Pressemeddelelse fra Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Se pressemeddelelsen online her
 
 
 
 
 
 
Varebilsfører
Varebilsføreres uopmærksomhed førte til ulykker
Ny undersøgelse af varebilsulykker fra Havarikommissionen for Vejtrafikulykker viser, at varebilsførernes uopmærksomhed spillede en stor rolle i ulykkerne. Træthed og hastighedsoverskridelser havde også væsentlig betydning.

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker har dybdeanalyseret 23 ulykker med varebiler for at kortlægge årsagerne til ulykkerne. I en ny rapport, der offentliggøres i dag, fremgår det, at varebilsførerens uopmærksomhed var medvirkende til, at det gik galt i over halvdelen af ulykkerne.

- Det er skræmmende, at varebilschauffører har så udbredt en mangel på opmærksomhed og koncentration, når de kører bil – og at der fortsat er tendens til at trykke speederen for hårdt i bund eller simpelthen sætte sig bag rattet, når man ved, at man er for træt til at køre. Jeg håber, at branchen vil benytte lejligheden til at granske deres transport, så chaufførerne får de pauser og hvil, der måtte være brug for, så de kan koncentrere sig om deres kørsel og den trafik, de kører i, så vi igen kan få de gode vaner og den rette adfærd tilbage på vejene. Ulykker med varebiler er ekstra alvorlige, og det handler om vores allesammens sikkerhed i trafikken, siger transportminister Benny Engelbrecht.
 
Ulykkerne, hvor uopmærksomhed var afgørende, skete typisk på lange lige strækninger i enkle trafiksituationer, hvor varebilsføreren kørte op bagi et køretøj, der holdt stille eller kørte langsommere foran dem.
 
- Vores analyser viser, at der i de fleste tilfælde var tale om uopmærksomhed i lang tid – det vil sige, at varebilsførerne i 10-20 sekunder havde deres opmærksomhed rettet mod andet end trafikken eller var faldet i staver, så de f.eks. overså bremselys forude,” forklarer Havarikommissionens formand Rikke Rysgaard.
 
Flere forskellige forhold lå bag uopmærksomheden. Mindst fem varebilsførere var distraheret af mobiltelefonbrug eller andre ting, der ikke havde med kørslen at gøre. I flere tilfælde var træthed og oplevelsen af at køre i en meget enkel og forudsigelig trafiksituation sandsynligvis medvirkende til det nedsatte opmærksomhedsniveau. Enkelte førere havde opmærksomheden rettet mod at overhale og kørte risikovilligt.

Varebilsførernes træthed og hastighedsoverskridelser fik også alvorlige konsekvenser
Træthed og for høj fart var også medvirkende årsager i en række af de undersøgte ulykker.

Således har Havarikommissionens analyse vist, at træthed hos varebilsføreren havde en vis betydning for eller var direkte medvirkende årsag til otte af ulykkerne. Varebilsførerne var trætte, for eksempel fordi de kørte om natten, havde lange arbejdsdage eller havde sovet alt for lidt.

Derudover kørte 15 varebilsførere for hurtigt i forhold til hastighedsgrænsen i tiden lige op til ulykken. I de seks af disse tilfælde førte det til, at ulykken skete, eller at personskaderne blev alvorligere.

Bedre sikkerhedsudstyr i varebilerne ville muligvis have hjulpet i knap halvdelen af ulykkerne
Næsten alle varebiler i undersøgelsen havde begrænset sikkerhedsudstyr set i forhold til nyere personbiler. ”Vi har vurderet, at knap halvdelen af ulykkerne muligvis kunne have være undgået eller personskaderne afbødet, hvis varebilerne havde haft sikkerhedsudstyr svarende til en veludstyret, moderne personbil. Så vi anbefaler, at virksomhederne prioriterer sikkerhedsudstyr som avanceret nødbremse/adaptiv fartpilot, linjevogter, bakkamera i varebilerne,” siger Rikke Rysgaard.

Manglende selebrug sås i en del tilfælde både i varebiler og personbiler
I alt 12 førere og passagerer i undersøgelsens 26 varebiler og 12 personbiler havde ikke sele på eller brugte den ikke korrekt. Manglende/forkert selebrug var et af de hyppigste forhold, der førte til alvorligere personskader i undersøgelsen. ”Selen virker stadig, så brug den!” opfordrer Rikke Rysgaard.

Flere resultater fra undersøgelsen kan ses på havarikommission.dk, som dog er nede i skrivende stund. Skriv evt. til rikr@vd.dk for at få tilsendt pdf af rapport og af folder med hovedbuskaber.

Mere information
Rikke Rysgaard, formand for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, på telefon 7244 3204 eller rikr@vd.dk
René Juhl Hollen, næstformand for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, på telefon 7244 2047 eller rhp@vd.dk
Sofie Amalie Rasmussen, presserådgiver, Transportministeriet, telefon: 7226 7198 eller sar@trm.dk
Varebilsførerne var håndværkere eller kurerer
I alt 26 varebilsførere var involveret i undersøgelsens 23 ulykker, da der i tre ulykker var to varebiler involveret. 17 af de 26 varebilsførere var håndværkere eller servicemontører, der leverede og monterede et firmas produkter. De øvrige ni var kurerer, der transporterede gods for andre firmaer og private kunder.
Undersøgelsens formål og baggrund
Formålet er at tilvejebringe dybdegående viden om varebilsulykker, så forebyggelsen kan ske målrettet og på så godt et grundlag som muligt.
 
Baggrunden er primært, at ulykker med varebiler ofte er mere alvorlige end ulykker med personbiler, og at den voksende e-handel forventes at give en kraftig stigning i varebilskørsel.

Ulykker med varebiler er ofte mere alvorlige end ulykker med personbiler. Således er der 12 dræbte for hver 100 personskadeulykker, der involverer en varebil, mens der tilsvarende er seks dræbte for hver 100 personskadeulykker, der involverer en personbil.
Undersøgelsens afgrænsning
Undersøgelsen er afgrænset til alvorlige ulykker med varebiler med tilladt totalvægt over 2.000 kg, og hvor varebilsførerne op til ulykken kørte arbejdsrelateret. Politikredsene i hele landet undtagen Bornholm har indberettet ulykkerne til Havarikommissionen i perioden 2018-20.

Havarikommissionens undersøgelser er dybdeanalyser, og hvert undersøgelsestema er typisk baseret på 25-30 alvorlige ulykker.
Gode råd til kurerer og håndværkere, der kører varebil
 • Hav opmærksomheden rettet mod kørslen og foretag dig ikke noget, som kan distrahere heller ikke på lange lige strækninger, hvor trafiksituationen virker enkel og forudsigelig.
 • Betjening af kommunikations- og GPS-systemer under kørslen skal foregå håndfrit og helst helt undgås.
 • Sørg for at være udhvilet og holde pauser. 
 • Overhold hastighedsgrænserne.
 • Brug sikkerhedssele.
Anbefalinger til kurerfirmaer og håndværkerfirmaer med varebilskørsel
Sæt fokus på trafiksikker kørsel gennem en aktiv trafiksikkerhedspolitik, der blandt andet kan omfatte følgende indsatser:
 • Motiver varebilsførerne til sikker kørsel ved løbende dialog om trafiksikkerhed og deres kørselsvaner og oplevelser i trafikken.
 • Tilrettelæg arbejdet, så der indgår pauser, så tidspres undgås, så lange arbejdsdage og natarbejde så vidt muligt undgås, og så arbejdsrelaterede beskeder ikke gives under kørslen.
 • Kommunikations- og GPS-systemer i varebilerne skal kunne betjenes håndfrit, og brug gerne systemer, som sikrer mod opkald, beskeder og brug af infotainment, som distraherer under kørslen.
 • Prioriter sikkerhedsudstyr som avanceret nødbremse/adaptiv fartpilot, linjevogter, bakkamera i varebilerne.
 • Stil krav om trafiksikkerhed i underleverandørers opgaveløsning.
Udpluk af øvrige anbefalinger 
 • For at tilskynde firmaerne til en trafiksikkerhedsindsats anbefales det blandt andet, at købere af transportopgaver eller håndværkerydelser stiller krav om trafiksikkerhed i opgaveløsningen, at forsikringsselskaber om muligt tilbyder lavere præmie til de firmaer, der gør en indsats for trafiksikkerheden, og at varebilsimportørerne sammensætter attraktive tilbudspakker med moderne sikkerhedsudstyr.
 • Øget politikontrol af varebilskørsel med fokus på uopmærksomhed og for høj hastighed. Desuden politikontrol af manglende selebrug hos både varebilsførere og trafikanter generelt.
 • Vejmyndighederne anbefales at overveje lavere hastighedsgrænse på lokaliteter med stor ulykkesrisiko og at gøre en indsats i forhold til oversigten i kryds.
Ulykkessituationer og -steder
Af de 23 ulykker var de 12 bagendekollisioner, fem var frontalkollisioner, tre var krydsulykker, to var med fodgængere, og en enkelt var en eneulykke.

Langt de fleste ulykker skete i landzone (10 ulykker på motorveje og ni på landeveje). Kun fire ulykker skete i byzone.
Tilskadekomst
I alt 10 personer (heraf tre varebilsførere og en varebilspassager) blev dræbt. 15 var alvorligt tilskadekomne, heraf fire varebilsførere.
Statistik om varebilsulykker
Udvikling i antal ulykker og tilskadekomne i alvorlige varebilsulykker med dræbte og/eller alvorligt tilskadekomne i perioden 2015-2019
 
 
Antal ulykker
Antal dræbte
Antal alvorligt tilskadekomne
2015
96
22
84
2016
91
8
91
2017
92
17
91
2018
99
22
92
2019
99
18
94
I alt 2015-2019
477
87
452
 
Billeder nedenfor linker til fotos i tifformat og grafikker i høj opløsning. Kan bruges frit, hvis følgende indsættes i billedteksten:
Fotos: Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, fotograf Christoffer Askman.
Grafikker: Havarikommissionen for Vejtrafikulykker.