise bæreevnemålinger på ældre, såvel som nye veje samt veje under opførsel, for at sikre at vejen kan bære den trafik, den udsættes for. Er vejens bæreevne ikke god, vil der hurtigere opstå skader i og på vejen. Det gamle faldlod er en trailer, som har påmonteret geofoner, der måler nedbøjningen af vejen i forskellige afstande, når lodderne rammer denne. Ud fra det såkaldte ”nedbøjningsbassin” kan man beregne vejens bæreevne. Vejdirektoratet har besluttet, at det nye faldlod skal indbygges i en varevogn, så det kan transporteres hurtigere fra garagen til målestedet. Vi har vurderet, at trailerens begrænsede hastighed på statsvejnettet er det største ressourceforbrug ved faldlodsmålingerne, som ikke giver nogen værdi for hverken Vejdirektoratet eller kommunerne.  
 
I forbindelse med det nye faldlodsudstyr tilkøbes også bedre boregrej til lagtykkelsesbestemmelser. Udstyret vil både effektivisere målingerne men også hjælpe vores måleteknikkere til en bedre arbejdsstilling.  
 
På efterbehandlingssiden er der også sket noget, siden Vejdirektoratet købte det oprindelige faldlod. Derfor tager vi nyt faldlodssoftware på prøve, for at undersøge behovet for at følge med denne udvikling. På nuværende tidspunkt kan det gamle software dog sagtens leve op til de krav, vi stiller til faldlodsanalyser. Det nye udstyr forventes leveret i slutningen af 2021.
 
Fordele ved en bæreevnevurdering er, at:
  • levetiden af et nyt slidlag forlænges, når bærevnen er i orden
  • skader, som tyder på bæreevneproblemer, vurderes korrekt
  • ved stigende trafikmængder kan vejens overbelastning undgås ved at være på forkant med nødvendig forstærkning
  • vurderingen giver en præcis dimensionering af vejbefæstelsen og dens forstærkning.

Står jeres glatførestationer optimalt?

 
Selv om vi i skrivende stund tilsyneladende nærmer os årets første hedebølge, er det alligevel nu, at det er ved at være tid til at begynde at forberede sig til vinteren, inden den pludselig kommer som en overraskelse for trafikanterne med sine glatte veje.
 
Hver vinter udfører Vejdirektoratet termografiske målinger på statsvejene i en tredjedel af landet. Målingerne bruges til at vurdere, om vores glatførevarslingsstationer står optimalt placeret, og om der er behov for nye stationer eller omplacering af eksisterende stationer.
 
I vinteren 2021/22 kører vi i den nordlige halvdel af Jylland. For kommuner i dette område tilbyder vi derfor i den kommende vinter at udføre målinger på kommunevejene til en reduceret pris, men vi kan naturligvis også stadig bestilles til at udføre termografiske målinger i de øvrige landsdele.
 
Kontakt Peter Smedemark peje@vd.dk, hvis du vil høre mere.
 

Trafikulykker i Danmark i 2020

 
Uheldsåret 2020 er lukket, og ulykkestallene for 2020 er offentliggjort.
 
 
 
Information
Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info, servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk
 
Henvendelse
Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vejman.dk supporten. Henvendelse skal ske via denne blanket.   
 
Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i oktober 2021. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.
 
vejman.dk tilbydes som en del af Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed, hvor vi også tilbyder produkter og rådgivningsydelser blandt andet inden for områderne: Trafiksikkerhed, Trafikinformation, Trafikregistrering, Vintertjeneste samt Måling & rådgivning inden for vej- og trafikdata.
 
  
Vejdirektoratet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores privatlivspolitik på vejdirektoratet.dk.
 
 
 
 
 
 
 
Afmeld